جستجو
Close this search box.

کاربرد توابع نمایی و لگاریتمی

در این فیلم آموزشی با کاربرد توابع نمایی و لگاریتمی و نمونه تست های آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو کاربرد تابع نمایی کاربرد تابع نمایی: در حالت کلی یک تابع به صورت f(x)=kax  که در آن (a>0, a≠1) است، مانند تابع نمایی رفتار می کند که در بسیاری از مسائل اقتصادی، طبیعی، مهندسی و […]

نمودار توابع نمایی و لگاریتمی

در این فیلم آموزشی با نمودار توابع نمایی و لگاریتمی و ویژگی های آن ها آشنا خواهید شد. پخش ویدئو نمودار توابع نمایی و لگاریتمی توابع نمایی و لگاریتمی وارون یکدیگر می باشند، بنابراین نمودار آن ها نسبت به خط y = x قرینه یکدیگر خواهد بود. نمودار توابع نمایی و لگاریتمی را در شکل […]

کد گذاری رنگی مقاومت‌های ترکیبی (کربنی)

کد گذاری رنگی مقاومت های ترکیبی

در این فیلم آموزشی با روش کد گذاری رنگی مقاومت های ترکیبی (کربنی) آشنا خواهید شد. پخش ویدئو کد گذاری رنگی در مقاومت کربنی مقاومت‌های ترکیبی که با توجه به جنس آن که اغلب از کربن ساخته می شود به آن مقاومت کربنی می‌گویند، در اندازه‌های مشخصی تولید می‌شوند. مقدار این نوع مقاومت یا روی آن […]

اثر دما بر مقاومت ویژه اجسام

اثر دما بر مقاومت الکتریکی با ترمومتر

در این فیلم آموزشی با اثر دما بر مقاومت ویژه اجسام آشنا خواهید شد. پخش ویدئو اثر دما بر مقاومت ویژه اجسام رسانا وقتی دمای یک رسانای فلزی را افزایش دهیم، مقاومت ویژه آن نیز افزایش می‌یابد. علت این پدیده بیشتر شدن جنبش ذرات و افزایش برخوردهای مزاحم است که منجر به افزایش مقاومت می‌گردد. […]

معادلات لگاریتمی و حل آن ها

در این فیلم آموزشی در مورد معادلات لگاریتمی و روش حل آن ها توضیح داده شده است. پخش ویدئو معادلات لگاریتمی و روش حل آن ها معمولا معادلات لگاریتمی بدین صورت است که به تساوی دو لگاریتم می انجامد و هنگامی که معادله حل می شود، باید حتما چک نمود جایی از معادله اولیه تعریف […]

قانون تغییر مبنا و رسیدن عدد به توان لگاریتم

در این فیلم آموزشی با بخش دوم ویژگی های لگاریتم، قانون تغییر مبنا و رسیدن عدد به توان لگاریتم آشنا خواهید شد. پخش ویدئو ویژگی های تابع لگاریتم ( رسیدن عدد به توان لگاریتم) قانون 1: اگر یک عدد به توان لگاریتم برسد، رابطه زیر را خواهیم داشت: به عنوان مثال داریم: بدین ترتیب می […]