جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

درصد رتبه های زیر 100 سال 1402

درصد رتبه های زیر 100 سال 1402
فهرست مطالب

درصد رتبه های زیر 100 سال 1402 رشته تجربی به تفکیک منطقه، رشته ریاضی به تفکیک منطقه و رشته انسانی به تفکیک منطقه را در یک مطلب جمع آوری کرده ایم. آگاهی در مورد درسهای مورد نیاز برای کسب رتبه 1000 به شما کمک می کند تا با برنامه ریزی دقیق تری خود را برای کسب رتبه دلخواه آماده کنید.

با گزینه دو همراه باشید.

درصد رتبه های زیر 500 سال 1402

درصد رتبه های زیر 100 سال 1402 رشته تجربی، ریاضی و انسانی

درصد رتبه های زیر 100سال 1402 رشته تجربی، ریاضی و انسانی به تفکیک هر رشته و به تفکیک هر منطقه در ادامه مطلب ارائه شده است. 

درصد رتبه های زیر 100 سال 1402 رشته تجربی – منطقه یک

درصد رتبه های زیر 100 سال 1402 رشته تجربی – منطقه یک در جدول زیر ارائه شده است:

درصد رتبه های زیر 100 سال 1402 رشته تجربی – منطقه یک
# رتبه کل سهمیه زمین شناسی رياضيات زیست شناسی فیزیک شیمی نظام آموزشی
۱ ۱۷۷ ۴۲.۲۳ ۳۲.۲۳ ۶۷.۴۱ ۶۵.۵۶ ۵۸.۱ نظام جدید
۲ ۶۳۰ ۵۳.۳۴ ۲۷.۷۸ ۵۴.۸۲ ۵۶.۶۷ ۴۱.۹۱ نظام جدید
۳ ۶۵۵ ۸.۸۹ ۴۰ ۶۲.۲۳ ۶۶.۶۷ ۵۱.۴۳ نظام جدید
۴ ۶۸۵ ۵۵.۵۶ ۴۱.۱۲ ۴۱.۴۹ ۶۱.۱۲ ۳۷.۱۵ نظام جدید
۵ ۶۸۸ ۴۸.۸۹ ۲۲.۲۳ ۷۱.۱۲ ۸۱.۱۲ ۴۰.۹۶ نظام جدید
۶ ۷۲۱ ۵۱.۱۲ ۲۰ ۵۷.۰۴ ۶۱.۱۲ ۳۹.۰۵ نظام جدید
۷ ۷۳۲ ۴۴.۴۵ ۲۳.۳۴ ۵۳.۳۴ ۶۸.۸۹ ۳۹.۰۵ نظام جدید
۸ ۹۰۴ ۰ ۳۴.۴۵ ۶۱.۴۹ ۴۳.۳۴ ۵۵.۲۴ نظام جدید
۹ ۱۰۱۲ ۵۷.۷۸ ۲۶.۶۷ ۶۵.۹۳ ۴۵.۵۶ ۴۶.۶۷ نظام جدید

درصد رتبه های زیر 100 سال 1402 رشته تجربی – منطقه دو

درصد رتبه های زیر 100سال  1402 رشته تجربی – منطقه دو در جدول زیر ارائه شده است:

درصد رتبه های زیر 100 سال 1402 رشته تجربی – منطقه 2
# رتبه کل سهمیه زمین شناسی رياضيات زیست شناسی فیزیک شیمی نظام آموزشی
۱ ۱۲۵ ۵۱.۱۲ ۵۴.۴۵ ۷۸.۵۲ ۸۸.۸۹ ۵۸.۱ نظام جدید
۲ ۱۴۹ ۳۵.۵۶ ۳۰ ۸۱.۴۹ ۶۷.۷۸ ۵۲.۳۹ نظام جدید
۳ ۳۴۹ ۴۰ ۲۸.۸۹ ۷۳.۳۴ ۶۴.۴۵ ۵۹.۰۵ نظام جدید
۴ ۴۳۳ ۵۳.۳۴ ۳۶.۶۷ ۷۶.۳ ۶۱.۱۲ ۴۸.۵۸ نظام جدید
۵ ۴۶۵ ۴۲.۲۳ ۳۱.۱۲ ۶۷.۴۱ ۹۲.۲۳ ۵۹.۰۵ نظام جدید
۶ ۵۰۵ ۴۲.۲۳ ۳۳.۳۴ ۵۶.۳ ۵۸.۸۹ ۴۸.۵۸ نظام جدید
۷ ۷۶۷ ۰ ۳۸.۸۹ ۵۲.۶ ۵۶.۶۷ ۳۹.۰۵ نظام جدید
۸ ۹۰۵ ۴۲.۲۳ ۱۷.۷۸ ۶۰.۷۵ ۶۵.۵۶ ۵۷.۱۵ نظام جدید
۹ ۹۲۹ ۰ ۴۴.۴۵ ۵۱.۸۶ ۴۸.۸۹ ۳۷.۱۵ نظام جدید
۱۰ ۱۰۰۸ ۴۴.۴۵ ۳۲.۲۳ ۵۲.۶ ۵۷.۷۸ ۴۰.۹۶ نظام جدید

درصد رتبه های زیر 100 سال 1402 رشته تجربی – منطقه سه

درصد رتبه های زیر 100 سال 1402 رشته تجربی – منطقه سه در جدول زیر ارائه شده است:

درصد رتبه های زیر 100 سال 1402 رشته تجربی – منطقه 3
# رتبه کل سهمیه زمین شناسی رياضيات زیست شناسی فیزیک شیمی نظام آموزشی
۱ ۲۲۶ ۶۲.۲۳ ۴۰ ۵۱.۸۶ ۳۸.۸۹ ۶۰.۹۶ نظام جدید
۲ ۲۸۲ ۳۷.۷۸ ۲۷.۷۸ ۶۲.۹۷ ۷۶.۶۷ ۵۵.۲۴ نظام جدید
۳ ۳۳۳ -۲.۲۲ ۱۸.۸۹ ۷۲.۶ ۵۶.۶۷ ۴۹.۵۳ نظام جدید
۴ ۳۶۲ ۴۴.۴۵ ۳۱.۱۲ ۶۹.۶۳ ۵۵.۵۶ ۶۰.۹۶ نظام جدید
۵ ۳۸۷ ۳۳.۳۴ ۲۷.۷۸ ۶۶.۶۷ ۶۸.۸۹ ۴۰ نظام جدید
۶ ۴۶۱ ۴۰ ۴۱.۱۲ ۴۵.۱۹ ۷۱.۱۲ ۴۹.۵۳ نظام جدید
۷ ۴۷۳ ۱۵.۵۶ ۴۱.۱۲ ۴۵.۱۹ ۵۰ ۳۸.۱ نظام جدید
۸ ۴۸۴ ۴۰ ۲۸.۸۹ ۵۲.۶ ۳۸.۸۹ ۴۰.۹۶ نظام جدید
۹ ۷۰۰ ۰ ۱۸.۸۹ ۶۳.۷۱ ۵۵.۵۶ ۵۵.۲۴ نظام جدید
۱۰ ۷۸۲ ۲۰ ۲۷.۷۸ ۵۳.۳۴ ۱۴.۴۵ ۳۲.۳۹ نظام جدید
۱۱ ۹۱۹ ۶۲.۲۳ ۴۳.۳۴ ۲۳.۷۱ ۴۲.۲۳ ۴۲.۸۶ نظام جدید
۱۲ ۹۶۱ ۰ ۴۴.۴۵ ۳۲.۶ ۵۰ ۳۹.۰۵ نظام جدید
۱۳ ۱۰۹۷ ۳۷.۷۸ ۸.۸۹ ۶۵.۱۹ ۶۲.۲۳ ۴۰.۹۶ نظام جدید

درصد رتبه های زیر 100 سال 1402 رشته ریاضی – منطقه یک

درصد رتبه های زیر 100 سال 1402 رشته ریاضی – منطقه یک در جدول زیر ارائه شده است

درصد رتبه های زیر 100 سال 1402 رشته ریاضی – منطقه یک
# رتبه کل سهمیه رياضيات فیزیک شیمی نظام آموزشی
۱ ۴۰ ۴۷.۵ ۸۶.۶۷ ۶۷.۷۸ نظام جدید
۲ ۱۰۴ ۵۷.۵ ۷۱.۴۳ ۴۲.۲۳ نظام جدید
۳ ۲۹۹ ۴۷.۵ ۷۰.۴۸ ۵۰ نظام جدید
۴ ۴۴۰ ۵۰.۸۴ ۵۵.۲۴ ۳۲.۲۳ نظام جدید
۵ ۵۴۱ ۲۹.۱۷ ۴۲.۸۶ ۳۱.۱۲ نظام جدید
۶ ۵۴۱ ۲۹.۱۷ ۴۲.۸۶ ۳۱.۱۲ نظام جدید
۷ ۶۸۷ ۳۵ ۸۵.۷۲ ۴۰ نظام جدید
۸ ۷۴۰ ۲۵ ۷۸.۱ ۲۱.۱۲ نظام جدید
۹ ۷۴۱ ۳۲.۵ ۷۷.۱۵ ۴۱.۱۲ نظام جدید
۱۰ ۷۷۴ ۲۵.۸۴ ۵۷.۱۵ ۴۵.۵۶ نظام جدید
۱۱ ۷۸۹ ۱۹.۱۷ ۷۴.۲۹ ۲۵.۵۶ نظام جدید
۱۲ ۸۵۰ ۳۳.۳۴ ۳۷.۱۵ ۴۴.۴۵ نظام جدید
۱۳ ۱۰۱۰ ۴۰ ۳۷.۱۵ ۴۱.۱۲ نظام جدید
۱۴ ۱۰۶۶ ۳۱.۶۷ ۳۱.۴۳ ۳۲.۲۳ نظام جدید
۱۵ ۱۰۶۶ ۳۱.۶۷ ۷۲.۳۹ ۳۸.۸۹ نظام جدید

درصد رتبه های زیر 100 سال 1402 رشته ریاضی – منطقه دو

درصد رتبه های زیر 100 سال 1402 رشته ریاضی – منطقه دو در جدول زیر ارائه شده است:

درصد رتبه های زیر 100 سال 1402 رشته ریاضی – منطقه دو
# رتبه کل سهمیه رياضيات فیزیک شیمی نظام آموزشی
۱ ۱۰۰ ۴۲.۵ ۴۲.۸۶ ۴۷.۷۸ نظام جدید
۲ ۱۵۶ ۴۸.۳۴ ۶۵.۷۲ ۳۵.۵۶ نظام جدید
۳ ۱۸۱ ۳۲.۵ ۷۷.۱۵ ۵۲.۲۳ نظام جدید
۴ ۲۳۷ ۳۷.۵ ۸۰.۹۶ ۷۱.۱۲ نظام جدید
۵ ۲۶۵ ۴۸.۳۴ ۵۱.۴۳ ۳۴.۴۵ نظام جدید
۶ ۲۹۸ ۵۰.۸۴ ۶۸.۵۸ ۳۵.۵۶ نظام جدید
۷ ۳۳۵ ۳۲.۵ ۵۳.۳۴ ۳۷.۷۸ نظام جدید
۸ ۳۷۲ ۲۵ ۶۳.۸۱ ۳۶.۶۷ نظام جدید
۹ ۴۰۸ ۳۲.۵ ۴۲.۸۶ ۳۰ نظام جدید
۱۰ ۴۱۰ ۵۷.۵ ۶۱.۹۱ ۴۳.۳۴ نظام جدید
۱۱ ۴۷۲ ۳۶.۶۷ ۴۴.۷۷ ۳۵.۵۶ نظام جدید
۱۲ ۵۱۰ ۲۶.۶۷ ۶۳.۸۱ ۵۲.۲۳ نظام جدید
۱۳ ۵۲۱ ۳۰.۸۴ ۶۴.۷۷ ۴۲.۲۳ نظام جدید
۱۴ ۵۲۳ ۳۴.۱۷ ۵۰.۴۸ ۴۳.۳۴ نظام جدید
۱۵ ۵۲۶ ۲۸.۳۴ ۴۹.۵۳ ۳۳.۳۴ نظام جدید
۱۶ ۵۳۱ ۲۰ ۴۰.۹۶ ۳۷.۷۸ نظام جدید
۱۷ ۶۵۹ ۳۶.۶۷ ۳۹.۰۵ ۲۵.۵۶ نظام جدید
۱۸ ۶۶۳ ۲۴.۱۷ ۵۰.۴۸ ۳۳.۳۴ نظام جدید
۱۹ ۶۶۳ ۲۴.۱۷ ۵۰.۴۸ ۳۳.۳۴ نظام جدید
۲۰ ۶۶۶ ۲۱.۶۷ ۳۴.۲۹ ۲۶.۶۷ نظام جدید
۲۱ ۶۶۷ ۲۶.۶۷ ۵۳.۳۴ ۲۶.۶۷ نظام جدید
۲۲ ۷۰۴ ۳۷.۵ ۳۱.۴۳ ۳۴.۴۵ نظام جدید
۲۳ ۷۲۵ ۲۴.۱۷ ۷۳.۳۴ ۴۶.۶۷ نظام جدید
۲۴ ۷۶۷ ۲۵ ۵۴.۲۹ ۲۸.۸۹ نظام جدید
۲۵ ۷۶۸ ۲۷.۵ ۴۹.۵۳ ۲۱.۱۲ نظام جدید

درصد رتبه های زیر 1000 سال 1402 رشته ریاضی – منطقه سه

درصد رتبه های زیر 1000 سال 1402 رشته ریاضی – منطقه سه در جدول زیر ارائه شده است:

درصد رتبه های زیر 1000 سال 1402 رشته ریاضی – منطقه سه
رتبه کل سهمیه رياضيات فیزیک شیمی مشاهده کارنامه نظام آموزشی جنسیت رتبه کشوری نمره کل کنکور نمره کل سابقه تحصیلی رشته و دانشگاه استان بومی و شهر
۱ ۹۰۵ ۲۰.۸۴ ۵۳.۳۴ ۲۵.۵۶ نظام جدید مرد 8904 7925 5945 مهندسی کامپیوتر دانشگاه سمنان لامرد - اشکنان
۲ ۹۴۸ ۱۱.۶۷ ۲۳.۸۱ ۱۳.۳۴ نظام جدید زن 9192 7887 7841 مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران - مرکزی
۳ ۹۷۱ ۸.۳۴ ۳۷.۱۵ ۲۲.۲۳ نظام جدید مرد 9376 7867 7466 مهندسی برق دانشگاه شیراز نی ریز - مرکزی
۴ ۹۸۲ ۱۶.۶۷ ۴۵.۷۲ ۶.۶۷ نظام جدید مرد 9454 7859 7104 مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز تبریز - مرکزی
۵ ۹۸۵ ۸.۳۴ ۱۳.۳۴ ۲۲.۲۳ نظام جدید زن 9478 7856 8228 مهندسی شیمی دانشگاه صنعت نفت دشستان - مرکزی
۶ ۱۰۲۷ ۱۷.۵ ۵۰.۴۸ ۱۲.۲۳ نظام جدید مرد 9798 7818 6628 مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز مهر -گله دار
۷ ۱۰۶۱ ۳.۳۴ ۴۴.۷۷ ۲۵.۵۶ نظام جدید مرد 10030 7790 7826 مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شیراز کرمان - مرکزی
۸ ۱۰۶۷ ۹.۱۷ ۱۷.۱۵ ۱۵.۵۶ نظام جدید زن 10074 7785 8015 مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان انار - انار
۹ ۱۰۹۱ ۳.۳۴ ۲۲.۸۶ ۲۴.۴۵ نظام جدید زن 10281 7761 8393 مهندسی انرژی دانشگاه شهید بهشتی تهران استهبان - مرکزی
۱۰ ۱۱۳۲ ۱۲.۵ ۲۲.۸۶ ۲۷.۷۸ نظام جدید مرد 10545 7729 6907 مهندسی شیمی دانشگاه شیراز دشتی - مرکزی
۱۱ ۱۱۷۶ ۱۰.۸۴ ۲۷.۶۲ ۱۶.۶۷ نظام جدید مرد 10826 7696 7184 مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد شهربابک – مرکزی
۱۲ ۱۲۸۵ ۱۵ ۲۰ ۳.۳۴ نظام جدید مرد 11499 7620 7658 مهندسی کامپیوتر دانشگاه زنجان قزوین - مرکزی
۱۳ ۱۲۹۲ ۱۹.۱۷ ۲۰.۹۶ ۲۰ نظام جدید مرد 11520 7618 6502 مهندسی برق دانشگاه صنعتی شیراز جهرم - مرکزی
۱۴ ۱۳۲۵ ۴.۱۷ ۲۵.۷۲ ۱۴.۴۵ نظام جدید زن 11693 7598 8069 مهندسی ماشین آلات دریایی دانشگاه صنعت نفت مازندران فومن - مرکزی
۱۵ ۱۳۲۵ ۴.۱۷ ۲۵.۷۲ ۱۴.۴۵ نظام جدید زن 11693 7598 8069 مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان فومن - مرکزی
۱۶ ۱۳۵۴ ۷.۵ ۲۳.۸۱ ۱.۱۲ نظام جدید زن 11853 7581 8485 مهندسی مواد و متالورژِی دانشگاه شیراز استبهان - مرکزی
۱۷ ۱۳۵۶ ۸.۳۴ ۲۳.۸۱ ۲۸.۸۹ نظام جدید مرد 11862 7580 6933 مهندسی برق دانشگاه شاهد تهران اشتیان - مرکزی
۱۸ ۱۳۶۳ ۵ ۲۶.۶۷ ۴۴.۴۵ نظام جدید مرد 11890 7577 6925 علوم کامپیوتر دانشگاه کاشان تهران - مرکزی
۱۹ ۱۳۷۸ ۱۷.۵ ۸.۵۸ ۲۴.۴۵ نظام جدید مرد 12007 7567 6954 مهندسی صنایع دانشگاه گیلان رشت سردشت - ربط
۲۰ ۱۳۷۸ ۱۷.۵ ۸.۵۸ ۲۴.۴۵ نظام جدید مرد 12007 7567 6954 مهندسی کامپیوتر دانشگاه گلستان سردشت - ربط
۲۱ ۱۴۰۶ ۱.۶۷ ۲۵.۷۲ ۱۷.۷۸ نظام جدید زن 12195 7546 8416 علوم کامپیوتر دانشگاه یزد یزد - مرکزی
۲۲ ۱۴۴۳ ۳۱.۶۷ ۱۲.۳۹ ۸.۸۹ نظام جدید زن 12415 7525 6479 مهندسی پلیمر دانشگاه فردوسی مشهد طبس - مرکزی
۲۳ ۱۴۴۶ ۹.۱۷ ۲۲.۸۶ ۲۰ نظام جدید زن 12430 7524 6993 مدیریت صنعتی دانشگاه شیراز بندرماهشهر -مرکزی
۲۴ ۱۴۶۵ ۱۲.۵ ۲۲.۸۶ ۱۱.۱۲ نظام جدید مرد 12518 7515 7317 مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان 7317
۲۵ ۱۵۰۷ ۱۶.۶۷ ۲۸.۵۸ ۸.۸۹ نظام جدید مرد 12784 7488 6760 مهندسی برق دانشگاه اصفهان شهرضا - مرکزی
۲۶ ۱۵۹۹ ۲۰ ۱۳.۳۴ ۱۴.۴۵ نظام جدید مرد 13235 7442 6375 مهندسی برق دانشگاه اصفهان فارسان - مرکزی
۲۷ ۱۵۹۹ ۲۰ ۱۳.۳۴ ۱۴.۴۵ نظام جدید مرد 13235 7442 6375 مهندسی شیمی دانشگاه اصفهان فارسان - مرکزی
۲۸ ۱۶۳۱ ۱۱.۶۷ ۲۵.۷۲ ۲.۲۳ نظام جدید مرد 13414 7425 7431 مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد شهرکرد - لاران
۲۹ ۱۷۳۶ ۱۰ ۳۰.۴۸ ۱۳.۳۴ نظام جدید مرد 13990 7368 6521 مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر شهربابک مرکزی
۳۰ ۱۷۵۲ ۱۸.۳۴ ۳۹.۰۵ ۷.۷۸ نظام جدید مرد 14099 7358 5804 بیم سنجی دانشگاه شهید بهشتی سردشت - مرکزی

درصد رتبه های زیر 100 سال 1402 رشته انسانی – منطقه یک

درصد رتبه های زیر 100 سال 1402 رشته انسانی – منطقه یک در جدول زیر ارائه شده است:

درصد رتبه های زیر 100 سال 1402 رشته ریاضی – منطقه سه
# رتبه کل سهمیه رياضيات فیزیک شیمی نظام آموزشی
۱ ۴۶ ۱۳.۳۴ ۶۶.۶۷ ۳۶.۶۷ نظام جدید
۲ ۶۷ ۳۵ ۶۴.۷۷ ۲۸.۸۹ نظام جدید
۳ ۷۶ ۴۳.۳۴ ۸۶.۶۷ ۱۶.۶۷ نظام جدید
۴ ۷۷ ۲۰.۸۴ ۵۷.۱۵ ۵۰ نظام جدید
۵ ۱۳۸ ۴۰.۸۴ ۴۰ ۳۸.۸۹ نظام جدید
۶ ۱۵۸ ۲۸.۳۴ ۳۳.۳۴ ۳۶.۶۷ نظام جدید
۷ ۱۶۲ ۲۵.۸۴ ۳۵.۲۴ ۵۰ نظام جدید
۸ ۱۸۰ ۳۴.۱۷ ۳۶.۲ ۳۲.۲۳ نظام جدید
۹ ۲۰۴ ۲۸.۳۴ ۳۳.۳۴ ۳۸.۸۹ نظام جدید
۱۰ ۲۸۶ ۲۰ ۵۱.۴۳ ۱۱.۱۲ نظام جدید
۱۱ ۲۸۹ ۲۱.۶۷ ۴۴.۷۷ ۳۰ نظام جدید
۱۲ ۳۲۶ ۱۹.۱۷ ۴۶.۶۷ ۲۱.۱۲ نظام جدید
۱۳ ۳۳۳ ۱۹.۱۷ ۲۷.۶۲ ۳۱.۱۲ نظام جدید
۱۴ ۳۷۳ ۲۴.۱۷ ۵۹.۰۵ ۳۴.۴۵ نظام جدید
۱۵ ۳۷۸ ۲۶.۶۷ ۴۰ ۲۳.۳۴ نظام جدید
۱۶ ۳۸۷ ۹.۱۷ ۴۳.۸۱ ۲۸.۸۹ نظام جدید
۱۷ ۴۱۰ ۲۴.۱۷ ۱۴.۲۹ ۳۳.۳۴ نظام جدید
۱۸ ۴۴۹ ۱۰.۸۴ ۱۵.۲۴ ۲۵.۵۶ نظام جدید
۱۹ ۴۹۵ ۲۴.۱۷ ۳۹.۰۵ ۱۰ نظام جدید
۲۰ ۵۱۹ ۱۱.۶۷ ۳۵.۲۴ ۲۸.۸۹ نظام جدید
۲۱ ۵۸۲ ۱۲.۵ ۳۹.۰۵ ۲۵.۵۶ نظام جدید
۲۲ ۶۱۱ ۱۱.۶۷ ۳۹.۰۵ ۳۲.۲۳ نظام جدید
۲۳ ۶۱۱ ۱۱.۶۷ ۳۹.۰۵ ۳۲.۲۳ نظام جدید
۲۴ ۶۱۱ ۲۰.۸۴ ۳۲.۳۹ ۱۴.۴۵ نظام جدید
۲۵ ۶۹۳ ۱۰.۸۴ ۳۸.۱ ۲۸.۸۹ نظام جدید
۲۶ ۷۳۲ ۱۸.۳۴ ۳۳.۳۴ ۲۰ نظام جدید
۲۷ ۷۵۷ ۲۴.۱۷ ۱۲.۳۹ ۲۰ نظام جدید
۲۸ ۷۷۴ ۱۵ ۱۶.۲ ۲۵.۵۶ نظام جدید
۲۹ ۸۵۵ ۱۴.۱۷ ۲۵.۷۲ ۱۰ نظام جدید

درصد رتبه های زیر 100 سال 1402 رشته انسانی – منطقه دو

درصد رتبه های زیر 100 سال 1402 رشته انسانی – منطقه دو در جدول زیر ارائه شده است:

درصد رتبه های زیر 100 سال 1402 رشته انسانی – منطقه یک
# رتبه کل سهمیه رياضيات اقتصاد ادبيات فارسي تخصصي زبان عربي تخصصي تاریخ و جغرافیا (انسانی) جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی نظام آموزشی
۱ ۹ ۲۸.۳۴ ۷۷.۷۸ ۴۵.۵۶ ۹۰ ۴۱.۳۴ ۹۳.۳۴ ۴۳.۳۴ ۹۳.۳۴ نظام جدید
۲ ۲۳ ۱۳.۳۴ ۸۶.۶۷ ۶۶.۶۷ ۸۳.۳۴ ۷۰.۶۷ ۹۳.۳۴ ۳۶.۶۷ ۷۵.۵۶ نظام جدید
۳ ۷۶ ۳۵ ۷۳.۳۴ ۶۰ ۷۱.۶۷ ۶۹.۳۴ ۸۴.۴۵ ۳۵ ۸۶.۶۷ نظام جدید
۴ ۸۷ ۸.۳۴ ۷۵.۵۶ ۶۵.۵۶ ۸۸.۳۴ ۵۴.۶۷ ۷۷.۷۸ ۵۸.۳۴ ۶۸.۸۹ نظام جدید
۵ ۱۰۹ ۱۳.۳۴ ۳۵.۵۶ ۵۲.۲۳ ۶۳.۳۴ ۵۲ ۸۴.۴۵ ۵۱.۶۷ ۷۳.۳۴ نظام جدید
۶ ۱۱۱ ۱.۶۷ ۲۶.۶۷ ۳۱.۱۲ ۶۸.۳۴ ۵۲ ۷۵.۵۶ ۵۰ ۸۲.۲۳ نظام جدید
۷ ۱۲۴ ۶.۶۷ ۸۶.۶۷ ۶۳.۳۴ ۷۰ ۶۹.۳۴ ۷۳.۳۴ ۴۸.۳۴ ۶۶.۶۷ نظام جدید
۸ ۱۲۴ ۶.۶۷ ۸۶.۶۷ ۶۳.۳۴ ۷۰ ۶۹.۳۴ ۷۳.۳۴ ۴۸.۳۴ ۶۶.۶۷ نظام جدید
۹ ۱۹۵ ۸.۳۴ ۴۸.۸۹ ۶۷.۷۸ ۶۰ ۴۴ ۹۱.۱۲ ۳۰ ۹۱.۱۲ نظام جدید
۱۰ ۲۴۰ ۳۶.۶۷ ۶۸.۸۹ ۵۰ ۶۰ ۸ ۳۱.۱۲ ۴۱.۶۷ ۷۷.۷۸ نظام جدید
۱۱ ۲۷۱ ۳.۳۴ ۷۱.۱۲ ۶۰ ۵۳.۳۴ ۶۰ ۹۱.۱۲ ۴۸.۳۴ ۷۳.۳۴ نظام جدید
۱۲ ۲۷۲ ۲۵ ۵۳.۳۴ ۴۱.۱۲ ۶۶.۶۷ ۵۷.۳۴ ۷۱.۱۲ ۵۶.۶۷ ۸۶.۶۷ نظام جدید
۱۳ ۳۰۸ ۱.۶۷ ۵۵.۵۶ ۵۸.۸۹ ۵۰ ۴۱.۳۴ ۸۴.۴۵ ۳۵ ۸۲.۲۳ نظام جدید
۱۴ ۳۴۲ ۵ ۵۳.۳۴ ۴۵.۵۶ ۶۵ ۴۲.۶۷ ۸۶.۶۷ ۵ ۹۳.۳۴ نظام جدید
۱۵ ۳۵۹ ۳.۳۴ ۷۷.۷۸ ۶۷.۷۸ ۸۰ ۴۲.۶۷ ۴۲.۲۳ ۱۵ ۵۷.۷۸ نظام جدید
۱۶ ۴۰۷ -۱.۶۶ ۹۳.۳۴ ۷۲.۲۳ ۷۵ ۳۸.۶۷ ۵۷.۷۸ ۲۳.۳۴ ۸۲.۲۳ نظام جدید
۱۷ ۴۷۶ ۵ ۸۴.۴۵ ۶۷.۷۸ ۴۶.۶۷ ۴۵.۳۴ ۶۴.۴۵ ۵۶.۶۷ ۶۶.۶۷ نظام جدید
۱۸ ۴۸۰ ۱۰ ۴۴.۴۵ ۵۰ ۶۵ ۸ ۳۱.۱۲ ۲۳.۳۴ ۷۷.۷۸ نظام جدید
۱۹ ۵۱۵ -۳.۳۳ ۸۰ ۶۲.۲۳ ۲۳.۳۴ ۵۷.۳۴ ۹۱.۱۲ ۳۰ ۸۶.۶۷ نظام جدید
۲۰ ۵۶۵ ۱۳.۳۴ ۵۵.۵۶ ۴۴.۴۵ ۷۵ ۴۶.۶۷ ۷۵.۵۶ ۳۳.۳۴ ۵۵.۵۶ نظام جدید
۲۱ ۶۵۷ ۳.۳۴ ۶۰ ۴۶.۶۷ ۶۱.۶۷ ۴۲.۶۷ ۸۴.۴۵ ۳۳.۳۴ ۸۶.۶۷ نظام جدید
۲۲ ۶۵۹ ۵ ۶۶.۶۷ ۵۴.۴۵ ۶۵ ۳۰.۶۷ ۸۲.۲۳ ۴۱.۶۷ ۴۸.۸۹ نظام جدید
۲۳ ۷۴۴ ۰ ۳۷.۷۸ ۵۱.۱۲ ۵۰ ۱۰.۶۷ ۲۶.۶۷ ۲۱.۶۷ ۷۳.۳۴ نظام جدید
۲۴ ۸۱۶ ۶.۶۷ ۶۰ ۵۰ ۵۵ ۴۹.۳۴ ۷۳.۳۴ ۳۱.۶۷ ۷۱.۱۲ نظام جدید
۲۵ ۸۸۷ ۳.۳۴ ۶۲.۲۳ ۳۷.۷۸ ۵۶.۶۷ ۲۱.۳۴ ۷۷.۷۸ ۲۳.۳۴ ۷۱.۱۲ نظام جدید
۲۶ ۹۱۳ ۵ ۴۶.۶۷ ۳۷.۷۸ ۴۸.۳۴ ۴۸ ۸۴.۴۵ ۱.۶۷ ۵۱.۱۲ نظام جدید
۲۷ ۹۴۸ ۲۱.۶۷ ۴۲.۲۳ ۳۱.۱۲ ۴۸.۳۴ ۲۸ ۳۳.۳۴ ۳.۳۴ ۵۳.۳۴ نظام جدید
۲۸ ۹۵۹ ۱.۶۷ ۸۴.۴۵ ۵۱.۱۲ ۴۸.۳۴ ۱۲ ۶۶.۶۷ ۳۳.۳۴ ۹۱.۱۲ نظام جدید
۲۹ ۱۰۸۲ ۲۰ ۲۸.۸۹ ۲۸.۸۹ ۴۶.۶۷ ۱۴.۶۷ ۲۲.۲۳ ۱۰ ۴۶.۶۷ نظام جدید

درصد رتبه های زیر 100 سال 1402 رشته انسانی – منطقه سه

درصد رتبه های زیر 100سال 1402 رشته انسانی – منطقه سه در جدول زیر ارائه شده است:

درصد رتبه های زیر 100 سال 1402 رشته انسانی – منطقه دو
# رتبه کل سهمیه رياضيات اقتصاد ادبيات فارسي تخصصي زبان عربي تخصصي تاریخ و جغرافیا (انسانی) جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی نظام آموزشی
۱ ۴۷ ۸.۳۴ ۷۵.۵۶ ۷۴.۴۵ ۸۶.۶۷ ۶۰ ۱۰۰ ۵۳.۳۴ ۹۱.۱۲ نظام جدید
۲ ۱۳۹ ۱۳.۳۴ ۷۷.۷۸ ۵۵.۵۶ ۶۵ ۴۸ ۸۰ ۵۵ ۸۶.۶۷ نظام جدید
۳ ۲۴۵ ۱۰ ۸۰ ۵۲.۲۳ ۸۰ ۳۲ ۷۳.۳۴ ۴۵ ۷۳.۳۴ نظام جدید
۴ ۳۰۰ ۱۰ ۸۴.۴۵ ۴۷.۷۸ ۶۱.۶۷ ۳۷.۳۴ ۹۱.۱۲ ۴۰ ۹۱.۱۲ نظام جدید
۵ ۳۳۴ ۱۱.۶۷ ۷۷.۷۸ ۵۲.۲۳ ۶۳.۳۴ ۲۶.۶۷ ۹۱.۱۲ ۱۰ ۷۷.۷۸ نظام جدید
۶ ۵۴۶ ۶.۶۷ ۳۱.۱۲ ۵۳.۳۴ ۵۳.۳۴ ۱۸.۶۷ ۱۷.۷۸ ۴۱.۶۷ ۸۴.۴۵ نظام جدید
۷ ۶۱۰ ۳.۳۴ ۵۱.۱۲ ۴۲.۲۳ ۷۵ ۲۴ ۶۲.۲۳ ۵۳.۳۴ ۶۸.۸۹ نظام جدید
۸ ۷۳۶ ۱۵ ۲۴.۴۵ ۲۶.۶۷ ۳۸.۳۴ ۱۶ ۵۵.۵۶ ۲۰ ۵۵.۵۶ نظام جدید
۹ ۹۳۷ ۰ ۸۴.۴۵ ۷۵.۵۶ ۶۶.۶۷ ۳۳.۳۴ ۶۶.۶۷ ۴۰ ۷۵.۵۶ نظام جدید
۱۰ ۹۴۳ ۰ ۲۲.۲۳ ۵۳.۳۴ ۸۸.۳۴ ۰ ۸۲.۲۳ ۳۳.۳۴ ۶۲.۲۳ نظام جدید
۱۱ ۹۷۱ ۱.۶۷ ۷۷.۷۸ ۵۲.۲۳ ۵۸.۳۴ ۴۸ ۹۱.۱۲ ۳۵ ۶۶.۶۷ نظام جدید
۱۲ ۱۰۸۶ ۳.۳۴ ۴۴.۴۵ ۵۳.۳۴ ۷۰ ۳۰.۶۷ ۷۳.۳۴ ۲۶.۶۷ ۶۲.۲۳ نظام جدید

پرسش و پاسخ

درصد رتبه های زیر 100 سال 1402 رشته تجربی – منطقه یک باید بین 40 تا 80 باشد.

درصد رتبه های زیر 100 سال 1402 رشته تجربی – منطقه دو باید بین 40 تا 70 باشد.

درصد رتبه های زیر 100 سال 1402 رشته تجربی – منطقه سه باید بین 40 تا 60 باشد

درصد رتبه های زیر 100 سال 1402 رشته ریاضی – منطقه یک باید بین 40 تا 70 باشد.

درصد رتبه های زیر 100 سال 1402 رشته ریاضی – منطقه دو باید بین 40 تا 60 باشد.

درصد رتبه های زیر 100 سال 1402 رشته ریاضی – منطقه سه باید بین 40 تا 50 باشد.

درصد رتبه های زیر 100 سال 1402 رشته انسانی – منطقه یک باید بین 40 تا 80 باشد.

درصد رتبه های زیر 100 سال 1402 رشته انسانی – منطقه دو باید بین 40 تا 70 باشد.

درصد رتبه های زیر 100 سال 1402 رشته انسانی – منطقه یک باید بین 40 تا 60 باشد.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x