جستجو
Close this search box.

اعمال روی توابع شامل جمع، تفریق، تقسیم و ضرب دو تابع

در این فیلم آموزشی با موضوع اعمال روی توابع شامل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم دو تابع آشنا خواهید شد. پخش ویدئو اعمال جبری روی توابع دو تابع را در صورتی می توان با یکدیگر جمع، تفریق، ضرب و تقسیم نمود که بین دامنه آن ها اشتراک وجود داشته باشد. اگر بین دامنه دو تابع […]