جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

بودجه‌بندی فصل‌های ریاضی در کنکور سراسری ریاضی 1403

بودجه‌بندی فصل‌های ریاضی در کنکور سراسری ریاضی 1403
بودجه‌بندی فصل‌های ریاضی در کنکور سراسری ریاضی 1403
فهرست مطالب

بودجه‌بندی فصل‌های ریاضی در کنکور سراسری ریاضی 1403 را می‌دانید؟ داوطلبین کنکور سراسری ریاضی باید به بودجه‌بندی درس‌ها دقت داشته باشند تا برنامه ریزی صحیحی برای مطالعه داشته باشند. با توجه به اینکه در کنکور 1402 با توجه به تغییرات بوجود آمده در کنکور سراسری دروس عمومی به صورت کامل از آزمون‌های کنکور حذف شدند و همچنین ضرایب هر درس تغییراتی داشته است، نیاز است که داوطلبین دروس تخصصی را با دقت بیشتری مطالعه کنند. در این نوشتار به بودجه‌بندی درس ریاضی در کنکور سراسری ریاضی 1403 پرداخته ایم.

با گزینه دو همراه باشید.

بودجه‌بندی فصل‌های ریاضی در کنکور سراسری ریاضی 1403

دروس تخصصی در کنکور ریاضی 1403

در کنکور ریاضی 1403 مهم‌ترین درس مربوط به درس ریاضیات است. سؤالات این درس از کتاب‌های هندسه 1، هندسه 2 و هندسه 3، حسابان 1و حسابان 2، آمار و احتمال، ریاضیات گسسته مطرح می‌شود.

در جدول زیر دروس تخصصی در کنکور ریاضی 1403 ارائه شده است.

دروس تخصصی در کنکور ریاضی 1403
دروس اختصاصی پایه دهم دروس اختصاصی پایه یازدهم دروس اختصاصی پایه دوازدهم
- آمار و احتمال ریاضیات گسسته
هندسه 1 هندسه 2 هندسه 3
ریاضی 1 حسابان 1 حسابان 2
فیزیک 1 فیزیک 2 فیزیک 3
شیمی 1 شیمی 2 شیمی 3

ضریب تأثیر دروس اختصاصی رشته ریاضی کنکور 1403

هر درس در کنکور دارای یک ضریب مخصوص است. نمرات کسب شده برای هر درس براساس ضرایب آن سنجیده می‌شود. در جدول زیر ضریب تأثیر دروس اختصاصی رشته ریاضی کنکور 1403 ارائه شده است:

ضریب تأثیر دروس اختصاصی رشته ریاضی کنکور 1403
ریاضیات 12
فیزیک 9
شیمی 7

مهم‌ترین درس در کنکور 1403 درس ریاضیات است. این درس بیشترین تعداد سؤال در دفترچه کنکور و بیشترین ضریب را دارد. ضریب درس ریاضیات در کنکور ریاضی 12 است. دانش آموزان رشته ریاضی باید این درس را به صورت جدی‌تر مورد مطالعه قرار دهند.

بودجه‌بندی درس ریاضی در کنکور سراسری ریاضی 1403

دفترچه اختصاصی کنکور رشته ریاضی با سؤالات ریاضیات شامل ریاضی، گسسته، هندسه و حسابان شروع می‌شود. این درس ماهیت محاسباتی داشته و اصلی‌ترین درس کنکور رشته ریاضی به شمار می‌رود. درس ریاضی در کنکور 1403، به صورت ترکیبی و شامل 40 تست می‌باشد و داوطلبان برای پاسخگویی به سؤالات ریاضی، در مجموع 70 دقیقه زمان دارند.

سؤالات درس ریاضی در کنکور ریاضی 1403 از مباحث مختلفی طرح می‌شود. ریاضی کنکور برای کنکور 1402 و 1403 از مهم‌ترین و تاثیر گذار ترین دروس برای دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک است.

مباحث ریاضی در کنکور سراسری

ریاضیات کنکور ریاضی شامل موارد زیر است:

 • 1. یادآوری مفاهیم پایه
 • 2. دنباله
 • 3. حد و پیوستگی
 • 4. مشتق و کاربرد مشتق
 • 5. انتگرال
 • 6. تابع
 • 7. الگو و دنباله
 • 8. توابع خاص و نامعادله
 • 9. توابع نمایی و لگاریتم
 • 10.محاسبات جبری
 • 11. معادلات و نامعادلات
 • 12. مثلثات

به صورت جزئی‌تر، ریاضیات شامل بخش‌های حسابان، هندسه، گسسته و آمار است. در ادامه می‌توانید بودجه‌بندی بخش‌های مختلف ریاضیات را مشاهده کنید.

بودجه‌بندی حسابان در کنکور ریاضی 1403

تعداد سؤالات این درس در کنکور، 20 سؤال است. این درس شامل سه کتاب ریاضی در پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم است:

 • 1. تعداد 5 سؤال از پایه دهم
 • 2. 7 سؤال از پایه یازدهم
 • 3. 8 سؤال از پایه دوازدهم
بودجه‌بندی درس حسابان در کنکور سراسری ریاضی 1403
عنوان فصل: تعداد تست در کنکور:
مجموعه، الگو، دنباله 0
مثلثات 2
توان‌های گویا و عبارت‌های جبری 1
معادله و نامعادله 2
شمارش بدون شمردن 0
هندسه تحلیلی 0
تابع 2
بخش پذیری و تقسیم 0
تابع‌نمایی و لگاریتمی 1
حد و پیوستگی 2
حد نامتناهی و حد در بی‌نهایت 1
مشتق 2
کاربرد مشتق 1

بودجه‌بندی گسسته در کنکور ریاضی 1403

درس گسسته در کنکور ریاضی مجموعاً 10 سؤال را به خود اختصاص می‌دهد. این سؤالات از کتاب درسی گسسته است که طی تقسیم‌بندی‌های این کتاب هر فصل تعدادی سؤال را شامل می‌شود. بودجه‌بندی گسسته در  کنکور ریاضی 1403 در جدول زیر ارئه شده است:

بودجه‌بندی درس گسسته در کنکور سراسری ریاضی 1403
شماره فصل تعداد سؤال
فصل اول آشنایی با نظریه اعداد (استدلال) 1
فصل دوم گراف و مدل‌سازی 1
فصل سوم ترکیبات (شمارش) 3
مجموع 5

بودجه‌بندی هندسه در کنکور ریاضی 1403

درس هندسه در کنکور ریاضی مجموعاً 15 سؤال را به خود اختصاص می‌دهد. این سؤالات از کتاب درسی هندسه است که طی تقسیم‌بندی‌های این کتاب هر فصل تعدادی سؤال را شامل می‌شود. بودجه‌بندی هندسه در  کنکور ریاضی 1403 در جدول زیر ارئه شده است:

بودجه‌بندی درس شیمی کنکور ریاضی در سال‌های اخیر
نام فصل 1400 1401 1402
کیهان زادگاه الفبای هستی 2 سؤال 3 سؤال 3 سؤال
ردپای گازها در زندگی 3 سؤال 3 سؤال 3 سؤال
آب، آهنگ زندگی 6 سؤال 2 سؤال 2 سؤال
قدر هدایای زمینی را بدانیم 4 سؤال 4 سؤال 1 سؤال
در پی غذای سالم 5 سؤال 4 سؤال 2 سؤال
پوشاک، نیازی پایان‌ناپذیر 4 سؤال 6 سؤال 3 سؤال
مولکول‌ها در خدمت تندرستی 3 سؤال 3 سؤال 4 سؤال
آسایش و رفاه در سایه شیمی 3 سؤال 4 سؤال 2 سؤال
شیمی جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری 2 سؤال 4 سؤال 4 سؤال
شیمی، راهی به‌سوی آینده‌ای روشن‌تر 3 سؤال 2 سؤال 1 سؤال

بودجه‌بندی درس آمار در کنکور سراسری ریاضی 1403

از کتاب آمار و احتمال در کنکور ریاضی، مجموعاً بین 5 تا 8 سؤال طرح می‌شود. بودجه‌بندی درس آمار در کنکور سراسری ریاضی 1403 در جدول زیر ارائه شده است:

بودجه‌بندی درس آمار در کنکور سراسری ریاضی 1403
فصل مبحث تعداد سؤال
1 مبانی ریاضیات (منطق و مجموعه) 2
2 احتمال 2
3 آمار توصیفی 2
4 آمار استنباطی 0
مجموع 6

به صورت کلی بخواهیم بودجه‌بندی درس گسسته، هندسه و آمار را در جمع‌بندی کنیم، می‌توانیم جدول زیر را در نظر بگیریم:

بودجه‌بندی درس گسسته، هندسه و آمار در کنکور سراسری ریاضی 1403
عنوان فصل: تعداد تست در کنکور:
ترسیم‌های هندسی و استدلال ۰
قضیه تالس و تشابه ۲
چندضلعی‌ها ۱
تجسم فضایی ۲
دایره ۲
تبدیل‌های هندسی ۲
روابط طولی در مثلث ۱
ماتریس ۲
مقاطع مخروطی ۲
بردارها ۱
مبانی ریاضیات ۲
احتمال ۲
آمار توصیفی ۲
آمار استنباطی ۰
نظریه اعداد ۱
گراف ۱
ترکیبیات ۳

بودجه‌بندی ریاضیات رشته ریاضی در کنکور سال‌های اخیر

بودجه‌بندی ریاضی کنکور برای رشته ریاضی فیزیک به شرح زیر است:

بودجه‌بندی ریاضیات رشته ریاضی در کنکور سال‌های اخیر
نام فصل‌ها سال
-- سال 98 سال 99 سال 1400 سال 1401
مجموعه، الگو و دنباله 2 سؤال 1 سؤال 2 سؤال 2 سؤال
مثلثات 3 سؤال 4 سؤال 5 سؤال 3 سؤال
توان‌های گویا و عبارت‌های جبری 1 سؤال 2 سؤال 2 سؤال 1 سؤال
معادله‌ها و نامعادله‌ها 2 سؤال 3 سؤال 2 سؤال 2 سؤال
تابع 2 سؤال 2 سؤال 2 سؤال 2 سؤال
شمارش، بدون شمردن 0 سؤال 0 سؤال 1 سؤال 0 سؤال
آمار 2 سؤال 2 سؤال 2 سؤال 2 سؤال
توابع نمایی و لگاریتمی 1 سؤال 2 سؤال 3 سؤال 1 سؤال
حد و پیوستگی 3 سؤال 4 سؤال 4 سؤال 3 سؤال
مشتق 3 سؤال 3 سؤال 3 سؤال 3 سؤال
کاربردهای مشتق 2 سؤال 4 سؤال 2 سؤال 2 سؤال
آشنایی با مبانی ریاضیات 0 سؤال 3 سؤال 2 سؤال 3 سؤال
احتمال 2 سؤال 2 سؤال 3 سؤال 2 سؤال
آشنایی با نظریۀ اعداد 4 سؤال 4 سؤال 3 سؤال 4 سؤال
حد نامتناهی و بی نهایت 1 سؤال 0 سؤال 1 سؤال 1 سؤال
ماتریس 3 سؤال 3 سؤال 3 سؤال 3 سؤال
گراف و مدل سازی 2 سؤال 2 سؤال 1 سؤال 2 سؤال
ترکیبات (شمارش) 4 سؤال 4 سؤال 1 سؤال 4 سؤال
ترسیم‌های هندسی و استدلال 1 سؤال 0 سؤال 2 سؤال 0 سؤال
قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن 2 سؤال 2 سؤال 2 سؤال 0 سؤال
چند ضلعی‌ها 1 سؤال 1 سؤال 1 سؤال 1 سؤال
تجسم فضایی 3 سؤال 2 سؤال 3 سؤال 2 سؤال
دایره 3 سؤال 3 سؤال 1 سؤال 3 سؤال
تبدیل‌های هندسی و کاربردها 2 سؤال 2 سؤال 1 سؤال 2 سؤال
روابط طولی در مثلث 1 سؤال 1 سؤال 0 سؤال 1 سؤال
مجموع سؤالات 50 سؤال 50 سؤال 50 سؤال 50 سؤال

تعداد سؤالات دفترچه کنکور ریاضی 1403

در کنکور ریاضی 1403 در مجموع دو دفترچه تخصصی در اختیار داوطلبین قرار می‌گیرد. 

105 سؤال از دروس اختصاصی طرح شده است که این سؤالات در 2 دفترچه مجزا قرار دارند.  در مجموع مدت‌زمان پاسخگویی به سؤالات 145 دقیقه است.  در جدول زیر می‌توانید دفترچه کنکور ریاضی 1403 را مشاهده کنید.

ضریب تأثیر دروس اختصاصی رشته ریاضی کنکور 1403
ریاضیات 12
فیزیک 9
شیمی 7
تعداد سؤالات دفترچه کنکور ریاضی 1403
شماره دفترچه دروس تعداد سؤالات مدت‌زمان پاسخگویی مدت‌زمان پاسخگویی به هر سؤال
دفترچه شماره یک ریاضیات 40 70 دقیقه هر سؤال 105 ثانیه
دفترچه شماره دو فیزیک 35 45 دقیقه هر سؤال 77 ثانیه
شیمی 30 30 دقیقه هر سؤال 60 ثانیه
مجموع 105 سؤال 145 دقیقه

دفترچه شماره یک کنکور ریاضی 1403

دفترچه شماره یک کنکور ریاضی حاوی سؤالات درس ریاضی است. تعداد کل سؤالات این دفترچه 40 سؤال به صورت تستی است. مدت‌زمان پاسخگویی به کل سؤالات دفترچه شماره یک به مدت 70 دقیقه است. به صورت میانگین اگر بخواهید حساب کند، برای هر سؤال 105 ثانیه فرصت پاسخگویی است.

بررسی درس ریاضیات در کنکور ریاضی 1403

اولین دفترچه که در کنکور ریاضی 1403 در اختیار داوطلبین قرار می گیردف دفترچه حاوی سؤالات درس ریاضی است. سؤالات مطرح شده در این دفترچه از کتاب‌های هندسه 1، هندسه 2 و هندسه 3، حسابان 1و حسابان 2، آمار و احتمال، ریاضیات گسسته است. در ادامه مقاله، دروس تخصصی که بر اساس آن سؤالات کنکور طرح می‌شود، ارائه شده است.

با توجه به اینکه درس ریاضی در کنکور ضریب 12 دارد، داوطلبین باید برای این درس برنامه‌ریزی خوبی داشته باشند.

زمان شروع و پایان هر دفترچه در کنکور ریاضی 1403

برای اینکه مدیریت زمان خوبی داشته باشید، بهتر است که زمان شروع و پایان هر دفترچه کنکور ریاضی را بدانید. با آگاهی از زمان شروع و پایان دفترچه شماره یک و دو در کنکور ریاضی 1403 می‌توانید بدون اضطراب و با مدیریت زمانی بهتر اقدام به پاسخگویی سؤالات نمایید. در جدول زیر می‌توانید زمان شروع و پایان هر دفترچه در کنکور ریاضی 1403 را مشاهده نمایید.

زمان شروع و پایان هر دفترچه در کنکور ریاضی 1403
نام دفترچه زمان شروع زمان پایان
دفترچه شماره یک کنکور ریاضی 1403 8 صبح 9:10 صبح
دفترچه شماره دو کنکور ریاضی 1403 9:10 صبح 10.25 صبح

اهمیت آگاهی از بودجه‌بندی درس ریاضی در کنکور ریاضی 1403

اهمیت آگاهی از بودجه‌بندی درس ریاضی به دو دلیل است:

 • 1. مزیت اول این است که اگر داوطلبان از تعداد سؤالات و مدت زمان لازم برای پاسخ دهی به هر تست آگاه باشند می‌توانند در جلسه کنکور مدیریت زمان بیشتر و بهتری داشته باشند
 • 2. مزیت دوم اختصاص‌دادن زمان بیشتر به مباحث درسی مهم‌تر و پرتکرارتر و مطالعه کمتر مطالب درسی کم‌اهمیت‌تر است.

ضریب درس ریاضی در امتحان نهایی دوازدهم

بنابر اطلاعیه سایت سنجش در کنکور 1403 میزان تأثیر سوابق تحصیلی یا معدل داوطلبین صرفاً 50 درصد به صورت قطعی است.  همانند سال‌های گذشته بخشی از نمره نهایی هر داوطلب را سوابق تحصیلی یا نمرات کتبی دیپلم وی تشکیل می‌دهد.

ضریب امتحان نهایی دوازدهم ریاضی نظام جدید

در جدول زیر ضریب امتحان نهایی دوازدهم ریاضی نظام جدید ارائه شده است:

ضریب امتحان نهایی دوازدهم ریاضی نظام جدید
نوع درس نام درس ضریب
عمومی فارسی 3 18.64
عربی زبان قرآن 3 7.80
دینی 14.23
زبان خارجی 3 10.17
سلامت و بهداشت 2.96
علوم اجتماعی 2.20
اختصاصی حسابان 2 9.86
هندسه 5.82
ریاضی گسسته 4.93
فیزیک 3 13.9
شیمی 3 9.41

همان‌طور که در جدول بالا مشاهده می‌کنید، ضرایب درس ریاضی که شامل، گسسته، حسابان 2 و هندسه است، 20.61 می‌شود.   

ضریب امتحان نهایی دوازدهم ریاضی نظام قدیم

در جدول زیر ضریب امتحان نهایی دوازدهم ریاضی نظام قدیم ارائه شده است:

ضریب امتحان نهایی دوازدهم ریاضی نظام جدید
پایه نوع درس نام درس ضریب
دیپلم عمومی زبان فارسی 3 18.64
ادبیات فارسی 3 7.80
عربی 3 14.23
تعلیمات دینی 3 10.17
زبان خارجی 3 2.96
اختصاصی حسابان 9.86
هندسه 2 5.82
جبر و احتمال 4.93
فیزیک 3 13.9
شیمی 3 9.41
پیش‌دانشگاهی عمومی زبان فارسی 3 7.81
معارف اسلامی 6.19
اختصاصی حساب دیفرانسیل و انتگرال 4.55
فیزیک ریاضی 6.45

همان‌طور که در جدول بالا مشاهده می‌کنید، ضرایب درس ریاضی دیپلم که شامل جبر و احتمال، حسابان  و هندسه 2 است، 20.61 می‌شود.  حساب دیفرانسیل و انتگرال در پیش‌دانشگاهی نیز دارای ضریب 4.55 است.

برای مطالعه بیشتر در مورد ضرایب امتحانات نهایی دوازدهم ریاضی برای کنکور 1403 می‌توانید مقاله زیر را مطالعه کنید.

ضرایب امتحان نهایی دوازدهم ریاضی برای کنکور 1403

پرسش و پاسخ

کنکور ریاضی 1403 دارای دو دفترچه تخصصی است. کنکور ریاضی دارای 105 سؤال و 145 دقیقه زمان است.

سؤالات درس ریاضی در کنکور ریاضی 1403 به تعداد 40 سؤال است که مدت زمان 70 دقیقه برای پاسخگویی آن در نظر گرفته شده است.

مهم‌ترین درس در کنکور 1403 درس ریاضیات است. این درس بیشترین تعداد سؤال در دفترچه کنکور و بیشترین ضریب را دارد. ضریب درس ریاضیات در کنکور ریاضی 12 است. دانش آموزان رشته ریاضی باید این درس را به صورت جدی‌تر مورد مطالعه قرار دهند.

در کنکور ریاضی 1403 مهم‌ترین درس مربوط به درس ریاضیات است. سؤالات این درس از کتاب‌های هندسه 1، هندسه 2 و هندسه 3، حسابان 1و حسابان 2، آمار و احتمال، ریاضیات گسسته مطرح می‌شود.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x