جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

امتحان نهایی فلسفه 2 پایه دوازدهم رشته علوم انسانی شهریور 1402 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی فلسفه 2 پایه دوازدهم رشته علوم انسانی شهریور 1402 با پاسخ تشریحی
امتحان نهایی فلسفه پایه دوازدهم شهریور 1402
فهرست مطالب

امتحان نهایی فلسفه 2 رشته علوم انسانی صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. فلسفه 2 رشته انسانی شامل 3 بخش و 11 درس است. این کتاب در ادامه مباحث کتاب فلسفه سال گذشته می باشد. هدف اصلی این درس تقویت تفکر فلسفی و توانایی دانش آموز در حل مسائل فلسفی با توجه به نظرات فیلسوفان بزرگ و صاحب نام می باشد. در ادامه شما می توانید فایل پی دی اف سوالات امتحان نهایی فلسفه 2 ویژه رشته علوم انسانی شهریور 1402 را با پاسخنامه آن مشاهده و دانلود کنید:

سوالات امتحان نهایی فلسفه 2 رشته انسانی شهریور 1402

1- تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام یک غلط می باشد :(1 نمره)

الف) وجود ، وجه اختصاصی موجودات و ماهیت ، وجه مشترک آنها است.

پاسخ : غلط (0.25)


ب) يکی از معیارهای زندگی معنا دار ، اعتبار داشتن آرمان های مقدس و فراتر از زندگی مادی است.

پاسخ : صحیح (0.25)


ج) فیلسوفان و حکمای دورۀ دوم حاكمیت كلیسا، عقل را عامل تضعیف ايمان می دانستند.

پاسخ : غلط (0.25)

 

ه) بنیادی ترین اصل فلسفی ملاصدرا، اصالت “وجود” می باشد.

پاسخ : صحیح (0.25)

2- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید: (1 نمره)

الف) همۀ ممکن الوجودها كه درحال حاضر موجود هستند، به واسطۀ علت هايشان ، ……………… شده اند.

پاسخ : واجب الوجود بالغیر (0.25)

 

ب) افلاطون برای اشاره به ذات خداوند از واژۀ ………………… و برای خداوند در مرتبه خلق جهان ، لفظ ……………….. . را به كار می برد.

پاسخ : مثال خیر – صانع (دمیورژ) (0.5)

 

ج) شیخ اشراق به جای مفهوم “وجود” از مفهومِ “……………………” در فرهنگ فلسفی خود استفاده کرده است.

پاسخ : نور (0.25)

3- به سوال های زیر پاسخ کوتاه دهید : (0.5 نمره)

عبارت های زير دربارۀ منشاء درک و پذيرش رابطۀ علیّت، ديدگاه كدام فیلسوف يا گروه است؟
الف) انسان از طريق حس، توالی يا همزمانی پديده ها را مشاهده می كند و رابطۀ ضروری بین علّت و معلول را در می يابد.

پاسخ : تجربه گرایان (0.25)


ب) ذهن انسان پس از درک « اصل امتناع اجتماع نقیضین» می فهمد كه حوا.دث خود به خود رخ نمی دهند.

پاسخ : فیلسوفان مسلمان (0.25)

4- مخالفت با عقل در جهان اسلام به دو شکل صورت گرفت، آنها را بنويسید. (1 نمره)

پاسخ : 1- محدود كردن دایره و اعتبار و كارآمدی عقل در عین پذیرش آن
2- مخالفت با فلسفه و منطق تحت عنوان دستاوردی یونانی و غیر اسلامی (هر مورد 0.5)

5- به سوال های زیر، پاسخ کامل دهید : 

با توجه به معنای «سوم اتفاق»، ديدگاه دو دسته از فلاسفه كه برای جهان و انسان هدف و غايت قائلند را بیان كنید. (1 نمره)

پاسخ : یک دسته از فلاسفه كه برای جهان علت نخستین و آفریننده را اثبات می كنند، معتقدند همۀ حوادث جهان از ابتدا تاكنون و در آینده در جهت یک هدف و غایت از پیش تعیین شده قرار دارند. (یا جهانی كه ما در آن زندگی می كنیم به سوی كمال خود در حركت است و مرحله به مرحله كامل تر می شود.) 

 

ابن سینا شُروری همچون سیل و زلزله و پژمردگی گیاهان را در عالم طبیعت چگونه تحلیل می كند؟(1 نمره)

پاسخ : از نظر ابن سینا، شُرور در عالم طبیعت در یک نظام كلی جهانی تاثیر مثبت دارند و به كمال نهایی طبیعت كمک می كنند (0.5) به همین جهت با نگاه كردن به بخش كوچکی از جهان طبیعت نمی توان دربارۀ آن داوری كلی كرد. (0.5)

 

ملاصدرا با توجه به كدام اصل از اصولِ حکمت متعالیه، تعدّد و تکثّر موجودات را در عالم هستی تبیین می كند؟ شرح دهید. (1 نمره)

پاسخ : اصل مراتب داشتن وجود (0.25) از نظر ملاصدرا با اینکه هستی یک حقیقت واحد است (0.25) اما این حقیقت واحد
دارای درجات، مراتب و شدت و ضعف است. (0.25) وجود كه حقیقت واحدی است در تجلیات و ظهورهای خود دارای مراتبی می شود. (0.25 در صورتیكه ضمن ذكر تشبیه كانون نور، این مطلب توضیح داده شود، نمره تعلق می گیرد.)

 

كسانی كه به سبك زندگی معیوب و ناسالمی رسیده اند، چه نظام فکری و عملی را انتخاب كرده اند؟ توضیح دهید. (1 نمره)

پاسخ : افرادی هستند كه در انتخاب ریشۀ درخت و پایۀ نظام فکری خود، دچار خطا و اشتباه شده اند (0.5) و ریشه ای ناكارآمد
و ناسالم در زمین زندگی خود قرار داده اند. (0.5)

شما می توانید فایل pdf سوالات، را از لینک زیر دانلود کنید…

بخش بندی کتاب فلسفه 2

کتاب فلسفه پايە دوازدهم رشته انسانی در سه بخش تنظیم شده است. بخش اول دربارۀ وجود و برخی مسائل مربوط به وجود است. این بخش خود شامل 4 درس می باشد. بخش دوم برخی مسائل مربوط به فلسفه های مضاف را طرح می کند. این بخش در قالب 4 درس به دانش آموزان تدریس می شود. در بخش سوم نیز تاریخی مختصر از جریان فلسفه در جهان اسلام آمده است. این بخش نیز شامل سه درس می باشد. با توجه به موارد ذکر شده کتاب فلسفه در مجموع شامل 11 درس خواهد بود.

 

بارم بندی امتحان نهایی فلسفه

بارم بندی امتحان نهایی فلسفه یکی از موضوعات مهم برای دانش آموزان است. در امتحان نهایی از بخش نخست کتاب که شامل 4 درس می باشد و در ارزشیابی نوبت اول مورد پرسش قرار گرفته است حدود 5 نمره سوال طرح می گردد. از بخش دوم کتاب که شامل 4 درس است و 2 درس از آن در ارزشیابی نوبت اول قرار داشته است، حدود 8 نمره سوال طرح می گردد. بخش سوم کتاب هم که خود مشتمل بر 3 درس می باشد، حدود 7 نمره از امتحان را تشکیل می دهد. 

سعی کنید مطالب کتاب فلسفه را به صورت مفهومی مطالعه کنید چون بخش اصلی نمره امتحان به سوالات تشریحی اختصاص دارد.

نکاتی درباره امتحان نهایی فلسفه

سوالات امتحان نهایی فلسفه تنوع بالایی دارند و دانش آموز برای موفقیت در امتحان باید نمونه سوال های امتحانی سال های قبل را نیز مطالعه نماید.

 در حاشیۀ کتاب، موارد متنوعی از قبیل معرفی فیلسوفان، آشنایی با آثار آنها و نکاتی که جنبۀ تکمیلی نسبت به درس دارند آمده است. شایسته است در هنگام تدریس و مطالعۀ درس، حاشیه ها نیز مطالعه شود تا دانش عمومی شما نسبت به محتوای درس افزایش یابد. طرح سؤال از این حاشیه در امتحانات پایانی و آزمونهای سراسری ممنوع است، زیرا مربوط به دانش اضافی است و محتوای الزامی محسوب نمی شود.

در متن کتاب فلسفه فعالیت هایی که واگرا هستند و جواب معین ندارند، با علامت * مشخص شده اند.در آزمونهای کتبی و آزمونهای سراسری نباید از این فعالیت ها سؤال طراحی شود.

از بخش اول کتاب که مربوط به نیم سال اول می باشد(دروس 1 تا 6) حدود 7 نمره سوال طراحی می گردد.

در امتحان حدود 20 سوال مطرح خواهد گردید و دانش آموز باید به آن پاسخ دهد.

وقت امتحان نهایی فلسفه حدود 90 دقیقه می باشد.

مرور و تمرین سوال های امتحانی سال های گذشته به شما در فهم بهتر مطالب و کشف نقاط ضعفتان کمک می کند.

سوالات متداول

در امتحان نهایی فلسفه 7 نمره به 6 درس نخست کتاب (مربوط به نیم سال اول) اختصاص می یابد و 13 نمره مربوط به دروس 7 تا 11 خواهد بود.

سوالات در سطوح مختلف مطرح می شود و تنوع مختلفی در طراحی آن وجود دارد. برای تسلط بر سوالات امتحان نهایی فلسفه بهتر است نمونه سوال های سال های قبلی مورد بررسی قرار بگیرد.

مدت زمان آزمون حدود 90 دقیقه و تعداد سوالات حدود 20 می باشد.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x