جستجو
Close this search box.

انتقال توابع چیست؟

در این فیلم آموزشی با موضوع انتقال توابع و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو انتقال توابع چیست؟ در این بخش با توجه به نمودار یک سری از توابع خاص می خواهیم به این موضوع بپردازیم چگونه نمودارهای دیگری که از روی آن ها ساخته شده است را رسم نمائیم.نمودار y=f(x)+k: برای رسم این […]

تابع همانی چه تابعی است؟

در این فیلم آموزشی به موضوع انواع تابع شامل تابع همانی و نکات آن پرداخته شده است. پخش ویدئو تابع همانی چه نوع تابعی است؟ تابع همانی: اگر در تابع f به هر عضو از دامنه تابع دقیقا همان عضو در برد نظیر شود، تابع را همانی گوییم. در تابع همانی  و ضابطه آن f(x)=x […]

تابع خطی، تابع ثابت و دامنه تابع

در این فیلم آموزشی به موضوع انواع تابع شامل تابع خطی، تابع ثابت و دامنه توابع پرداخته شده است. پخش ویدئو تابع خطی، تابع ثابت و دامنه تابع در این بخش به این پرسش پاسخ خواهیم داد که در صورت داشتن یک ضابطه، نمودار، نمودار پیکانی و زوج مرتب چگونه دامنه آن را تعیین کنیم. […]

برآورد بازه ای نسبت با اطمینان 95 درصد

در این فیلم آموزشی به موضوع برآورد بازه ای نسبت با اطمینان 95 درصد و نکات آن پرداخته شده است. پخش ویدئو برآورد بازه ای نسبت با اطمینان 95 درصد تست اول) با انتخاب یک نمونه 400 عضوی از دانش آموزان یک مدرسه دولتی تعداد 40 تای آن ها قصد ترک تحصل دارند. بازه اطمینان […]