جستجو
Close this search box.

قانون دمورگان چیست؟

در این فیلم آموزشی در مورد روابطی که برای ترکیب های فصلی، عطفی، شرطی و دو شرطی صادق است، صحبت خواهیم کرد. در واقع به قانون دمورگان، قانون جا به جایی می پردازیم. پخش ویدئو قانون جا به جایی در مجموعه ها در منطق برخی از گزاره های مرکب هستند که ارزش آن ها معلوم […]

ترکیب دو شرطی دو گزاره

در این فیلم آموزشی با موضوع ترکیب دو شرطی دو گزاره و نمونه سوالات تستی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو ترکیب دو شرطی دو گزاره ترکیب دو شرطی: هرگاه بخواهیم از گزاره p، از گزاره q و از گزاره q، گزاره p را نتیجه بگیریم از نماد ” ⇔ ” استفاده می کنیم و […]

ترکیب شرطی دو گزاره

در این فیلم آموزشی با موضوع ترکیب شرطی دو گزاره و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو ترکیب شرطی دو گزاره هر گاه بخواهیم از گزاره p، گزاره q را نتیجه بگیریم از نماد ” ⇒ ” استفاده می کنیم و می نویسیم : p ⇒ q این گزاره به صورت های زیر خوانده […]