جستجو
Close this search box.

شرط تساوی دو تابع

در این فیلم آموزشی با موضوع شرط تساوی دو تابع و نمونه سوالات تستی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو شرط تساوی دو تابع در ابتدا با تساوی دو تابع و شروط آن شروع خواهیم کرد. تساوی دو تابع: دو تابع f و g را برابر می نامیم هرگاه دو شرط زیر برقرار باشد: دامنه […]

توابع رادیکالی، دامنه و نمودار توابع رادیکالی

در این فیلم آموزشی در مورد توابع رادیکالی، دامنه و نمودار توابع رادیکالی توضیح داده شده است. پخش ویدئو توابع رادیکالی، نمودار و دامنه آن توابع رادیکالی: ساده ترین تابع رادیکالی، تابع با ضابطه f(x)=√x است. دامنه این تابع (∞+,Df=[0  است. شکل تابع رادیکالی به صورت زیر می باشد: در دامنه توابع رادیکالی به دو […]