جستجو
Close this search box.

نمونه گیری احتمالی و اریب چیست؟

در این فیلم آموزشی به موضوع نمونه گیری احتمالی، نمونه گیری اریب و نکات آن پرداخته شده است. پخش ویدئو نمونه گیری احتمالی و نمونه گیری اریب نمونه گیری احتمالی: نمونه گیری است که همه واحدهای آماری، احتمالی معلوم برای انتخاب در نمونه دارند و از روش تصادفی برای انتخاب واحدهای نمونه استفاده می شود. […]

روش های نمونه گیری چیست؟

در این فیلم آموزشی با موضوع روش های نمونه گیری شامل نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه گیری خوشه ای، نمونه گیری طبقه ای و نمونه گیری سیستماتیک ( سامانمند) آشنا خواهید شد. پخش ویدئو روش های نمونه گیری چیست؟ روش های نمونه گیری شامل موارد زیر است: 1- نمونه گیری تصادفی ساده: شانس انتخاب همه […]

نمونه تست مفاهیم مقدماتی آمار استنباطی

در این فیلم آموزشی به حل تست هایی از موضوع مفاهیم مقدماتی آمار استنباطی، گرآوری داده ها، متغیر، آماره و پارامتر خواهیم پرداخت. پخش ویدئو تعاریف و مفاهیم مقدماتی آمار استنباطی به نمونه تست اول و دوم در مورد موضوع مفاهیم آمار استنباطی دقت کنید: تست اول) کدام گزینه درست است؟ 1- پارامتر جامعه معمولا […]

مفاهیم مقدماتی آمار استنباطی

در این فیلم آموزشی با موضوع تعاریف و مفاهیم مقدماتی آمار استنباطی شامل واحد آماری، جامعه آماری، نمونه، نمونه گیری و آمارگیری و روش های گردآوری داده ها آشنا خواهید شد. پخش ویدئو تعاریف و مفاهیم مقدماتی آمار استنباطی واحد آماری: هر یک از افراد یا اشیا که داده های مربوط به آن ها در […]