جستجو
Close this search box.

نمایش تابع به صورت جدول

در این فیلم آموزشی با نمایش تابع به صورت جدولی، نکات کنکوری و نمونه تست آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو نمایش تابع به صورت جدولی نمایش تابع به‌صورت جدول: مؤلفۀ اول و دوم در زوج‌مرتب‌ها را می‌توان به‌صورت یک جدول نیز نمایش داد. مولفه های اول همان x ها و مولفه های دوم همان y […]

نمایش تابع به صورت زوج مرتب و پیکانی

در این فیلم آموزشی با نمایش تابع به صورت زوج مرتب، نمایش پیکانی، نکات کنکوری و نمونه تست آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو نمایش تابع به صورت زوج مرتب 1- نمایش تابع به صورت زوج‌مرتب: تابع را می‌توان به‌صورت مجموعه‌ای از زوج‌مرتب‌ها نمایش داد، مثلاً  f={(1,4),(2,7),(3,10)} شرط تابع بودن: مؤلفۀ اول تکراری نداشته باشد و […]

تابع چیست؟

در این فیلم آموزشی با تعریف تابع، شرایط تابع بودن، نکات و نمونه سوالات تستی و تشریحی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو تابع چیست؟ تعریف تابع: مجموعه‌ای از زوج‏ مرتب‌هاست که مؤلفۀ اول تکراری نداشته باشند یا اگر در دو زوج‌مرتب مؤلفه‌های اول تکراری باشند، مؤلفه‌های دوم نیز با هم برابر باشند. در حقیقت در […]