جستجو
Close this search box.

نسبت های مثلثاتی مهم و علامت آن ها

در این فیلم آموزشی با موضوع دایره مثلثاتی، علامت نسبت های مثلثاتی در ربع های مختلف، روابط مهم و ترکیبی نسبتهای مثلثاتی پر کاربرد در تست ها آشنا خواهید شد. پخش ویدئو علامت نسبت های مثلثاتی یک زاویه در دایره مثلثاتی علامت نسبت های مثلثاتی یک زاویه در دایره مثلثاتی: در ربع اول تمام نسبت […]

واحد اندازه گیری زوایای مثلثاتی درجه و رادیان

در این فیلم آموزشی در مورد مبحث مثلثات بخش انواع زاویه های مثلثاتی(درجه و رادیان)،  محاسبه طول کمان مقابل به زاویه رادیان و مساحت قطاع توضیح داده شده است. پخش ویدئو واحدهای اندازه گیری زاویه درجه و رادیان به منظور اندازه گیری زاویه از واحدهای رادیان و درجه می توان استفاده نمود. درجه: اگر محیط […]