جستجو
Close this search box.

رفع ابهام در محاسبه حد

در این فیلم آموزشی به بررسی رفع ابهام در محاسبه حد و ادامه قضایای حد خواهیم پرداخت. پخش ویدئو حد توابع رادیکالی و مثلثاتی در این بخش به چگونگی محاسبه حد عبارت دارای رادیکال و توابع مثلثاتی می پردازیم: فرض کنید f در a دارای حد و در همسایگی a نامنفی باشد آن گاه داریم: […]

قضایای حد چیست؟

در این فیلم آموزشی، برای آشنایی بیشتر با مفاهیم حد به حل چند نمونه تست و توضیح قضایای حد خواهیم پرداخت. پخش ویدئو قضایای حد در این قسمت به بررسی قضایای حد می پردازیم. حد تابع f(x)=c در هر نقطه دلخواه a برابر مقدار ثابت c است به عبارتی  lim f(x)=c x→a اگر f(x)=x تابع […]