جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

رتبه‌های قبولی دندانپزشکی در دانشگاه‌های برتر

رتبه‌های قبولی دندانپزشکی در دانشگاه‌های برتر
رتبه‌های قبولی دندانپزشکی در دانشگاه‌های برتر
فهرست مطالب

مشاهده کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی و آگاهی از حداقل درصد لازم برای قبولی این رشته در دانشگاه سراسری باعث می‌شود علاقه‌مندان به تحصیل در رشته دندانپزشکی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ ‌ یک انتخاب رشته آگاهانه داشته باشند. در این نوشتار رتبه و درصد لازم برای قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی برتر را آماده کرده‌ایم.

با گزینه دو همراه باشید.

رتبه‌های قبولی دندانپزشکی در دانشگاه‌های برتر

رتبه قبولی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ۱۴۰۲

رتبه قبولی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به ترتیب منطقه ۱ و ۲ و ۳ و رتبه‌های قبولی دندان‌پزشکی دانشگاه دولتی روزانه در جدول زیر ارائه شده است:

رتبه قبولی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ۱۴۰۲
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
147 64 منطقه 1 پسر تهران دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
151 66 منطقه 1 دختر تبريز دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
155 68 منطقه 1 دختر تهران دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
370 148 منطقه 1 دختر تهران دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
372 149 منطقه 1 پسر تهران دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
376 151 منطقه 1 دختر تهران دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
436 173 منطقه 1 پسر تهران دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
442 175 منطقه 1 پسر تهران دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
458 182 منطقه 1 پسر مشهد دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
500 197 منطقه 1 پسر مشهد دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
1778 609 منطقه 1 دختر تهران دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم - بومي استان تهران - نيمسال اول
3543 1143 منطقه 1 پسر تهران دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم -بومي استان تهران -نيمسال اول
3989 1285 منطقه 1 پسر تهران دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم -بومي استان تهران -نيمسال اول
4131 1330 منطقه 1 پسر تهران دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم -بومي استان تهران -نيمسال دوم
5000 1568 منطقه 1 پسر تهران دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | محروم -بومي استان تهران -نيمسال دوم
218 84 منطقه 2 پسر همدان دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
253 96 منطقه 2 دختر قزوين دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
325 124 منطقه 2 پسر بيرجند دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
330 125 منطقه 2 دختر مباركه دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
397 152 منطقه 2 پسر سيرجان دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
436 166 منطقه 2 دختر نور دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
440 167 منطقه 2 دختر بجنورد دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
471 181 منطقه 2 دختر كاشان دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
478 187 منطقه 2 پسر كرمان دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
497 194 منطقه 2 پسر كرج دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
568 229 منطقه 2 دختر قم دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
569 230 منطقه 2 دختر مكاتبه‌اي دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
881 374 منطقه 2 پسر قم دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
949 407 منطقه 2 پسر قم دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
968 414 منطقه 2 پسر قزوين دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
1598 687 منطقه 2 پسر ساوه دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز
65 13 منطقه 3 پسر جيرفت دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
188 42 منطقه 3 دختر ورامين دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
206 47 منطقه 3 پسر تازه كندانگوت دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
244 55 منطقه 3 پسر تربت‌جام دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
245 56 منطقه 3 پسر قره‌ضياءالدين دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
436 98 منطقه 3 پسر قائن دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
669 146 منطقه 3 دختر خدابنده دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
934 208 منطقه 3 پسر خدابنده دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
1687 373 منطقه 3 پسر تهران دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
2230 494 منطقه 3 دختر اراك دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه
4510 1091 منطقه 3 پسر تنكابن دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز

کارنامه آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه 1

آخرین رتبه و کارنامه قبولی دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه 1 سال گذشته به شرح زیر است:

کارنامه آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه 1
زمین‌شناسی 0 25
ریاضیات 81/19 74/5
زیست‌شناسی 77/4 78
فیزیک 88/9 88/9
شیمی 71/5 63/9
رتبه در منطقه 1 68 148
رتبه کشوری 155 370
شهر محل سکونت تهران تهران

کارنامه آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه 2

آخرین رتبه و کارنامه قبولی دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه 2 سال گذشته به شرح زیر است:

کارنامه آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه 2
ادبیات فارسی 70 60 70 50 70
عربی 80 80 90 70 70
معارف 80 50 80 70 70
زبان 70 80 40 50 70
زمین‌شناسی 10 10 10 10 10
ریاضیات 70 70 80 90 80
زیست‌شناسی 90 80 90 90 90
فیزیک 80 90 90 80 90
شیمی 80 100 80 80 90
رتبه در منطقه 2 524 423 408 351 340
رتبه کشوری 1070 865 839 721 693
شهر محل سکونت رباط‌کریم کرج زنجان یزد بابل

کارنامه آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه 3

آخرین رتبه و کارنامه قبولی دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه 3 سال گذشته به شرح زیر است:

کارنامه آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران در منطقه
ادبیات فارسی 80 50 70 80 70
عربی 90 70 80 80 100
معارف 70 90 60 90 80
زبان 90 60 80 60 80
زمین‌شناسی 70 40 10 10 10
ریاضیات 90 90 80 80 90
زیست‌شناسی 90 90 90 90 70
فیزیک 70 100 90 90 100
شیمی 90 90 80 80 80
رتبه در منطقه 3 30 47 71 90 148
رتبه کشوری 219 381 520 636 979
شهر محل سکونت آبادان جیرفت گنبد جوانرود خدابنده

میانگین درصد و رتبه موردنیاز جهت قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

حداقل رتبه موردنیاز برای قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سهمیه مناطق یک تا سه آورده شده است. همچنین میانگین درصد قبولی داوطلبان کنکور برای قبولی در این رشته و دانشگاه نیز بیان شده است.

میانگین درصد و رتبه موردنیاز جهت قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
نام درس درصد موردنیاز
زمین‌شناسی 20
ریاضیات 70
زیست‌شناسی 80
فیزیک 80
شیمی 70
محدوده رتبه در سهمیه منطقه 1 رتبه 64 تا 68
محدوده رتبه در سهمیه منطقه 2 رتبه 84 تا 230
محدوده رتبه در سهمیه منطقه 3 رتبه 13 تا 208

رتبه قبولی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - ۱۴۰۲

رتبه قبولی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به ترتیب منطقه ۱ و ۲ و ۳ در جدول زیر ارائه شده است:

رتبه قبولی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - ۱۴۰۲
گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
نظام جدید 77 29 منطقه 1 دختر شيراز دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 105 39 منطقه 1 پسر اصفهان دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 148 55 منطقه 1 پسر تهران دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 189 72 منطقه 1 دختر تبريز دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 201 78 منطقه 1 پسر اصفهان دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 221 85 منطقه 1 پسر تبريز دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 260 101 منطقه 1 پسر اصفهان دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 291 114 منطقه 1 دختر تهران دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 308 122 منطقه 1 پسر تهران دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 381 146 منطقه 1 دختر تبريز دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 417 160 منطقه 1 پسر تبريز دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام قدیم 504 184 منطقه 1 دختر تهران دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 522 191 منطقه 1 دختر تهران دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 622 227 منطقه 1 دختر تهران دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 80 39 منطقه 2 دختر لاهيجان دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 255 120 منطقه 2 پسر سبزوار دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 285 134 منطقه 2 پسر ميانه دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام قدیم 309 148 منطقه 2 پسر كرمان دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 360 178 منطقه 2 دختر كرمان دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 369 183 منطقه 2 دختر شهركرد دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 403 201 منطقه 2 پسر بروجرد دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 420 207 منطقه 2 پسر قم دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 483 240 منطقه 2 پسر يزد دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 597 297 منطقه 2 دختر همدان دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 601 2۱۴۰۲ منطقه 2 پسر بهشهر دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 813 393 منطقه 2 دختر قم دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام قدیم 850 415 منطقه 2 پسر ورامين دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 990 481 منطقه 2 دختر قم دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 339 43 منطقه 3 پسر فرديس دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 520 71 منطقه 3 پسر اسفراين دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم
نظام قدیم 2147 369 منطقه 3 پسر شهريار دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی | روزانه -نيمسال دوم

کارنامه آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در منطقه 1

آخرین رتبه و کارنامه قبولی دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در منطقه 1 سال گذشته به شرح زیر است:

کارنامه آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در منطقه 1
زمین‌شناسی 0 25 20
ریاضیات 81/19 74/5 90
زیست‌شناسی 77/4 78 80
فیزیک 88/9 88/9 90
شیمی 71/5 63/9 100
رتبه در منطقه 1 68 148 191
رتبه کشوری 155 370 522
شهر محل سکونت تهران تهران -

کارنامه آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در منطقه 2

آخرین رتبه قبولی دندان پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی​ در منطقه 2 در جدول زیر ارائه شده است.

کارنامه آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در منطقه 1
زمین‌شناسی 0 25 20
ریاضیات 81/19 74/5 90
زیست‌شناسی 77/4 78 80
فیزیک 88/9 88/9 90
شیمی 71/5 63/9 100
رتبه در منطقه 1 68 148 191
رتبه کشوری 155 370 522
شهر محل سکونت تهران تهران -

کارنامه آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در منطقه 3

آخرین رتبه و کارنامه قبولی دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در منطقه 3 سال گذشته به شرح زیر است:

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران در منطقه 3
زمین‌شناسی 0 66/69 11/69 0 53/4 0 0
ریاضیات 95/59 80 86/69 51/2 66/69 55/59 60
زیست‌شناسی 42 61/4 56 68/69 54/7 58 54
فیزیک 100 81/19 86/69 61/2 33/4 64/5 51/2
شیمی 42/9 67/69 73/4 59/09 51/5 56/2 61
رتبه در منطقه 1 92 108 155 249 984 1344 1518
رتبه کشوری 422 489 689 1094 4149 5425 6012
شهر محل سکونت تهران تهران تهران تهران تهران تهران تهران

میانگین درصد و رتبه موردنیاز جهت قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

حداقل رتبه موردنیاز برای قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سهمیه مناطق یک تا سه آورده شده است. همچنین میانگین درصد قبولی داوطلبان کنکور برای قبولی در این رشته و دانشگاه نیز بیان شده است.

میانگین درصد و رتبه موردنیاز جهت قبولی در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نام درس درصد موردنیاز
زمین‌شناسی 10
ریاضیات 80
زیست‌شناسی 80
فیزیک 80
شیمی 70
محدوده رتبه در سهمیه منطقه 1 رتبه 8 تا 63
محدوده رتبه در سهمیه منطقه 2 رتبه 34 تا 227
محدوده رتبه در سهمیه منطقه 3 رتبه 4 تا 236

رتبه قبولی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ۱۴۰۲

رتبه قبولی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به ترتیب منطقه ۱ و ۲ و ۳ در جدول زیر ارائه شده است:

رتبه قبولی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ۱۴۰۲
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
83 31 منطقه 1 پسر مشهد دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
400 155 منطقه 1 پسر مشهد دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
502 183 منطقه 1 دختر مشهد دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
555 202 منطقه 1 پسر مشهد دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
568 205 منطقه 1 پسر مشهد دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
600 213 منطقه 1 پسر مشهد دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
616 221 منطقه 1 پسر مشهد دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
620 223 منطقه 1 دختر مشهد دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
817 292 منطقه 1 پسر مشهد دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
823 295 منطقه 1 دختر مشهد دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
1193 415 منطقه 1 پسر مشهد دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
4196 1333 منطقه 1 دختر مشهد دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم -بومي خراسان رضوي محل خدمت نيشابور
4485 1420 منطقه 1 دختر مشهد دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم -بومي خراسان رضوي محل خدمت خلیل‌آباد
4490 1421 منطقه 1 پسر مشهد دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم -بومي خراسان رضوي محل خدمت سبزوار
4681 1476 منطقه 1 پسر مشهد دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم -بومي خراسان رضوي محل خدمت کلات
536 261 منطقه 2 دختر تربت‌حیدریه دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
572 281 منطقه 2 پسر سبزوار دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
959 471 منطقه 2 پسر نيشابور دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
1097 544 منطقه 2 دختر گرگان دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
1111 551 منطقه 2 دختر نوشهر دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
1155 569 منطقه 2 پسر سبزوار دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
2196 1075 منطقه 2 پسر گناباد دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم -بومي خراسان رضوي محل خدمت گناباد
3949 1973 منطقه 2 دختر تربت‌حیدریه دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم -بومي خراسان رضوي محل خدمت رشتخوار
4465 2205 منطقه 2 دختر تربت‌حیدریه دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم -بومي خراسان رضوي محل خدمت کاشمر
742 117 منطقه 3 پسر شيروان دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
861 138 منطقه 3 دختر بجستان دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
972 152 منطقه 3 پسر خواف دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه
3949 727 منطقه 3 پسر كاشمر دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم -بومي خراسان رضوي محل خدمت بردسکن
4929 944 منطقه 3 پسر خواف دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم -بومي خراسان رضوي محل خدمت جوين سبزوار

آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در منطقه 1

آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در منطقه 1 در جدول زیر ارائه شده است:

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در منطقه 1

نتایج حاصل از بررسی رتبه و کارنامه‌های قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای داوطلبین منطقه یک در جدول زیر ارائه شده است.

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در منطقه 1
زمین‌شناسی 10 10 20 10 30
ریاضیات 100 50 90 80 90
زیست‌شناسی 90 80 80 90 90
فیزیک 90 100 100 90 90
شیمی 90 90 100 90 90
رتبه در منطقه 140 120 120 137 139
رتبه کشوری 367 306 306 353 362
محل سکونت تهران تهران تهران تهران تبریز

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در منطقه 2

منطقه دو بین سهمیه‌های مناطق دارای جمعیت بیشتری است. در جدول زیر می‌توانید آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در منطقه دو را مشاهده کنید.

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در منطقه 2
زمین‌شناسی 10 10 10 10 20
ریاضیات 90 80 80 90 80
زیست‌شناسی 80 90 80 80 90
فیزیک 100 90 100 90 70
شیمی 90 90 80 90 90
رتبه در منطقه 2 307 296 287 268 254
رتبه کشوری 625 595 583 541 507
شهر محل سکونت قم کرج قزوین قم -

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در منطقه 3

رتبه در سهمیه مناطق از مهم‌ترین سهمیه‌هایی است که می‌تواند روی پذیرش داوطلب تأثیر زیادی داشته باشد. آخرین رتبه و کارنامه قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در منطقه 3 سال گذشته به شرح زیر است:

کارنامه آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در منطقه 3
ادبیات فارسی 80 50 70 80 70 -
عربی 90 70 80 80 100 -
معارف 70 90 60 90 80 -
زبان 90 60 80 60 80 -
زمین‌شناسی 70 40 10 10 10 50
ریاضیات 90 90 80 80 90 90
زیست‌شناسی 90 90 90 90 70 90
فیزیک 70 100 90 90 100 90
شیمی 90 90 80 80 80 90
رتبه در منطقه 3 30 47 71 90 148 43
رتبه کشوری 219 381 520 636 979 339
شهر محل سکونت آبادان جیرفت گنبد جوانرود خدابنده -

میانگین درصد و رتبه موردنیاز جهت قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سه منطقه

در این جدول حداقل رتبه موردنیاز برای قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سهمیه مناطق یک تا سه آورده شده است

میانگین درصد و رتبه موردنیاز جهت قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نام درس درصد موردنیاز
زمین‌شناسی 10
ریاضیات 70
زیست‌شناسی 70
فیزیک 80
شیمی 70
محدوده رتبه در سهمیه منطقه یک رتبه 95 تا 178
محدوده رتبه در سهمیه منطقه دو رتبه 73 تا 555
محدوده رتبه در سهمیه منطقه سه رتبه 34 تا 1163

رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1402

دانشکده پزشکی در محل جدید خود در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد و در زمینی به مساحت 54720 مترمربع و با آموزش دانشجو در 14 رشته مختلف در مقاطع فلوشیپ و 22 رشته تخصصی بالینی، توانسته است سهم بزرگی در تعلیم‌وتربیت نیروی متخصص جامعه پزشکی را تأمین نماید. در ادامه رتبه قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به تفکیک هر سه منطقه ارائه شده است:

رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1402
گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر نیمسال قبولی
نظام جدید 16 6 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 17 7 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 202 84 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 308 122 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 335 132 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 364 143 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 659 248 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 748 270 منطقه 1 دختر مشهد پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 856 306 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1047 370 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1091 384 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1176 409 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1189 413 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1193 415 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1207 421 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1335 458 منطقه 1 پسر رودهن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1367 472 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1373 474 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1442 500 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1632 563 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1674 579 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1757 604 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 473 183 منطقه 2 پسر سبزوار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 692 281 منطقه 2 پسر نيشابور پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 711 291 منطقه 2 پسر گناباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 719 296 منطقه 2 دختر نيشابور پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 740 308 منطقه 2 دختر بيرجند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 863 366 منطقه 2 دختر قوچان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 898 382 منطقه 2 پسر سبزوار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 952 408 منطقه 2 پسر كاشمر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1136 485 منطقه 2 دختر نيشابور پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1150 493 منطقه 2 پسر بيرجند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1276 545 منطقه 2 پسر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1297 553 منطقه 2 پسر نوشهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1311 558 منطقه 2 پسر نيشابور پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1348 581 منطقه 2 دختر قوچان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1381 595 منطقه 2 پسر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1383 596 منطقه 2 پسر زاهدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1400 604 منطقه 2 دختر گناباد پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي مشهد | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1498 646 منطقه 2 پسر بيرجند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 541 118 منطقه 3 پسر طبس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 863 191 منطقه 3 پسر خواف پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 896 199 منطقه 3 پسر خواف پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1003 228 منطقه 3 دختر جغتاي پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1203 268 منطقه 3 پسر شيروان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1335 304 منطقه 3 پسر طبس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1470 329 منطقه 3 پسر فردوس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1480 331 منطقه 3 دختر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال اول
نظام جدید 1584 353 منطقه 3 پسر شيروان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1592 354 منطقه 3 دختر ايلام پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1598 357 منطقه 3 پسر گنبد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1699 375 منطقه 3 دختر اسفراين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1716 379 منطقه 3 پسر كاشمر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1835 404 منطقه 3 پسر بشرويه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1854 409 منطقه 3 دختر جاجرم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1983 441 منطقه 3 دختر فريمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1990 445 منطقه 3 پسر تنكابن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 1994 447 منطقه 3 پسر بجستان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه -نيمسال دوم
نظام جدید 2029