جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم
مبدل‌ها

مبدل‌ها

در این فیلم با مبدل‌ها آشنا خواهید دید و مثال‌هایی در این باره برای شما بیان می‌شود. پخش ویدئو مبدل‌ها یکی از مزیت‌های مهم توزیع توان الکتریکی ac بر dc آن است

ادامه مطلب »
تولید جریان متناوب

جریان متناوب

در این فیلم با جریان متناوب آشنا خواهید دید و مثال‌هایی در این باره برای شما بیان می‌شود. پخش ویدئو جریان متناوب در اواخر قرن نوزدهم، بحث‌های داغی بین توماس ادیسون و

ادامه مطلب »
ضریب القاوری

ضریب القاوری

در این فیلم با ضریب القاوری آشنا خواهید دید و مثال‌هایی در این باره برای شما بیان می‌شود. پخش ویدئو ضریب القاوری ویژگیهای فیزیکی هر القاگر، توسط ضریب القاوری آن تعیین

ادامه مطلب »
القاگرها

القاگرها

در این فیلم با القاگرها و ضریب خودالقاوری آشنا خواهید دید و مثال‌هایی در این باره برای شما بیان می‌شود. پخش ویدئو القاگرها در فضای بین صفحه‌های یک خازن باردار،

ادامه مطلب »
الکترومغناطیس

تست الکترومغناطیس

در این فیلم با آموزش حل تست‌های الکترومغناطیس آشنا خواهید دید. پخش ویدئو قانون فارادی عامل اساسی و مشترک در ایجاد جریان القایی، تغییر شار مغناطیسی عبوری در پیچه است. شار

ادامه مطلب »
قانون لنز

قانون لنز

در این فیلم آموزشی با قانون لنز و چگونگی استفاده از قانون لنز برای تعیین جهت جریان القایی آشنا خواهید دید. پخش ویدئو قانون لنز مدتی پس از آنکه مایکل فارادی

ادامه مطلب »
قانون القای الکترومغناطیس فارادی

قانون القای الکترومغناطیس فارادی

در این فیلم آموزشی با قانون القای الکترومغناطیسی فارادی آشنا خواهید دید. پخش ویدئو القای الکترومغناطیسی در سال 1831 مایکل فارادی پس از آزمایش‌های فراوان، مشاهده کرد که عبور آهنربا از

ادامه مطلب »
ویژگی‌های مغناطیسی مواد (پارامغناطیسی، دیامغناطیسی و فرومغناطیسی)

شار مغناطیسی

در این فیلم آموزشی با شار مغناطیسی آشنا خواهید دید. پخش ویدئو شار مغناطیسی با تغییر اندازه میدان در محل سیم‌لوله، جریان در آن القا می‌شود. به جز این روش، به

ادامه مطلب »
ویژگی‌های مغناطیسی مواد (پارامغناطیسی، دیامغناطیسی و فرومغناطیسی)

ویژگی‌های مغناطیسی مواد (پارامغناطیسی، دیامغناطیسی و فرومغناطیسی)

در این فیلم آموزشی با انواع مواد پارامغناطیسی، دیامغناطیسی و فرومغناطیسی آشنا خواهید دید. پخش ویدئو ویژگی‌های مغناطیسی مواد  موادی را که اتم‌ها یا مولکول‌های آن خاصیت مغناطیسی داشته باشند را

ادامه مطلب »

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید