جستجو
Close this search box.

تابع خطی چیست؟

در این ویدئو آموزشی با موضوع تابع خطی و نمونه تست های آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو تابع خطی چیست؟ اگر ضابطۀ تابع به‌صورت معادلۀ خط باشد، یعنی f(x)=mx+n ، به آن تابع خطی گویند. به‌عنوان مثال f(x)=2x-3 یا f(x)=5x یا f(x)=2 توابعی خطی هستند. در سؤالات مربوط به تابع خطی معمولاً از مطالبی که از […]

نحوه رسم معادله خط

در این فیلم آموزشی با موضوع نحوه رسم معادله خط، نمونه سوالات تستی و تشریحی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو نحوه رسم معادله خط رسم معادلۀ یک خط: برای رسم نمودار یک خط، کافی است که دو نقطه از خط را با عددگذاری بیابیم و روی محورهای مختصات نمایش دهیم. سپس دو نقطه را به هم […]

شرط موازی و عمود بودن دو خط

در این فیلم آموزشی با موضوع شرط موازی و عمود بودن دو خط، نکات و نمونه سوالات تستی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو شرط موازی بودن دو خط شرط موازی بودن دو خط: اگر دو خط دارای شیب‌های یکسان باشند، با یکدیگر موازی هستند. m=m’ شرط عمود بودن دو خط شرط عمود بودن دو خط: […]

یافتن محل تلاقی دو خط

در این فیلم آموزشی با موضوع چگونگی یافتن محل تلاقی دو خط، نمونه سوالات تستی و تشریحی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو یافتن محل تلاقی دو خط برای یافتن محل تلاقی دو خط باید معادلۀ دو خط را در یک دستگاه دو معادله و دو مجهول قرار داده و دستگاه را حل کنیم. جواب‌های به‌دست […]

پایه‌های آوایی (درس دوم علوم و فنون ادبی یازدهم)

پایه‌های آوایی

در این فیلم با سوالات تستی پایه‌های آوایی آشنا خواهید دید. پخش ویدئو پایه‌های آوایی کلام ادبی و شعر به صورت آهنگین و موسیقایی است و پایه‌ها و پاره‌های آوایی موزون دارد؛ همسنگی این پایه‌ها در شعر، به‌گونه‌ای است که انسان، با شنیدن یا خواندن آنها احساس لذت می‌کند. به هنگام رویارویی با شعر، باید […]