جستجو
Close this search box.

رشته شیعه شناسی

معرفی کامل رشته شیعه شناسی | دانشگاه های برتر، نمونه کارنامه های قبولی، واحدهای درسی، ادامه تحصیل، بازارکار و درآمد رشته شیعه شناسی

معرفی رشته علوم ورزشی تمرکز علم ورزش کمک جهت به حداکثر رساندن عملکرد و استقامت در آمادگی برای رویدادها و مسابقات و در عین حال کاهش خطر آسیب است. این رشته برای کمک به شناسایی نقاط قوت و ضعف استفاده می شود، به طوری که یک برنامه تمرینی مناسب و تخصصی ارائه شده توسط متخصص […]

رشته علوم قرآن و حدیث

معرفی کامل رشته علوم قران و حدیث | دانشگاه های برتر، نمونه کارنامه های قبولی، واحدهای درسی، ادامه تحصیل، بازارکار و درآمد رشته علوم قران و حدیث

معرفی رشته علوم ورزشی تمرکز علم ورزش کمک جهت به حداکثر رساندن عملکرد و استقامت در آمادگی برای رویدادها و مسابقات و در عین حال کاهش خطر آسیب است. این رشته برای کمک به شناسایی نقاط قوت و ضعف استفاده می شود، به طوری که یک برنامه تمرینی مناسب و تخصصی ارائه شده توسط متخصص […]

رشته مدیریت بیمه اکو

معرفی کامل رشته مدیریت بیمه اکو | دانشگاه های برتر، نمونه کارنامه های قبولی، واحدهای درسی، ادامه تحصیل، بازارکار و درآمد رشته مدیریت بیمه اکو

معرفی رشته علوم ورزشی تمرکز علم ورزش کمک جهت به حداکثر رساندن عملکرد و استقامت در آمادگی برای رویدادها و مسابقات و در عین حال کاهش خطر آسیب است. این رشته برای کمک به شناسایی نقاط قوت و ضعف استفاده می شود، به طوری که یک برنامه تمرینی مناسب و تخصصی ارائه شده توسط متخصص […]

توابع گویا، دامنه و نمودار توابع گویا

در این فیلم آموزشی در مورد تابع توضیح داده شده است. تابع یکی از مهم ترین مباحث ریاضی دبیرستان می باشد. در این بخش با توابع گویا، دامنه و نمودار توابع گویا آشنا خواهید شد. پخش ویدئو توابع گویا و دامنه آن توابع گویا: هر تابع به شکل f(x)=P(x)/Q(x) را که در آن P(x) و […]

مثلث های متشابه و نسبت اجزای آن به یکدیگر

در این فیلم آموزشی با موضوع نسبت اجزا دو مثلث متشابه شامل نسبت میانه ها، ارتفاع ها، مساحت ها، محیط ها و نیمساز آشنا خواهید شد. پخش ویدئو نسبت اجزای فرعی، محیط ها و مساحت های دو مثلث متشابه اگر دو مثلث ABC و A’B’C’ 1 متشابه باشند، نسبت میانه ها، ارتفاع، نیمساز، عمود منصف […]