جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

درصد رتبه های زیر 1000 سال 1402

درصد رتبه های زیر 1000 سال 1402
درصد رتبه های زیر 1000
فهرست مطالب

درصد رتبه های زیر 1000 سال 1402 رشته تجربی به تفکیک منطقه، رشته ریاضی به تفکیک منطقه و رشته انسانی به تفکیک منطقه را در یک مطلب جمع آوری کرده ایم. آگاهی در مورد درسهای مورد نیاز برای کسب رتبه 1000 به شما کمک می کند تا با برنامه ریزی دقیق تری خود را برای کسب رتبه دلخواه آماده کنید.

با گزینه دو همراه باشید.

درصد رتبه های زیر 1000

درصد رتبه های زیر 1000 سال 1402 رشته تجربی، ریاضی و انسانی

درصد رتبه های زیر 1000 سال 1402 رشته تجربی، ریاضی و انسانی به تفکیک هر رشته و به تفکیک هر منطقه در ادامه مطلب ارائه شده است. البته درصدهای مورد نیاز برای کسب رتبه زیر 2000 نیز در همان جدول ها مشخص شده است.

درصد رتبه های زیر 1000 سال 1402 رشته تجربی – منطقه یک

درصد رتبه های زیر 1000 سال 1402 رشته تجربی – منطقه یک در جدول زیر ارائه شده است:

درصد رتبه های زیر 1000 سال 1402 رشته تجربی – منطقه یک
ردیف رتبه کل سهمیه زمین شناسی رياضيات زیست شناسی فیزیک شیمی نظام آموزشی جنسیت رتبه کشوری نمره کل کنکور نمره کل سابقه تحصیلی رشته و دانشگاه استان بومی و شهر
1 685 ۵۵.۵۶ ۴۱.۱۲ ۴۱.۴۹ ۶۱.۱۲ ۳۷.۱۵ نظام جدید مرد 1895 10080 9618 پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان
2 688 ۴۸.۸۹ ۲۲.۲۳ ۷۱.۱۲ ۸۱.۱۲ ۴۰.۹۶ نظام جدید مرد 1912 10076 9036 پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان - اصفهان
3 721 ۵۱.۱۲ 20 ۵۷.۰۴ ۶۱.۱۲ ۳۹.۰۵ نظام جدید زن 2011 10052 10298 پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی کرج تهران - تهران
4 732 ۴۴.۴۵ ۲۳.۳۴ ۵۳.۳۴ ۶۸.۸۹ ۳۹.۰۵ نظام جدید زن 2038 10044 10120 داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران - تهران
5 904 0 ۳۴.۴۵ ۶۱.۴۹ ۴۳.۳۴ ۵۵.۲۴ نظام جدید مرد 2472 9938 9199 دندانپزشکی – دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان مشهد- مشهد
6 1012 ۵۷.۷۸ ۲۶.۶۷ ۶۵.۹۳ ۴۵.۵۶ ۴۶.۶۷ نظام جدید زن 2816 9876 9174 پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی فسا خرامه - کربال
7 1161 ۲۲.۲۳ ۱۷.۷۸ ۶۰.۷۵ ۵۴.۴۵ ۵۰.۴۸ نظام جدید مرد 3282 9777 9323 پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی ارومیه تبریز- تبریز
8 1170 ۱۳.۳۴ ۳۸.۸۹ ۳۳.۳۴ ۵۲.۲۳ ۳۳.۳۴ نظام جدید زن 3310 9770 9790 پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان - اصفهان
9 1206 ۳۱.۱۲ ۲۲.۲۳ ۶۳.۷۱ ۳۷.۷۸ ۴۹.۵۳ نظام جدید زن 3420 9753 9291 داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشهد - مشهد
10 1245 ۶.۶۷ ۲۸.۸۹ ۴۵.۱۹ ۴۵.۵۶ ۵۵.۲۴ نظام جدید زن 3537 9733 9418 داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشهد - مشهد
11 1286 ۱۷.۷۸ ۱۶.۶۷ ۵۶.۳ ۵۵.۵۶ 40 نظام جدید زن 3657 9714 9819 دندانپزشکی – دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس اصفهان - اصفهان
12 1490 ۲۴.۴۵ ۱۱.۱۲ ۵۷.۷۸ ۵۷.۷۸ ۵۳.۳۴ نظام جدید زن 4399 9609 9180 پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی ارتش تهران - تهران
13 1494 0 ۴۱.۱۲ ۳۱.۸۶ ۳۶.۶۷ ۳۸.۱ نظام جدید زن 4418 9607 9639 پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی جهرم شیراز - شیراز
14 1642 ۴۴.۴۵ ۲۲.۲۳ ۵۷.۷۸ ۵۸.۸۹ ۲۹.۵۳ نظام جدید زن 4928 9536 9299 پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس کازرون- کازرون
15 1694 ۴۴.۴۵ ۱۴.۴۵ ۴۰.۷۵ ۴۷.۷۸ ۳۹.۰۵ نظام جدید زن 5102 9516 10162 پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی جهرم شیراز - شیراز
16 1822 ۳۱.۱۲ ۱۴.۴۵ ۵۵.۵۶ ۵۲.۲۳ ۵۱.۴۳ نظام جدید مرد 5509 9467 8921 پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی شاهرود خراسان رضوی - نیشابور
17 1978 ۳۷.۷۸ 20 60 ۶۶.۶۷ ۲۱.۹۱ نظام جدید زن 5973 9419 9138 داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی شاهرود اصفهان - اصفهان
18 1982 ۶۸.۸۹ ۱۱.۱۲ ۴۱.۴۹ ۴۶.۶۷ ۴۱.۹۱ نظام جدید زن 5991 9416 9910 پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی سنندج کردستان- سنندج

درصد رتبه های زیر 1000 سال 1402 رشته تجربی – منطقه دو

درصد رتبه های زیر 1000 سال  1402 رشته تجربی – منطقه دو در جدول زیر ارائه شده است:

درصد رتبه های زیر 1000 سال 1402 رشته تجربی – منطقه 2
# رتبه کل سهمیه زمین شناسی رياضيات زیست شناسی فیزیک شیمی نظام آموزشی جنسیت رتبه کشوری نمره کل کنکور نمره کل سابقه تحصیلی رشته و دانشگاه استان بومی و شهر
۱ ۴۶۵ ۴۲.۲۳ ۳۱.۱۲ ۶۷.۴۱ ۹۲.۲۳ ۵۹.۰۵ نظام جدید مرد 990 10416 8572 پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی تبریز ارومیه -مرکزی
۲ ۵۰۵ ۴۲.۲۳ ۳۳.۳۴ ۵۶.۳ ۵۸.۸۹ ۴۸.۵۸ نظام جدید زن 1081 10372 10309 پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی تبریز مراغه - مرکزی
۳ ۷۶۷ ۰ ۳۸.۸۹ ۵۲.۶ ۵۶.۶۷ ۳۹.۰۵ نظام جدید مرد 1617 10164 9671 دندانپزشکی – دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اهواز - مرکزی
۴ ۹۰۵ ۴۲.۲۳ ۱۷.۷۸ ۶۰.۷۵ ۶۵.۵۶ ۵۷.۱۵ نظام جدید مرد 1920 10074 9477 پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی ایران خرمدره - مرکزی
۵ ۹۲۹ ۰ ۴۴.۴۵ ۵۱.۸۶ ۴۸.۸۹ ۳۷.۱۵ نظام جدید زن 1974 10063 9573 پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی ایران زنجان - مرکزی
۶ ۱۰۰۸ ۴۴.۴۵ ۳۲.۲۳ ۵۲.۶ ۵۷.۷۸ ۴۰.۹۶ نظام جدید مرد 2172 10009 9121 دندانپزشکی – دانشگاه علوم پزشکی تبریز بندرعباس -مرکزی
۷ ۱۱۳۱ ۳۱.۱۲ ۴۳.۳۴ ۴۶.۶۷ ۲۷.۷۸ ۵۱.۴۳ نظام جدید زن 2466 9939 9232 پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی قم قم - مرکزی
۸ ۱۳۶۵ ۴.۴۵ ۵۵.۵۶ ۳۰.۳۸ ۵۲.۲۳ ۳۴.۲۹ نظام جدید زن 2958 9840 9689 پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان - مرکزی
۹ ۱۴۸۴ ۴۶.۶۷ ۱۶.۶۷ ۶۰ ۴۷.۷۸ ۴۲.۸۶ نظام جدید زن 3193 9793 9829 پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی یزد نطنز - مرکزی
۱۰ ۱۵۸۸ ۱۷.۷۸ ۳۲.۲۳ ۳۵.۵۶ ۲۸.۸۹ ۳۱.۴۳ نظام جدید مرد 3437 9749 10379 پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی بابل بجنورد - مرکزی
۱۱ ۱۶۴۲ ۸۲.۲۳ ۱۶.۶۷ ۷۷.۷۸ ۶۰ ۳۵.۲۴ نظام جدید زن 3552 9731 8742 پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی همدان نهاوند - مرکزی
۱۲ ۱۶۹۲ ۵۳.۳۴ ۱۲.۲۳ ۶۵.۱۹ ۵۸.۸۹ ۴۳.۸۱ نظام جدید مرد 3673 9712 9338 پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد نجف آباد - مرکزی
۱۳ ۱۷۵۶ ۶۴.۴۵ ۲۱.۱۲ ۵۴.۰۸ ۵۸.۸۹ ۴۲.۸۶ نظام جدید مرد 3814 9690 9321 پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی رشت رشت - مرکزی
۱۴ ۱۷۶۲ ۶۸.۸۹ ۳۰ ۵۴.۰۸ ۵۸.۸۹ ۳۸.۱ نظام جدید مرد 3831 9688 9143 پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل - مرکزی
۱۵ ۱۷۹۵ ۶۸.۸۹ ۱۳.۳۴ ۵۷.۰۴ ۵۲.۲۳ ۴۸.۵۸ نظام جدید زن 3899 9679 9458 پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی گرگان بابل - مرکزی
۱۶ ۱۷۹۹ ۶۲.۲۳ ۲۸.۸۹ ۴۳.۷۱ ۳۴.۴۵ ۲۴.۷۷ نظام جدید زن 3907 9678 9940 پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی یزد اباده - مرکزی
۱۷ ۱۸۶۵ ۴.۴۵ ۴۳.۳۴ ۴۲.۲۳ ۵۵.۵۶ ۲۴.۷۷ نظام جدید مرد 4059 9656 9351 داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی ساری گرگان - مرکزی
۱۹ ۱۸۷۹ ۷۳.۳۴ ۲۸.۸۹ ۶۲.۹۷ ۵۷.۷۸ ۳۹.۰۵ نظام جدید مرد 4096 9650 8686 داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اباده - مرکزی
۲۰ ۱۹۳۲ ۵۵.۵۶ ۳۷.۷۸ ۴۸.۸۹ ۶۳.۳۴ ۴۸.۵۸ نظام جدید زن 4214 9632 8486 داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشهد - مرکزی
۲۱ ۱۹۴۵ ۵۳.۳۴ ۳۰ ۴۴.۴۵ ۴۸.۸۹ ۴۱.۹۱ نظام جدید مرد 4242 9268 8750 پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد سنندج - مرکزی
۲۲ ۱۹۶۸ ۳۳.۳۴ ۱۶.۶۷ ۵۵.۵۶ ۳۷.۷۸ ۳۰.۴۸ نظام جدید زن 4281 9624 10308 پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد رامهرمز- مرکزی
۲۳ ۱۹۹۶ ۶.۶۷ ۴۱.۱۲ ۴۵.۹۳ ۵۲.۲۳ ۴۵.۷۲ نظام جدید زن 4330 9618 8346 پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی همدان تهران - مرکزی

درصد رتبه های زیر 1000 سال 1402 رشته تجربی – منطقه سه

درصد رتبه های زیر 1000 سال 1402 رشته تجربی – منطقه سه

درصد رتبه های زیر 1000 سال 1402 رشته تجربی – منطقه 3
رتبه کل سهمیه زمین شناسی رياضيات زیست شناسی فیزیک شیمی نظام آموزشی جنسیت رتبه کشوری نمره کل کنکور نمره کل سابقه تحصیلی رشته و دانشگاه استان بومی و شهر
۱ ۴۸۴ ۴۰ ۲۸.۸۹ ۵۲.۶ ۳۸.۸۹ ۴۰.۹۶ نظام جدید زن 2733 9883 9329 پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی رشت خلخال - مرکزی
۲ ۷۰۰ ۰ ۱۸.۸۹ ۶۳.۷۱ ۵۵.۵۶ ۵۵.۲۴ نظام جدید مرد 3698 9708 8868 پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران - مرکزی
۳ ۷۸۲ ۲۰ ۲۷.۷۸ ۵۳.۳۴ ۱۴.۴۵ ۳۲.۳۹ نظام جدید زن 4022 9661 9786 داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی کرج تنکابن - مرکزی
۴ ۹۱۹ ۶۲.۲۳ ۴۳.۳۴ ۲۳.۷۱ ۴۲.۲۳ ۴۲.۸۶ نظام جدید زن 4598 9580 9272 پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی ایران پاکدشت - مرکزی
۵ ۹۶۱ ۰ ۴۴.۴۵ ۳۲.۶ ۵۰ ۳۹.۰۵ نظام جدید زن 4734 9562 9081 پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی کرمان فسا - مرکزی
۶ ۱۰۹۷ ۳۷.۷۸ ۸.۸۹ ۶۵.۱۹ ۶۲.۲۳ ۴۰.۹۶ نظام جدید زن 5226 9502 9103 پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان - مرکزی
۷ ۱۱۱۰ ۸.۸۹ ۲۰ ۵۶.۳ ۶۰ ۴۹.۵۳ نظام جدید زن 5281 9495 8671 پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی دزفول 8671
۸ ۱۲۰۴ ۱۳.۳۴ ۱۲.۲۳ ۴۸.۸۹ ۴۸.۸۹ ۴۵.۷۲ نظام جدید زن 5656 9452 9637 داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اراک - مرکزی
۹ ۱۳۶۱ ۴۶.۶۷ ۳۵.۵۶ ۳۱.۸۶ ۳۸.۸۹ ۴۱.۹۱ نظام جدید مرد 6323 9380 8771 پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی جهرم جهرم - مرکزی
۱۰ ۱۴۲۱ ۵۵.۵۶ ۱۲.۲۳ ۶۳.۷۱ ۶۴.۴۵ ۴۷.۶۲ نظام جدید مرد 6555 9356 8234 پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی ایلام نقده - مرکزی
۱۱ ۱۴۴۰ ۱۵.۵۶ ۴۵.۵۶ ۴۹.۶۳ ۳۳.۳۴ ۲۶.۶۷ نظام جدید مرد 6617 9349 8527 پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی زابل گنبد کاووس
۱۲ ۱۵۸۷ ۴۲.۲۳ ۱۶.۶۷ ۵۴.۰۸ ۳۷.۷۸ ۴۷.۶۲ نظام جدید مرد 7207 9239 8856 پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی رشت استارا - مرکزی
۱۳ ۱۶۰۵ ۶۴.۴۵ ۱۰ ۶۲.۲۳ ۵۴.۴۵ ۳۶.۲ نظام جدید زن 7250 9289 8914 پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی شاهرود گنبد کاوسس - مرکزی
۱۴ ۱۷۰۵ ۰ ۲۳.۳۴ ۳۶.۳ ۴۳.۳۴ ۳۳.۳۴ نظام جدید زن 7644 9255 9096 پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی قم پاکدشت - مرکزی
۱۵ ۱۷۴۱ ۰ ۲۳.۳۴ ۴۹.۶۳ ۴۲.۲۳ ۴۱.۹۱ نظام جدید زن 7759 9246 8933 داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بندرماهشهر- مرکزی
۱۶ ۱۷۷۶ ۳۳.۳۴ ۱۰ ۴۵.۱۹ ۳۳.۳۴ ۳۷.۱۵ نظام جدید زن 7901 9236 9957 پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی یزد داراب - مرکزی

درصد رتبه های زیر 1000 سال 1402 رشته ریاضی – منطقه یک

درصد رتبه های زیر 1000 سال 1402 رشته ریاضی – منطقه یک در جدول زیر ارائه شده است

درصد رتبه های زیر 1000 سال 1402 رشته ریاضی – منطقه یک
# رتبه کل سهمیه رياضيات فیزیک شیمی نظام آموزشی جنسیت رتبه کشوری نمره کل کنکور نمره کل سابقه تحصیلی رشته و دانشگاه استان بومی و شهر
۱ ۷۴۰ ۲۵ ۷۸.۱ ۲۱.۱۲ نظام جدید زن 1189 9715 9527 مهندسی برق دانشگاه علوم و صنعت اصفهان - مرکزی
۲ ۷۴۱ ۳۲.۵ ۷۷.۱۵ ۴۱.۱۲ نظام جدید مرد 1191 9714 8533 علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه صنعتی نصیرالدین طوسی تهران - مرکزی
۳ ۷۷۴ ۲۵.۸۴ ۵۷.۱۵ ۴۵.۵۶ نظام جدید زن 1255 9675 9344 مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی تهران - مرکزی
۴ ۷۸۹ ۱۹.۱۷ ۷۴.۲۹ ۲۵.۵۶ نظام جدید زن 1284 9662 9800 فیزیک دانشگاه صنعتی شریف ری- مرکزی
۵ ۸۵۰ ۳۳.۳۴ ۳۷.۱۵ ۴۴.۴۵ نظام جدید زن 1385 9610 9258 مهندسی معماری دانشگاه تهران شیراز -مرکزی
۶ ۱۰۱۰ ۴۰ ۳۷.۱۵ ۴۱.۱۲ نظام جدید مرد 1646 9492 8536 مهندسی معماری دانشگاه تهران تهران - مرکزی
۷ ۱۰۶۶ ۳۱.۶۷ ۷۲.۳۹ ۳۸.۸۹ نظام جدید مرد 1733 9449 8136 مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امبرکبیر تهران تهران - مرکزی
۸ ۱۰۶۶ ۳۱.۶۷ ۳۱.۴۳ ۳۲.۲۳ نظام جدید زن 1733 9449 9366 مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران شیراز - مرکزی
۹ ۱۱۸۶ ۲۵ ۵۴.۲۹ ۳۶.۶۷ نظام جدید مرد 1916 9374 8945 مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان - مرکزی
۱۰ ۱۲۴۵ ۱۶.۶۷ ۵۶.۲ ۳۴.۴۵ نظام جدید مرد 2009 9340 9488 مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران - مرکزی
۱۱ ۱۳۰۵ ۱۶.۶۷ ۶۲.۸۶ ۳۶.۶۷ نظام جدید مرد 2105 9301 9147 مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران - مرکزی
۱۲ ۱۳۱۰ ۳۲.۵ ۲۹.۵۳ ۲۲.۲۳ نظام جدید زن 2114 9299 9408 علوم کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد مشهد - مرکزی
۱۳ ۱۳۱۸ ۱۸.۳۴ ۴۸.۵۸ ۳۳.۳۴ نظام جدید مرد 2128 9293 2128 مهندسی کامپیوتر دانشگاه خوارزمی خوی - مرکزی
۱۴ ۱۳۵۳ ۲۷.۵ ۷۸.۱ ۱۳.۳۴ نظام جدید مرد 2203 9279 8555 مهندسی کامپیوتر دانشگاه خوارزمی تهران - مرکزی
۱۵ ۱۳۵۶ ۳۳.۳۴ ۳۵.۲۴ ۱۸.۸۹ نظام جدید مرد 2207 9271 9278 مهندسی عمران دانشگاه تهران تهران 0 مرکزی
۱۶ ۱۳۷۶ ۲۲.۵ ۵۸.۱ ۳۵.۵۶ نظام جدید زن 2248 9257 8764 مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران - مرکزی
۱۷ ۱۳۷۸ ۲۷.۵ ۳۰.۴۸ ۳۶.۶۷ نظام جدید زن 2250 9256 8999 مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شریف تهران تهران - مرکزی
۱۸ ۱۳۹۴ ۲۰.۸۴ ۴۸.۵۸ ۴۴.۴۵ نظام جدید زن 2273 9248 8850 مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران تهران - مرکزی
۱۹ ۱۴۲۳ ۱۹.۱۷ ۵۸.۱ ۲۷.۷۸ نظام جدید زن 2315 9234 9165 مهندسی مواد و متالورژِی دانشگاه صنعتی شریف اصفهان - مرکزی
۲۰ ۱۴۷۲ ۲۸.۳۴ ۵۴.۲۹ ۵۱.۱۲ نظام جدید مرد 2414 9201 7919 مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان مشهد - مرکزی
۲۱ ۱۴۷۲ ۲۸.۳۴ ۵۴.۲۹ ۵۱.۱۲ نظام جدید مرد 2414 9201 7919 مهندسی مکانیک دانشگاه اصفهان مشهد - مرکزی
۲۲ ۱۴۸۶ ۲۳.۳۴ ۴۲.۸۶ ۳۰ نظام جدید مرد 2473 9195 9011 مهندسی دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان - مرکزی
۲۳ ۱۵۶۱ ۱۷.۵ ۴۲.۸۶ ۲۲.۲۳ نظام جدید زن 2576 9146 9603 مهندسی کامپیوتر دانشگاه الزهرا تهران - مرکزی
۲۴ ۱۵۹۱ ۱۷.۵ ۴۸.۵۸ ۴۰ نظام جدید زن 2629 9130 8921 مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان - مرکزی
۲۵ ۱۶۱۹ ۱۵ ۶۰ ۱۶.۶۷ نظام جدید مرد 2669 9120 9511 مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی تهران تهران - مرکزی
۲۶ ۱۶۷۱ ۹.۱۷ ۶۴.۷۷ ۳۴.۴۵ نظام جدید مرد 2765 9089 9365 مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز تبریز - مرکزی
۲۷ ۱۷۰۷ ۲۵ ۴۳.۸۱ ۱۸.۸۹ نظام جدید زن 2823 9072 8971 مهندسی عمران – دانشگاه صنتی امیرکبیر تهران - مرکزی
۲۸ ۱۷۴۱ ۲۵ ۲۲.۸۶ ۳۰ نظام جدید زن 2881 9053 9162 مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی تهران بروجرد – مرکزی
۲۹ ۱۷۴۹ ۴۳.۳۴ ۲۶.۶۷ ۳۶.۶۷ نظام جدید مرد 2897 9048 7702 مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران تهران - مرکزی
۳۰ ۱۷۵۹ ۳۳.۳۴ ۲۴.۷۷ ۲۱.۱۲ نظام جدید زن 2913 9044 8937 مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر اهواز - مرکزی

درصد رتبه های زیر 1000 سال 1402 رشته ریاضی – منطقه دو

درصد رتبه های زیر 1000 سال 1402 رشته ریاضی – منطقه دو در جدول زیر ارائه شده است:

درصد رتبه های زیر 1000 سال 1402 رشته ریاضی – منطقه دو
# رتبه کل سهمیه رياضيات فیزیک شیمی نظام آموزشی جنسیت رتبه کشوری نمره کل کنکور نمره کل سابقه تحصیلی رشته و دانشگاه استان بومی و شهر
۱ ۹۳۷ ۲۵ ۳۹.۰۵ ۱۸.۸۹ نظام جدید زن 1189 9715 9527 مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران اصفهان - مرکزی
۲ ۹۳۷ ۲۵ ۳۹.۰۵ ۱۸.۸۹ نظام جدید مرد 1191 9714 8533 علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی تهران - مرکزی
۳ ۹۶۳ ۲۰ ۴۸.۵۸ ۳۳.۳۴ نظام جدید زن 1255 9675 9344 مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی تهران - مرکزی
۴ ۹۷۱ ۲۸.۳۴ ۴۰ ۲۶.۶۷ نظام جدید زن 1284 9662 9800 فیزیک دانشگاه صنعتی شریف ری - مرکزی
۵ ۹۹۳ ۱۴.۱۷ ۵۹.۰۵ ۵۴.۴۵ نظام جدید مرد 3072 8999 8243 مهندسی هوافضا دانشگاه شهید بهشتی تهران یزد - مرکزی
۶ ۱۰۰۵ ۲۵.۸۴ ۲۷.۶۲ ۳۶.۶۷ نظام جدید مرد 3106 8990 8537 مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان فارسان - مرکزی
۷ ۱۰۱۹ ۲۶.۶۷ ۷۴.۲۹ ۳۳.۳۴ نظام جدید مرد 3143 8982 7368 مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی اصفهان تویسرکان- مرکزی
۸ ۱۰۳۲ ۲۵ ۴۷.۶۲ ۱۵.۵۶ نظام جدید مرد 3180 8972 8752 مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان یزد - مرکزی
۹ ۱۰۳۲ ۲۵ ۴۷.۶۲ ۱۵.۵۶ نظام جدید مرد 3180 8972 8752 مهندسی مکانیک دانشگاه اصفهان یزد - مرکزی
۱۰ ۱۰۳۸ ۱۵.۸۴ ۵۹.۰۵ ۲۱.۱۲ نظام جدید زن 3194 8966 8933 علوم کامپیوتر دانشگاه الزهرا شهرضا - مرکزی
۱۱ ۱۰۶۵ ۱۶.۶۷ ۵۱.۴۳ ۴۵.۵۶ نظام جدید مرد 3266 8947 8323 مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف اردبیل - مرکزی
۱۲ ۱۰۸۵ ۲۴.۱۷ ۱۶.۲ ۳۴.۴۵ نظام جدید زن 3320 8930 9019 مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی کرمان - مرکزی
۱۳ ۱۰۹۰ ۲۴.۱۷ ۳۱.۴۳ ۱۲.۲۳ نظام جدید زن 3336 8926 9454 ریاضیات و کاربردها دانشگاه صنعتی امیرکبیر کرمان - مرکزی
۱۴ ۱۰۹۳ ۲۴.۱۷ ۳۶.۲ ۳۰ نظام جدید زن 3348 8924 8461 مهندسی معماری دانشگاه شهید بهشتی تهران گرمسار - مرکزی
۱۵ ۱۱۲۷ ۳۱.۶۷ ۲۲.۸۶ ۳۲.۲۳ نظام جدید مرد 3434 8901 8314 مهندسی ساخت و تولید دانشگاه صنعتی امیرکبیر ابهر - مرکزی
۱۶ ۱۱۴۱ ۱۵.۸۴ ۲۷.۶۲ ۱۱.۱۲ نظام جدید زن 3468 8889 9955 مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان رفنسجان - مرکزی
۱۷ ۱۱۵۹ ۱۳.۳۴ ۴۴.۷۷ ۴۸.۸۹ نظام جدید زن 3544 8876 8513 مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان رفسنجان - مرکزی
۱۸ ۱۱۶۲ ۲۰ ۴۱.۹۱ ۲۸.۸۹ نظام جدید زن 3548 8875 8570 مهندسی شیمی دانشگاه تهران گرگان - مرکزی
۱۹ ۱۱۷۲ ۳۷.۵ ۵۹.۰۵ ۳۱.۱۲ نظام جدید مرد 3566 8870 6969 مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بابل - مرکزی
۲۰ ۱۱۷۵ ۲۰.۸۴ ۳۲.۳۹ ۳۲.۲۳ نظام جدید مرد 3579 8866 8584 مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شیراز شهرکرد - مرکزی
۲۱ ۱۱۹۰ ۲۵ ۴۴.۷۷ ۳۱.۱۲ نظام جدید مرد 3625 8855 7949 مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران سراب - مرکزی
۲۲ ۱۱۹۹ ۲۵ ۵۴.۲۹ ۱۶.۶۷ نظام جدید مرد 3652 8849 8234 مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان - مرکزی
۲۳ ۱۲۱۰ ۲۳.۳۴ ۴۵.۷۲ ۱۴.۴۵ نظام جدید زن 3687 8840 8632 مهندسی صنایع دانشگاه الزهرا ساوه - مرکزی
۲۴ ۱۲۱۳ ۲۲.۵ ۲۰.۹۶ ۲۴.۴۵ نظام جدید مرد 3691 8836 9098 مهندسی برق دانشگاه شیراز نجف آباد - مرکزی
۲۵ ۱۲۳۳ ۱۳.۳۴ ۳۷.۱۵ ۳۲.۲۳ نظام جدید زن 3743 8826 9036 مهندسی کامپیوتر دانشگاه الزهرا تهران - مرکزی
۲۶ ۱۲۳۶ ۱۶.۶۷ ۴۰.۹۶ ۲۸.۸۹ نظام جدید زن 3750 8824 8731 مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران یزد - مرکزی
۲۷ ۱۲۵۲ ۱۷.۵ ۵۳.۳۴ ۳۵.۵۶ نظام جدید مرد 3806 8808 8120 مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران اهواز - مرکزی
۲۸ ۱۲۶۸ ۲۹.۱۷ ۲۱.۹۱ ۲۷.۷۸ نظام جدید زن 3860 8798 8399 مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شیراز اهواز - مرکزی
۲۹ ۱۲۹۸ ۲۵.۸۴ ۳۸.۱ ۳۱.۱۲ نظام جدید مرد 3950 8778 7893 مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران - مرکزی
30 1319 35 29.53 28.89 نظام جدید مرد 4009 8763 7658 مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر گرگان - مرکزی

درصد رتبه های زیر 1000 سال 1402 رشته ریاضی – منطقه سه

درصد رتبه های زیر 1000 سال 1402 رشته ریاضی – منطقه سه در جدول زیر ارائه شده است:

درصد رتبه های زیر 1000 سال 1402 رشته ریاضی – منطقه سه
رتبه کل سهمیه رياضيات فیزیک شیمی مشاهده کارنامه نظام آموزشی جنسیت رتبه کشوری نمره کل کنکور نمره کل سابقه تحصیلی رشته و دانشگاه استان بومی و شهر
۱ ۹۰۵ ۲۰.۸۴ ۵۳.۳۴ ۲۵.۵۶ نظام جدید مرد 8904 7925 5945 مهندسی کامپیوتر دانشگاه سمنان لامرد - اشکنان
۲ ۹۴۸ ۱۱.۶۷ ۲۳.۸۱ ۱۳.۳۴ نظام جدید زن 9192 7887 7841 مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران - مرکزی
۳ ۹۷۱ ۸.۳۴ ۳۷.۱۵ ۲۲.۲۳ نظام جدید مرد 9376 7867 7466 مهندسی برق دانشگاه شیراز نی ریز - مرکزی
۴ ۹۸۲ ۱۶.۶۷ ۴۵.۷۲ ۶.۶۷ نظام جدید مرد 9454 7859 7104 مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز تبریز - مرکزی
۵ ۹۸۵ ۸.۳۴ ۱۳.۳۴ ۲۲.۲۳ نظام جدید زن 9478 7856 8228 مهندسی شیمی دانشگاه صنعت نفت دشستان - مرکزی
۶ ۱۰۲۷ ۱۷.۵ ۵۰.۴۸ ۱۲.۲۳ نظام جدید مرد 9798 7818 6628 مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز مهر -گله دار
۷ ۱۰۶۱ ۳.۳۴ ۴۴.۷۷ ۲۵.۵۶ نظام جدید مرد 10030 7790 7826 مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شیراز کرمان - مرکزی
۸ ۱۰۶۷ ۹.۱۷ ۱۷.۱۵ ۱۵.۵۶ نظام جدید زن 10074 7785 8015 مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان انار - انار
۹ ۱۰۹۱ ۳.۳۴ ۲۲.۸۶ ۲۴.۴۵ نظام جدید زن 10281 7761 8393 مهندسی انرژی دانشگاه شهید بهشتی تهران استهبان - مرکزی
۱۰ ۱۱۳۲ ۱۲.۵ ۲۲.۸۶ ۲۷.۷۸ نظام جدید مرد 10545 7729 6907 مهندسی شیمی دانشگاه شیراز دشتی - مرکزی
۱۱ ۱۱۷۶ ۱۰.۸۴ ۲۷.۶۲ ۱۶.۶۷ نظام جدید مرد 10826 7696 7184 مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد شهربابک – مرکزی
۱۲ ۱۲۸۵ ۱۵ ۲۰ ۳.۳۴ نظام جدید مرد 11499 7620 7658 مهندسی کامپیوتر دانشگاه زنجان قزوین - مرکزی
۱۳ ۱۲۹۲ ۱۹.۱۷ ۲۰.۹۶ ۲۰ نظام جدید مرد 11520 7618 6502 مهندسی برق دانشگاه صنعتی شیراز جهرم - مرکزی
۱۴ ۱۳۲۵ ۴.۱۷ ۲۵.۷۲ ۱۴.۴۵ نظام جدید زن 11693 7598 8069 مهندسی ماشین آلات دریایی دانشگاه صنعت نفت مازندران فومن - مرکزی
۱۵ ۱۳۲۵ ۴.۱۷ ۲۵.۷۲ ۱۴.۴۵ نظام جدید زن 11693 7598 8069 مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان فومن - مرکزی
۱۶ ۱۳۵۴ ۷.۵ ۲۳.۸۱ ۱.۱۲ نظام جدید زن 11853 7581 8485 مهندسی مواد و متالورژِی دانشگاه شیراز استبهان - مرکزی
۱۷ ۱۳۵۶ ۸.۳۴ ۲۳.۸۱ ۲۸.۸۹ نظام جدید مرد 11862 7580 6933 مهندسی برق دانشگاه شاهد تهران اشتیان - مرکزی
۱۸ ۱۳۶۳ ۵ ۲۶.۶۷ ۴۴.۴۵ نظام جدید مرد 11890 7577 6925 علوم کامپیوتر دانشگاه کاشان تهران - مرکزی
۱۹ ۱۳۷۸ ۱۷.۵ ۸.۵۸ ۲۴.۴۵ نظام جدید مرد 12007 7567 6954 مهندسی صنایع دانشگاه گیلان رشت سردشت - ربط
۲۰ ۱۳۷۸ ۱۷.۵ ۸.۵۸ ۲۴.۴۵ نظام جدید مرد 12007 7567 6954 مهندسی کامپیوتر دانشگاه گلستان سردشت - ربط
۲۱ ۱۴۰۶ ۱.۶۷ ۲۵.۷۲ ۱۷.۷۸ نظام جدید زن 12195 7546 8416 علوم کامپیوتر دانشگاه یزد