جستجو
Close this search box.

ترکیب مقاومت ها (به هم بستن متوالی و موازی مقاومت ها)

مقاومت ‌های متوالی و مقاومت های موازی

در این فیلم آموزشی ترکیب مقاومت‌ها به طور کامل آشنا خواهید شد. همچنین روابط بین مقاومت های متوالی و مقاومت‌های موازی با مثال به طور تشریحی به شما توضیح داده می‌شود. پخش ویدئو ترکیب مقاومت‌ها در اغلب وسایل الکتریکی چندین مقاومت وجود دارد. این مقاومت‌ها به شکل های مختلف با هم در مدار ترکیب می‌شوند. […]

قوانین کیرشهف (قانون جریان‌ها و قانون اختلاف پتانسیل ها)

قوانین کیرشهف قانون جریان ها و قانون اختلاف پتانسیل ها

در این فیلم آموزشی قوانین کیرشهف در مدار الکتریکی (قانون جریان‌ها و قانون اختلاف پتانسیل‌ها) به طور کامل آشنا خواهید شد و نمونه سوال ها و مثال های آن به طور تشریحی به شما توضیح داده می‌شود. پخش ویدئو قوانین کیرشهف کیرشهف فیزیکدان معروف آلمانی است که نقش مهمی در پاسخ به مسائل مدارها الکتریکی […]

مدار تک حلقه

مدار تک حلقه ای با چند باتری و چند مقاومت

در این فیلم آموزشی انواع مدار تک حلقه با مثال خواهید آموخت و نمونه سوال‌های تستی و تشریحی آن به شما توضیح داده می‌شود. پخش ویدئو مدار تک حلقه ساده پیشتر با مدار تک حلقه ساده آشنا شدید. مدار تک حلقه ساده شامل یک باتری با نیروی محرکه الکتریکی ℰ، مقاومت الکتریکی R و دو […]