جستجو
Close this search box.

معادلات نمایی و حل آن ها

در این فیلم آموزشی با انواع معادلات نمایی و نحوه حل آن ها آشنا خواهید شد. پخش ویدئو معادلات نمایی و روش حل آن ها معادله نمایی به معادله ای می گوییم که در آن متغیر در توان قرار گرفته باشد. تذکر: برای حل معادلات نمایی به فرم ax=ay ( با شرط  و ) داریم: […]

توابع نمایی و ویژگی های آن

در این فیلم آموزشی تابع نمایی و ویژگی های آن توضیح داده شده است. پخش ویدئو تابع نمایی و ویژگی های آن تعریف تابع نمایی: هر تابع با ضابطه f(x)=ax که در آن a>0 و a≠1 یک تابع نمایی نامیده می شود. نکته: هر تابع با ضابطه f(x)=kax  که در آن k≠0 ، a>0 و […]