جستجو
Close this search box.

عمود منصف پاره خط و ویژگی های آن

در این فیلم آموزشی به بخش اول فصل دو ریاضی 2 تجربی یعنی عمود منصف و ویژگی های آن خواهیم پرداخت. عمود منصف پاره خط و ویژگی های آن عمود منصف یک پاره خط دارای ویژگی های زیر می باشد: هر نقطه روی عمود منصف یک پاره خط از دو سر آن پاره خط به […]

حل معادلات رادیکالی

در این فیلم آموزشی با موضوع معادلات رادیکالی و حل آن ها آشنا خواهید شد. پخش ویدئو حل معادلات رادیکالی نکته: زیر رادیکال با فرجه زوج نباید عبارت منفی قرار گیرد. همچنین حاصل رادیکال با فرجه زوج منفی نمی باشد. بعد از حل معادلات رادیکالی، نیاز است جواب ها چک شوند که در معادله اولیه […]