جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

مجموعه متناهی و نامتناهی چیست؟

در این فیلم آموزشی با موضوع مجموعه های متناهی و نامتناهی و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو مجموعه متناهی و نامتناهی چیست؟ مجموعه های متناهی و نامتناهی: مجموعه

ادامه مطلب »

انواع متغیر در آمار

در این فیلم آموزشی با موضوع انواع متغیرها شامل کمی، کیفی، گسسته، پیوسته، اسمی و ترتیبی آشنا خواهید شد. پخش ویدئو متغیر چیست؟ تعریف متغیر: متغیر، ویژگی از اعضای جامعه

ادامه مطلب »

آمار، نمونه و جامعه چیست؟

در این فیلم آموزشی با موضوع آمار، تعریف نمونه و جامعه آشنا خواهید شد. پخش ویدئو آمار، نمونه و جامعه چیست؟ آمار: مجموعه ای از اعداد، ارقام و اطلاعات است

ادامه مطلب »

دو پیشامد ناسازگار چیست؟

در این فیلم آموزشی با موضوع محاسبه احتمال تفاضل دو پیشامد، احتمال اشتراک، اجتماع و تفاضل دو پیشامد ناسازگار آشنا خواهید شد. پخش ویدئو احتمال تفاضل دو پیشامد فرض کنید

ادامه مطلب »

اصل ترکیب چه اصلی است؟

در این فیلم آموزشی با موضوع ترکیب و نمونه تست های آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو ترکیب چیست؟ ترکیب: به هر انتخاب r شی از n شی متمایز که

ادامه مطلب »

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید