جستجو
Close this search box.

رابطه سرعت متوسط واکنش و ضریب استوکیومتری فصل دوم شیمی یازدهم

در این فیلم آموزشی، به رابطه سرعت متوسط و ضریب استوکیومتری در شیمی یازدهم می پردازیم. پخش ویدئو ارتباط سرعت واکنش و ضریب استوکیومتری سرعت بر حسب مواد مختلف متناسب با ضریب استوکیومتری آن ها است. به طور مثال واکنش زیر را در  نظر بگیرید. در این واکنش، موردی که ضریب بزرگتری دارد سرعتش نیز […]

سرعت متوسط واکنش (1) فصل دوم شیمی یازدهم

محاسبات سرعت متوسط

در این فیلم آموزشی، به مبحث سرعت متوسط و چگونگی محاسبه آن در شیمی یازدهم پرداخته شده است. پخش ویدئو سرعت متوسط واکنش سرعت متوسط واکنش : به مقدار تولید شده از یک فرآورده یا مقدار ناپدید شده از یک واکنش دهنده تقسیم بر زمان انجام واکنش، سرعت متوسط گویند. چون تغییرات فرآورده مثبت است، […]