جستجو
Close this search box.

تابع وارون، محاسبه ضابطه تابع وارون

در این فیلم آموزشی در مورد تابع وارون، به دست آوردن ضابطه تابع وارون یک تابع خطی غیر ثابت توضیح داده شده است. پخش ویدئو تابع وارون چه تابعی است؟ وارون تابع: با جا به جا کردن مولفه های زوج مرتب (a, b) می توان زوج مرتب  (b, a) را به دست آورد. اگر برای […]

تابع یک به یک، رسم نمودار تابع یک به یک

در این فیلم آموزشی با توابع یک به یک و نکات تستی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو تابع یک به یک چه نوع تابعی است؟ به تابعی که در زوج های مرتب متفاوت خود، مولفه های دوم تکراری نداشته باشد، تابع یک به یک می گوییم. به عنوان مثال، تابع f = { ( […]

تابع پله ای، تابع جزء صحیح چیست؟

در این فیلم آموزشی با توابع پله ای، جزء صحیح و دامنه آن ها آشنا خواهید شد. پخش ویدئو تابع پله ای و جزء صحیح چیست؟ تابع پله ای: به توابعی مانند تابع زیر که در بازه های مختلف ضابطه آن ها تابعی ثابت است “تابع پله ای” می گویند. معروف ترین تابع پله ای، […]