جستجو
Close this search box.

استوکیومتری و روابط گرمای واکنش

در این فیلم آموزشی، به موضوع استوکیومتری، گرمای واکنش و روابط آن پرداخته شده است. پخش ویدئو استوکیومتری و گرمای واکنش چیست؟ استوکیومتری و گرمای واکنش: همانطور که پیشتر نیز گفته شد، برای حل مسائل استوکیومتری، از روابط زیر استفاده خواهیم نمود. رابطه q واکنش / گرما، در این بخش از درس تعریف شده است. […]

دما و گرما چیست؟

در این فیلم آموزشی با موضوع دما و گرما آشنا خواهید شد. پخش ویدئو دما و گرما چیست؟ دما کمیتی است که میزان گرمی یک جسم را نشان می دهد. در واقع دما، تابع میانگین انرژی جنبشی ذرات می باشد و به مقدار بستگی ندارد. گرما صورتی از انرژی است که از جسمی به جسم […]

در پی غذایی سالم، اقسام انرژی

در این بخش در مورد نکته در پی غذایی سالم توضیح خواهیم داد. در ابتدا با اقسام انرژی آشنا خواهید شد. پخش ویدئو در پی غذایی سالم، اقسام انرژی به طور کلی انرژی ها را به دو گروه مکانیکی و غیر مکانیکی تقسیم بندی می نمائیم. انرژی مکانیکی، انرژی هایی هستند که در مقیاس درشت […]

آروماتیک ها چه ترکیباتی هستند؟

در این فیلم آموزشی، با موضوع آروماتیک ها، نکات و نمونه سوالات تستی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو آروماتیک ها چه ترکیباتی هستند؟ دسته ای از هیدروکربن ها وجود دارند که از بنزن مشتق خواهند شد. بنزن، حلقه شش کربنه است که دارای پیوند دو گانه می باشد. بنزن ماده ای فرار و بسیار […]