جستجو
Close this search box.

قضیه فیثاغورث در مثلث قائم الزاویه

در این فیلم آموزشی به موضوع روابط طولی در مثلث قائم الزاویه و قضیه فیثاغورث خواهیم پرداخت. پخش ویدئو قضیه فیثاغورث و روابط طولی در مثلث قائم الزاویه برخی روابط طولی در مثلث قائم الزاویه به صورت زیر می باشند: در هر مثلث قائم الزاویه، ارتفاع وارد بر وتر، دو مثلث قائم الزاویه به وجود […]