جستجو
Close this search box.

فضای نمونه ای، پیشامد و احتمال هم شانس

در این فیلم آموزشی به موضوع احتمال هم شانس، فضای نمونه ای و پیشامد پرداخته شده است. پخش ویدئو فضای نمونه ای، پیشامد و احتمال هم شانس فضای نمونه ای: مجموعه ی شامل تمام حالت های ممکن در انجام یک آزمایش، فضای نمونه ای نامیده می شود.فضای نمونه ای را با S نمایش می دهیم […]

ویژگی های اصل ترکیب، ویژگی پاسکال

در این فیلم آموزشی با ویژگی های اصل ترکیب شامل ویژگی پاسکال و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو ویژگی های اصل ترکیب اصل ترکیب دارای ویژگی های زیر می باشد:اگر n عدد طبیعی و k عدد حسابی بین صفر و n باشد، آنگاه: ویژگی اول بیان می کند که ترکیب k از n […]

اصل ترکیب چه اصلی است؟

در این فیلم آموزشی با موضوع ترکیب و نمونه تست های آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو ترکیب چیست؟ ترکیب: به هر انتخاب r شی از n شی متمایز که در آن ترتیب انتخاب اهمیت نداشته باشد یا به عبارتی به هر زیر مجموعه r عضوی از یک مجموعه n عضوی، یک ترکیب r تایی […]

نمونه سوالات تستی جایگشت

در این فیلم آموزشی به حل نمونه تست در مورد موضوع جایگشت پرداخته شده است. پخش ویدئو نمونه سوالات تستی جایگشت برای فهم بهتر موضوع جایگشت به نمونه تست زیر توجه کنید: تست اول) با حروف کلمه ORGINAL یک کلمه 6 حرفی می نویسم. در چند حالت O و L کنار هم نمی باشند؟1- 6×6!2- […]

جایگشت چیست؟

در این فیلم آموزشی به موضوع جایگشت و نمونه تست های آن پرداخته شده است. پخش ویدئو جایگشت چیست؟ جایگشت: به هر حالت قرار گرفتن n شی متمایز در کنار هم یک جایگشت از آن اشیا می گوییم. گاهی اوقات n شی متمایز داریم و قرار است k تای آن ها را در کنار هم […]