جستجو
Close this search box.

ویژگی های نسبت و تناسب

در این فیلم آموزشی با ویژگی های نسبت و تناسب آشنا خواهید شد. پخش ویدئو ویژگی های نسبت و تناسب تعریف تناسب: هر دو نسبت مساوی یک “تناسب” تشکیل می دهند. تناسب دارای ویژگی های زیر می باشد. می توان تناسب را طرفین وسطین کرد ( تبدیل حاصل ضرب به تناسب و طرفین وسطین)   طرفین […]