جستجو
Close this search box.

امتحان نهایی عربی 3 پایه دوازدهم رشته علوم انسانی خرداد 1402 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی عربی 3 پایه دوازدهم رشته علوم انسانی خرداد 1402 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی عربی 3 ویژه رشته علوم انسانی صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. عربی 3 رشته انسانی شامل 5 درس است. این کتاب در ادامه مباحث درس عربی 5 سال گذشته می باشد. در پایان کتاب دوازدهم دانش آموز حدود 2000 کلمه عربی یاد گرفته است. […]

حل تست کنکور سال های گذشته

در این فیلم آموزشی به حل تست های محاسباتی از کنکورهای سال های گذشته خواهیم پرداخت. پخش ویدئو نمونه تست های محاسباتی به نمونه تست اول دقت نمایید: تست اول) پانزده داده آماری با واریانس 12 و ده داده آماری دیگر با واریانس 7.6 را با هم ترکیب می کنیم. اگر میانگین هر دو گروه […]

نکات معیارهای پراکندگی قسمت 2

در این فیلم آموزشی به بررسی ادامه نکات معیارهای پراکندگی و تست های آن خواهیم پرداخت. پخش ویدئو نکات معیارهای پراکندگی نکته: اگر همه داده ها در عدد حقیقی a ضرب شوند:1- میانگین داده ها در a ضرب می شود.2- واریانس داده ها در a2 ضرب می شود.3- انحراف معیار داده ها در |a| ضرب […]

نکات معیارهای پراکندگی، مقایسه دقت دو دسته آماری

در این فیلم آموزشی نکات مسایل ترکیبی معیارهای پراکندگی و مقایسه دقت دو دسته آماری بیان شده است. پخش ویدئو نکات معیارهای پراکندگی نکته 1: اگر همه داده ها با هم برابر باشند، آن گاه همه معیارهای پراکندگی صفر هستند و برعکس. یعنی داریم: x,x,x,…,x ⇔ xi-x ̅=0, σ=0, σ2=0, CV=0 تست اول ) اگر […]

ضریب تغییرات چیست؟

در این فیلم آموزشی به موضوع معیارهای پراکندگی شامل ضریب تغییرات پرداخته شده است. پخش ویدئو ضریب تغییرات چیست؟ ضریب تغییرات: خارج قسمت تقسیم انحراف معیار بر میانگین را ضریب تغییرات گفته و با CV نمایش می دهیم. رابطه ضریب تغییرات به صورت زیر می باشد: به خارج قسمت تقسیم انحراف معیار بر میانگین، ضریب […]

واریانس و انحراف معیار چیست؟

در این فیلم آموزشی با موضوع معیارهای پراکندگی شامل واریانس، انحراف معیار و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو واریانس چیست؟ واریانس: میانگین مجذور انحرافات از میانگین داده ها را واریانس گفته و با σ2 نمایش می دهیم. رابطه واریانس به صورت زیر می باشد: تست) انحراف از میانگین داده هایی برابر 2، 2-، 3، […]