جستجو
Close this search box.

دنباله حسابی چه دنباله ای است؟

در این فیلم آموزشی با موضوع دنباله حسابی و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو دنباله حسابی چیست؟ تعریف: دنباله ای که در آن هر جمله (به جز جمله اول) با اضافه شدن عددی ثابت به جمله ی قبل از خودش به دست می آید، یک دنباله حسابی نامیده می شود و به آن […]

اصل شمارش، اصل جمع و ضرب چیست؟

در این فیلم آموزشی با موضوع اصل شمارش، اصل جمع، ضرب و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو اصل شمارش، اصل جمع و ضرب اصل جمع: اگر کاری را بتوان به دو روش انجام داد، به طوری که در روش اول m انتخاب و در روش دوم n انتخاب وجود داشته باشد، برای انجام […]