جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

درصد رتبه های زیر 500 سال 1402

درصد رتبه های زیر 500 سال 1402
درصد رتبه های زیر 500 سال 1402
فهرست مطالب

درصد رتبه های زیر 500 سال 1402 رشته تجربی به تفکیک منطقه، رشته ریاضی به تفکیک منطقه و رشته انسانی به تفکیک منطقه را در یک مطلب جمع آوری کرده ایم. آگاهی در مورد درسهای مورد نیاز برای کسب رتبه 1000 به شما کمک می کند تا با برنامه ریزی دقیق تری خود را برای کسب رتبه دلخواه آماده کنید.

با گزینه دو همراه باشید.

درصد رتبه های زیر 500 سال 1402

درصد رتبه های زیر 500 سال 1402 رشته تجربی، ریاضی و انسانی

درصد رتبه های زیر 500 سال 1402 رشته تجربی، ریاضی و انسانی به تفکیک هر رشته و به تفکیک هر منطقه در ادامه مطلب ارائه شده است. 

درصد رتبه های زیر 500 سال 1402 رشته تجربی – منطقه یک

درصد رتبه های زیر 500 سال 1402 رشته تجربی – منطقه یک در جدول زیر ارائه شده است:

درصد رتبه های زیر 500 سال 1402 رشته تجربی – منطقه یک
# رتبه کل سهمیه زمین شناسی رياضيات زیست شناسی فیزیک شیمی نظام آموزشی
۱ ۱۷۷ ۴۲.۲۳ ۳۲.۲۳ ۶۷.۴۱ ۶۵.۵۶ ۵۸.۱ نظام جدید
۲ ۶۳۰ ۵۳.۳۴ ۲۷.۷۸ ۵۴.۸۲ ۵۶.۶۷ ۴۱.۹۱ نظام جدید
۳ ۶۵۵ ۸.۸۹ ۴۰ ۶۲.۲۳ ۶۶.۶۷ ۵۱.۴۳ نظام جدید
۴ ۶۸۵ ۵۵.۵۶ ۴۱.۱۲ ۴۱.۴۹ ۶۱.۱۲ ۳۷.۱۵ نظام جدید
۵ ۶۸۸ ۴۸.۸۹ ۲۲.۲۳ ۷۱.۱۲ ۸۱.۱۲ ۴۰.۹۶ نظام جدید
۶ ۷۲۱ ۵۱.۱۲ ۲۰ ۵۷.۰۴ ۶۱.۱۲ ۳۹.۰۵ نظام جدید
۷ ۷۳۲ ۴۴.۴۵ ۲۳.۳۴ ۵۳.۳۴ ۶۸.۸۹ ۳۹.۰۵ نظام جدید
۸ ۹۰۴ ۰ ۳۴.۴۵ ۶۱.۴۹ ۴۳.۳۴ ۵۵.۲۴ نظام جدید
۹ ۱۰۱۲ ۵۷.۷۸ ۲۶.۶۷ ۶۵.۹۳ ۴۵.۵۶ ۴۶.۶۷ نظام جدید
۱۰ ۱۱۶۱ ۲۲.۲۳ ۱۷.۷۸ ۶۰.۷۵ ۵۴.۴۵ ۵۰.۴۸ نظام جدید
۱۱ ۱۱۷۰ ۱۳.۳۴ ۳۸.۸۹ ۳۳.۳۴ ۵۲.۲۳ ۳۳.۳۴ نظام جدید
۱۲ ۱۲۰۶ ۳۱.۱۲ ۲۲.۲۳ ۶۳.۷۱ ۳۷.۷۸ ۴۹.۵۳ نظام جدید
۱۳ ۱۲۴۵ ۶.۶۷ ۲۸.۸۹ ۴۵.۱۹ ۴۵.۵۶ ۵۵.۲۴ نظام جدید
۱۴ ۱۲۸۶ ۱۷.۷۸ ۱۶.۶۷ ۵۶.۳ ۵۵.۵۶ ۴۰ نظام جدید
۱۵ ۱۴۹۰ ۲۴.۴۵ ۱۱.۱۲ ۵۷.۷۸ ۵۷.۷۸ ۵۳.۳۴ نظام جدید
۱۶ ۱۴۹۴ ۰ ۴۱.۱۲ ۳۱.۸۶ ۳۶.۶۷ ۳۸.۱ نظام جدید

درصد رتبه های زیر 500 سال 1402 رشته تجربی – منطقه دو

درصد رتبه های زیر 500 سال  1402 رشته تجربی – منطقه دو در جدول زیر ارائه شده است:

درصد رتبه های زیر 500 سال 1402 رشته تجربی – منطقه 2
# رتبه کل سهمیه زمین شناسی رياضيات زیست شناسی فیزیک شیمی نظام آموزشی
۱ ۱۲۵ ۵۱.۱۲ ۵۴.۴۵ ۷۸.۵۲ ۸۸.۸۹ ۵۸.۱ نظام جدید
۲ ۱۴۹ ۳۵.۵۶ ۳۰ ۸۱.۴۹ ۶۷.۷۸ ۵۲.۳۹ نظام جدید
۳ ۳۴۹ ۴۰ ۲۸.۸۹ ۷۳.۳۴ ۶۴.۴۵ ۵۹.۰۵ نظام جدید
۴ ۴۳۳ ۵۳.۳۴ ۳۶.۶۷ ۷۶.۳ ۶۱.۱۲ ۴۸.۵۸ نظام جدید
۵ ۴۶۵ ۴۲.۲۳ ۳۱.۱۲ ۶۷.۴۱ ۹۲.۲۳ ۵۹.۰۵ نظام جدید
۶ ۵۰۵ ۴۲.۲۳ ۳۳.۳۴ ۵۶.۳ ۵۸.۸۹ ۴۸.۵۸ نظام جدید
۷ ۷۶۷ ۰ ۳۸.۸۹ ۵۲.۶ ۵۶.۶۷ ۳۹.۰۵ نظام جدید
۸ ۹۰۵ ۴۲.۲۳ ۱۷.۷۸ ۶۰.۷۵ ۶۵.۵۶ ۵۷.۱۵ نظام جدید
۹ ۹۲۹ ۰ ۴۴.۴۵ ۵۱.۸۶ ۴۸.۸۹ ۳۷.۱۵ نظام جدید
۱۰ ۱۰۰۸ ۴۴.۴۵ ۳۲.۲۳ ۵۲.۶ ۵۷.۷۸ ۴۰.۹۶ نظام جدید
۱۱ ۱۱۳۱ ۳۱.۱۲ ۴۳.۳۴ ۴۶.۶۷ ۲۷.۷۸ ۵۱.۴۳ نظام جدید
۱۲ ۱۳۶۵ ۴.۴۵ ۵۵.۵۶ ۳۰.۳۸ ۵۲.۲۳ ۳۴.۲۹ نظام جدید
۱۳ ۱۴۸۴ ۴۶.۶۷ ۱۶.۶۷ ۶۰ ۴۷.۷۸ ۴۲.۸۶ نظام جدید

درصد رتبه های زیر 1000 سال 1402 رشته تجربی – منطقه سه

درصد رتبه های زیر 1000 سال 1402 رشته تجربی – منطقه سه

درصد رتبه های زیر 500 سال 1402 رشته تجربی – منطقه 3
# رتبه کل سهمیه زمین شناسی رياضيات زیست شناسی فیزیک شیمی نظام آموزشی
۱ ۳۶۲ ۴۴.۴۵ ۳۱.۱۲ ۶۹.۶۳ ۵۵.۵۶ ۶۰.۹۶ نظام جدید
۲ ۳۸۷ ۳۳.۳۴ ۲۷.۷۸ ۶۶.۶۷ ۶۸.۸۹ ۴۰ نظام جدید
۳ ۴۶۱ ۴۰ ۴۱.۱۲ ۴۵.۱۹ ۷۱.۱۲ ۴۹.۵۳ نظام جدید
۴ ۴۷۳ ۱۵.۵۶ ۴۱.۱۲ ۴۵.۱۹ ۵۰ ۳۸.۱ نظام جدید
۵ ۴۸۴ ۴۰ ۲۸.۸۹ ۵۲.۶ ۳۸.۸۹ ۴۰.۹۶ نظام جدید
۶ ۷۰۰ ۰ ۱۸.۸۹ ۶۳.۷۱ ۵۵.۵۶ ۵۵.۲۴ نظام جدید
۷ ۷۸۲ ۲۰ ۲۷.۷۸ ۵۳.۳۴ ۱۴.۴۵ ۳۲.۳۹ نظام جدید
۸ ۹۱۹ ۶۲.۲۳ ۴۳.۳۴ ۲۳.۷۱ ۴۲.۲۳ ۴۲.۸۶ نظام جدید
۹ ۹۶۱ ۰ ۴۴.۴۵ ۳۲.۶ ۵۰ ۳۹.۰۵ نظام جدید
۱۰ ۱۰۹۷ ۳۷.۷۸ ۸.۸۹ ۶۵.۱۹ ۶۲.۲۳ ۴۰.۹۶ نظام جدید
۱۱ ۱۱۱۰ ۸.۸۹ ۲۰ ۵۶.۳ ۶۰ ۴۹.۵۳ نظام جدید
۱۲ ۱۲۰۴ ۱۳.۳۴ ۱۲.۲۳ ۴۸.۸۹ ۴۸.۸۹ ۴۵.۷۲ نظام جدید
۱۳ ۱۳۶۱ ۴۶.۶۷ ۳۵.۵۶ ۳۱.۸۶ ۳۸.۸۹ ۴۱.۹۱ نظام جدید
۱۴ ۱۴۲۱ ۵۵.۵۶ ۱۲.۲۳ ۶۳.۷۱ ۶۴.۴۵ ۴۷.۶۲ نظام جدید
۱۵ ۱۴۴۰ ۱۵.۵۶ ۴۵.۵۶ ۴۹.۶۳ ۳۳.۳۴ ۲۶.۶۷ نظام جدید

درصد رتبه های زیر 500 سال 1402 رشته ریاضی – منطقه یک

درصد رتبه های زیر 500 سال 1402 رشته ریاضی – منطقه یک در جدول زیر ارائه شده است

درصد رتبه های زیر 500 سال 1402 رشته ریاضی – منطقه یک
# رتبه کل سهمیه رياضيات فیزیک شیمی نظام آموزشی
# رتبه کل سهمیه رياضيات فیزیک شیمی نظام آموزشی
۱ ۴۰ ۴۷.۵ ۸۶.۶۷ ۶۷.۷۸ نظام جدید
۲ ۱۰۴ ۵۷.۵ ۷۱.۴۳ ۴۲.۲۳ نظام جدید
۳ ۲۹۹ ۴۷.۵ ۷۰.۴۸ ۵۰ نظام جدید
۴ ۴۴۰ ۵۰.۸۴ ۵۵.۲۴ ۳۲.۲۳ نظام جدید
۵ ۵۴۱ ۲۹.۱۷ ۴۲.۸۶ ۳۱.۱۲ نظام جدید
۶ ۵۴۱ ۲۹.۱۷ ۴۲.۸۶ ۳۱.۱۲ نظام جدید
۷ ۶۸۷ ۳۵ ۸۵.۷۲ ۴۰ نظام جدید
۸ ۷۴۰ ۲۵ ۷۸.۱ ۲۱.۱۲ نظام جدید
۹ ۷۴۱ ۳۲.۵ ۷۷.۱۵ ۴۱.۱۲ نظام جدید
۱۰ ۷۷۴ ۲۵.۸۴ ۵۷.۱۵ ۴۵.۵۶ نظام جدید
۱۱ ۷۸۹ ۱۹.۱۷ ۷۴.۲۹ ۲۵.۵۶ نظام جدید
۱۲ ۸۵۰ ۳۳.۳۴ ۳۷.۱۵ ۴۴.۴۵ نظام جدید
۱۳ ۱۰۱۰ ۴۰ ۳۷.۱۵ ۴۱.۱۲ نظام جدید
۱۴ ۱۰۶۶ ۳۱.۶۷ ۳۱.۴۳ ۳۲.۲۳ نظام جدید
۱۵ ۱۰۶۶ ۳۱.۶۷ ۷۲.۳۹ ۳۸.۸۹ نظام جدید
۱۶ ۱۱۸۶ ۲۵ ۵۴.۲۹ ۳۶.۶۷ نظام جدید
۱۷ ۱۲۴۵ ۱۶.۶۷ ۵۶.۲ ۳۴.۴۵ نظام جدید
۱۸ ۱۳۰۵ ۱۶.۶۷ ۶۲.۸۶ ۳۶.۶۷ نظام جدید
۱۹ ۱۳۱۰ ۳۲.۵ ۲۹.۵۳ ۲۲.۲۳ نظام جدید
۲۰ ۱۳۱۸ ۱۸.۳۴ ۴۸.۵۸ ۳۳.۳۴ نظام جدید
۲۱ ۱۳۵۳ ۲۷.۵ ۷۸.۱ ۱۳.۳۴ نظام جدید
۲۲ ۱۳۵۶ ۳۳.۳۴ ۳۵.۲۴ ۱۸.۸۹ نظام جدید
۲۳ ۱۳۷۶ ۲۲.۵ ۵۸.۱ ۳۵.۵۶ نظام جدید
۲۴ ۱۳۷۸ ۲۷.۵ ۳۰.۴۸ ۳۶.۶۷ نظام جدید
۲۵ ۱۳۹۴ ۲۰.۸۴ ۴۸.۵۸ ۴۴.۴۵ نظام جدید
۲۶ ۱۴۲۳ ۱۹.۱۷ ۵۸.۱ ۲۷.۷۸ نظام جدید
۲۷ ۱۴۷۲ ۲۸.۳۴ ۵۴.۲۹ ۵۱.۱۲ نظام جدید
۲۸ ۱۴۷۲ ۲۸.۳۴ ۵۴.۲۹ ۵۱.۱۲ نظام جدید

درصد رتبه های زیر 500 سال 1402 رشته ریاضی – منطقه دو

درصد رتبه های زیر 500 سال 1402 رشته ریاضی – منطقه دو در جدول زیر ارائه شده است:

درصد رتبه های زیر 500 سال 1402 رشته ریاضی – منطقه دو
# رتبه کل سهمیه رياضيات فیزیک شیمی نظام آموزشی
۱ ۳۳۵ ۳۲.۵ ۵۳.۳۴ ۳۷.۷۸ نظام جدید
۲ ۳۷۲ ۲۵ ۶۳.۸۱ ۳۶.۶۷ نظام جدید
۳ ۴۰۸ ۳۲.۵ ۴۲.۸۶ ۳۰ نظام جدید
۴ ۴۱۰ ۵۷.۵ ۶۱.۹۱ ۴۳.۳۴ نظام جدید
۵ ۴۷۲ ۳۶.۶۷ ۴۴.۷۷ ۳۵.۵۶ نظام جدید
۶ ۵۱۰ ۲۶.۶۷ ۶۳.۸۱ ۵۲.۲۳ نظام جدید
۷ ۵۲۱ ۳۰.۸۴ ۶۴.۷۷ ۴۲.۲۳ نظام جدید
۸ ۵۲۳ ۳۴.۱۷ ۵۰.۴۸ ۴۳.۳۴ نظام جدید
۹ ۵۲۶ ۲۸.۳۴ ۴۹.۵۳ ۳۳.۳۴ نظام جدید
۱۰ ۵۳۱ ۲۰ ۴۰.۹۶ ۳۷.۷۸ نظام جدید
۱۱ ۶۵۹ ۳۶.۶۷ ۳۹.۰۵ ۲۵.۵۶ نظام جدید
۱۲ ۶۶۳ ۲۴.۱۷ ۵۰.۴۸ ۳۳.۳۴ نظام جدید
۱۳ ۶۶۳ ۲۴.۱۷ ۵۰.۴۸ ۳۳.۳۴ نظام جدید
۱۴ ۶۶۶ ۲۱.۶۷ ۳۴.۲۹ ۲۶.۶۷ نظام جدید
۱۵ ۶۶۷ ۲۶.۶۷ ۵۳.۳۴ ۲۶.۶۷ نظام جدید
۱۶ ۷۰۴ ۳۷.۵ ۳۱.۴۳ ۳۴.۴۵ نظام جدید
۱۷ ۷۲۵ ۲۴.۱۷ ۷۳.۳۴ ۴۶.۶۷ نظام جدید
۱۸ ۷۶۷ ۲۵ ۵۴.۲۹ ۲۸.۸۹ نظام جدید
۱۹ ۷۶۸ ۲۷.۵ ۴۹.۵۳ ۲۱.۱۲ نظام جدید
۲۰ ۸۲۲ ۲۱.۶۷ ۶۵.۷۲ ۳۶.۶۷ نظام جدید
۲۱ ۸۵۸ ۲۹.۱۷ ۲۳.۸۱ ۴۰ نظام جدید
۲۲ ۸۷۰ ۲۵.۸۴ ۶۰ ۴۰ نظام جدید
۲۳ ۹۳۷ ۲۵ ۳۹.۰۵ ۱۸.۸۹ نظام جدید
۲۴ ۹۳۷ ۲۵ ۳۹.۰۵ ۱۸.۸۹ نظام جدید
۲۵ ۹۶۳ ۲۰ ۴۸.۵۸ ۳۳.۳۴ نظام جدید
۲۶ ۹۷۱ ۲۸.۳۴ ۴۰ ۲۶.۶۷ نظام جدید
۲۷ ۹۹۳ ۱۴.۱۷ ۵۹.۰۵ ۵۴.۴۵ نظام جدید
۲۸ ۱۰۰۵ ۲۵.۸۴ ۲۷.۶۲ ۳۶.۶۷ نظام جدید
۲۹ ۱۰۱۹ ۲۶.۶۷ ۷۴.۲۹ ۳۳.۳۴ نظام جدید
۳۰ ۱۰۳۲ ۲۵ ۴۷.۶۲ ۱۵.۵۶ نظام جدید

درصد رتبه های زیر 500 سال 1402 رشته ریاضی – منطقه سه

درصد رتبه های زیر 500 سال 1402 رشته ریاضی – منطقه سه در جدول زیر ارائه شده است:

درصد رتبه های زیر 500 سال 1402 رشته ریاضی – منطقه سه
# رتبه کل سهمیه رياضيات فیزیک شیمی نظام آموزشی
۱ ۳۷۸ ۲۶.۶۷ ۴۰ ۲۳.۳۴ نظام جدید
۲ ۳۸۷ ۹.۱۷ ۴۳.۸۱ ۲۸.۸۹ نظام جدید
۳ ۴۱۰ ۲۴.۱۷ ۱۴.۲۹ ۳۳.۳۴ نظام جدید
۴ ۴۴۹ ۱۰.۸۴ ۱۵.۲۴ ۲۵.۵۶ نظام جدید
۵ ۴۹۵ ۲۴.۱۷ ۳۹.۰۵ ۱۰ نظام جدید
۶ ۵۱۹ ۱۱.۶۷ ۳۵.۲۴ ۲۸.۸۹ نظام جدید
۷ ۵۸۲ ۱۲.۵ ۳۹.۰۵ ۲۵.۵۶ نظام جدید
۸ ۶۱۱ ۲۰.۸۴ ۳۲.۳۹ ۱۴.۴۵ نظام جدید
۹ ۶۱۱ ۱۱.۶۷ ۳۹.۰۵ ۳۲.۲۳ نظام جدید
۱۰ ۶۱۱ ۱۱.۶۷ ۳۹.۰۵ ۳۲.۲۳ نظام جدید
۱۱ ۶۹۳ ۱۰.۸۴ ۳۸.۱ ۲۸.۸۹ نظام جدید
۱۲ ۷۳۲ ۱۸.۳۴ ۳۳.۳۴ ۲۰ نظام جدید
۱۳ ۷۵۷ ۲۴.۱۷ ۱۲.۳۹ ۲۰ نظام جدید
۱۴ ۷۷۴ ۱۵ ۱۶.۲ ۲۵.۵۶ نظام جدید
۱۵ ۸۵۵ ۱۴.۱۷ ۲۵.۷۲ ۱۰ نظام جدید
۱۶ ۹۰۵ ۲۰.۸۴ ۵۳.۳۴ ۲۵.۵۶ نظام جدید
۱۷ ۹۴۸ ۱۱.۶۷ ۲۳.۸۱ ۱۳.۳۴ نظام جدید
۱۸ ۹۷۱ ۸.۳۴ ۳۷.۱۵ ۲۲.۲۳ نظام جدید
۱۹ ۹۸۲ ۱۶.۶۷ ۴۵.۷۲ ۶.۶۷ نظام جدید
۲۰ ۹۸۵ ۸.۳۴ ۱۳.۳۴ ۲۲.۲۳ نظام جدید
۲۱ ۱۰۲۷ ۱۷.۵ ۵۰.۴۸ ۱۲.۲۳ نظام جدید
۲۲ ۱۰۶۱ ۳.۳۴ ۴۴.۷۷ ۲۵.۵۶ نظام جدید
۲۳ ۱۰۶۷ ۹.۱۷ ۱۷.۱۵ ۱۵.۵۶ نظام جدید
۲۴ ۱۰۹۱ ۳.۳۴ ۲۲.۸۶ ۲۴.۴۵ نظام جدید
۲۵ ۱۱۳۲ ۱۲.۵ ۲۲.۸۶ ۲۷.۷۸ نظام جدید
۲۶ ۱۱۷۶ ۱۰.۸۴ ۲۷.۶۲ ۱۶.۶۷ نظام جدید
۲۷ ۱۲۸۵ ۱۵ ۲۰ ۳.۳۴ نظام جدید
۲۸ ۱۲۹۲ ۱۹.۱۷ ۲۰.۹۶ ۲۰ نظام جدید
۲۹ ۱۳۲۵ ۴.۱۷ ۲۵.۷۲ ۱۴.۴۵ نظام جدید
۳۰ ۱۳۲۵ ۴.۱۷ ۲۵.۷۲ ۱۴.۴۵ نظام جدید

درصد رتبه های زیر 500 سال 1402 رشته انسانی – منطقه یک

درصد رتبه های زیر 500 سال 1402 رشته انسانی – منطقه یک در جدول زیر ارائه شده است:

درصد رتبه های زیر 500 سال 1402 رشته انسانی – منطقه یک
# رتبه کل سهمیه رياضيات اقتصاد ادبيات فارسي تخصصي زبان عربي تخصصي تاریخ و جغرافیا (انسانی) جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی نظام آموزشی
۱ ۳۴۲ ۵ ۵۳.۳۴ ۴۵.۵۶ ۶۵ ۴۲.۶۷ ۸۶.۶۷ ۵ ۹۳.۳۴ نظام جدید
۲ ۳۵۹ ۳.۳۴ ۷۷.۷۸ ۶۷.۷۸ ۸۰ ۴۲.۶۷ ۴۲.۲۳ ۱۵ ۵۷.۷۸ نظام جدید
۳ ۴۰۷ -۱.۶۶ ۹۳.۳۴ ۷۲.۲۳ ۷۵ ۳۸.۶۷ ۵۷.۷۸ ۲۳.۳۴ ۸۲.۲۳ نظام جدید
۴ ۴۷۶ ۵ ۸۴.۴۵ ۶۷.۷۸ ۴۶.۶۷ ۴۵.۳۴ ۶۴.۴۵ ۵۶.۶۷ ۶۶.۶۷ نظام جدید
۵ ۴۸۰ ۱۰ ۴۴.۴۵ ۵۰ ۶۵ ۸ ۳۱.۱۲ ۲۳.۳۴ ۷۷.۷۸ نظام جدید
۶ ۵۱۵ -۳.۳۳ ۸۰ ۶۲.۲۳ ۲۳.۳۴ ۵۷.۳۴ ۹۱.۱۲ ۳۰ ۸۶.۶۷ نظام جدید
۷ ۵۶۵ ۱۳.۳۴ ۵۵.۵۶ ۴۴.۴۵ ۷۵ ۴۶.۶۷ ۷۵.۵۶ ۳۳.۳۴ ۵۵.۵۶ نظام جدید
۸ ۶۵۷ ۳.۳۴ ۶۰ ۴۶.۶۷ ۶۱.۶۷ ۴۲.۶۷ ۸۴.۴۵ ۳۳.۳۴ ۸۶.۶۷ نظام جدید
۹ ۶۵۹ ۵ ۶۶.۶۷ ۵۴.۴۵ ۶۵ ۳۰.۶۷ ۸۲.۲۳ ۴۱.۶۷ ۴۸.۸۹ نظام جدید
۱۰ ۷۴۴ ۰ ۳۷.۷۸ ۵۱.۱۲ ۵۰ ۱۰.۶۷ ۲۶.۶۷ ۲۱.۶۷ ۷۳.۳۴ نظام جدید
۱۱ ۸۱۶ ۶.۶۷ ۶۰ ۵۰ ۵۵ ۴۹.۳۴ ۷۳.۳۴ ۳۱.۶۷ ۷۱.۱۲ نظام جدید
۱۲ ۸۸۷ ۳.۳۴ ۶۲.۲۳ ۳۷.۷۸ ۵۶.۶۷ ۲۱.۳۴ ۷۷.۷۸ ۲۳.۳۴ ۷۱.۱۲ نظام جدید
۱۳ ۹۱۳ ۵ ۴۶.۶۷ ۳۷.۷۸ ۴۸.۳۴ ۴۸ ۸۴.۴۵ ۱.۶۷ ۵۱.۱۲ نظام جدید
۱۴ ۹۴۸ ۲۱.۶۷ ۴۲.۲۳ ۳۱.۱۲ ۴۸.۳۴ ۲۸ ۳۳.۳۴ ۳.۳۴ ۵۳.۳۴ نظام جدید
۱۵ ۹۵۹ ۱.۶۷ ۸۴.۴۵ ۵۱.۱۲ ۴۸.۳۴ ۱۲ ۶۶.۶۷ ۳۳.۳۴ ۹۱.۱۲ نظام جدید
۱۶ ۱۰۸۲ ۲۰ ۲۸.۸۹ ۲۸.۸۹ ۴۶.۶۷ ۱۴.۶۷ ۲۲.۲۳ ۱۰ ۴۶.۶۷ نظام جدید
۱۷ ۱۱۷۳ ۳.۳۴ ۵۳.۳۴ ۳۸.۸۹ ۵۶.۶۷ ۵۷.۳۴ ۶۶.۶۷ ۱۳.۳۴ ۴۸.۸۹ نظام جدید
۱۸ ۱۱۸۶ ۰ ۳۱.۱۲ ۳۸.۸۹ ۷۰ ۱۸.۶۷ ۶۲.۲۳ ۲۰ ۶۶.۶۷ نظام جدید
۱۹ ۱۲۰۷ ۱.۶۷ ۲۶.۶۷ ۴۱.۱۲ ۱۳.۳۴ ۲۴ ۷۱.۱۲ ۵۱.۶۷ ۶۸.۸۹ نظام جدید
۲۰ ۱۲۵۰ ۸.۳۴ ۳۳.۳۴ ۳۲.۲۳ ۲۰ ۱۸.۶۷ ۹۱.۱۲ ۴۳.۳۴ ۶۰ نظام جدید
۲۱ ۱۲۷۸ ۱۰ ۵۵.۵۶ ۴۳.۳۴ ۲۳.۳۴ ۴۹.۳۴ ۷۳.۳۴ ۲۱.۶۷ ۶۸.۸۹ نظام جدید
۲۲ ۱۳۴۱ ۰ ۴۶.۶۷ ۵۶.۶۷ ۴۶.۶۷ ۱۳.۳۴ ۷۳.۳۴ ۴۵ ۹۱.۱۲ نظام جدید
۲۳ ۱۴۳۴ ۱۰ ۶۰ ۲۵.۵۶ ۵۰ ۲۲.۶۷ ۵۱.۱۲ ۱۰ ۲۰ نظام جدید
۲۴ ۱۴۳۷ ۵ ۴۸.۸۹ ۲۲.۲۳ ۱۰ ۳۷.۳۴ ۵۵.۵۶ ۱۵ ۵۳.۳۴ نظام جدید

درصد رتبه های زیر 500 سال 1402 رشته انسانی – منطقه دو

درصد رتبه های زیر 500 سال 1402 رشته انسانی – منطقه دو در جدول زیر ارائه شده است:

درصد رتبه های زیر 500 سال 1402 رشته انسانی – منطقه دو
رتبه کل سهمیه رياضيات اقتصاد ادبيات فارسي تخصصي زبان عربي تخصصي تاریخ و جغرافیا (انسانی) جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی مشاهده کارنامه نظام آموزشی
۱ ۴۷ ۸.۳۴ ۷۵.۵۶ ۷۴.۴۵ ۸۶.۶۷ ۶۰ ۱۰۰ ۵۳.۳۴ ۹۱.۱۲ نظام جدید
۲ ۱۳۹ ۱۳.۳۴ ۷۷.۷۸ ۵۵.۵۶ ۶۵ ۴۸ ۸۰ ۵۵ ۸۶.۶۷ نظام جدید
۳ ۲۴۵ ۱۰ ۸۰ ۵۲.۲۳ ۸۰ ۳۲ ۷۳.۳۴ ۴۵ ۷۳.۳۴ نظام جدید
۴ ۳۰۰ ۱۰ ۸۴.۴۵ ۴۷.۷۸ ۶۱.۶۷ ۳۷.۳۴ ۹۱.۱۲ ۴۰ ۹۱.۱۲ نظام جدید
۵ ۳۳۴ ۱۱.۶۷ ۷۷.۷۸ ۵۲.۲۳ ۶۳.۳۴ ۲۶.۶۷ ۹۱.۱۲ ۱۰ ۷۷.۷۸ نظام جدید
۶ ۵۴۶ ۶.۶۷ ۳۱.۱۲ ۵۳.۳۴ ۵۳.۳۴ ۱۸.۶۷ ۱۷.۷۸ ۴۱.۶۷ ۸۴.۴۵ نظام جدید
۷ ۶۱۰ ۳.۳۴ ۵۱.۱۲ ۴۲.۲۳ ۷۵ ۲۴ ۶۲.۲۳ ۵۳.۳۴ ۶۸.۸۹ نظام جدید
۸ ۷۳۶ ۱۵ ۲۴.۴۵ ۲۶.۶۷ ۳۸.۳۴ ۱۶ ۵۵.۵۶ ۲۰ ۵۵.۵۶ نظام جدید
۹ ۹۳۷ ۰ ۸۴.۴۵ ۷۵.۵۶ ۶۶.۶۷ ۳۳.۳۴ ۶۶.۶۷ ۴۰ ۷۵.۵۶ نظام جدید
۱۰ ۹۴۳ ۰ ۲۲.۲۳ ۵۳.۳۴ ۸۸.۳۴ ۰ ۸۲.۲۳ ۳۳.۳۴ ۶۲.۲۳ نظام جدید
۱۱ ۹۷۱ ۱.۶۷ ۷۷.۷۸ ۵۲.۲۳ ۵۸.۳۴ ۴۸ ۹۱.۱۲ ۳۵ ۶۶.۶۷ نظام جدید
۱۲ ۱۰۸۶ ۳.۳۴ ۴۴.۴۵ ۵۳.۳۴ ۷۰ ۳۰.۶۷ ۷۳.۳۴ ۲۶.۶۷ ۶۲.۲۳ نظام جدید
۱۳ ۱۲۵۵ ۰ ۲۶.۶۷ ۵۰ ۵۵ ۳۴.۶۷ ۱۰۰ ۲۳.۳۴ ۶۸.۸۹ نظام جدید
۱۴ ۱۲۶۱ ۲۰ ۵۷.۷۸ ۳۵.۵۶ ۴۶.۶۷ ۵۷.۳۴ ۸۶.۶۷ ۳۸.۳۴ ۶۴.۴۵ نظام جدید
۱۵ ۱۳۰۴ ۰ ۳۱.۱۲ ۶۲.۲۳ ۵۳.۳۴ ۹.۳۴ ۶۰ ۳۶.۶۷ ۶۸.۸۹ نظام جدید
۱۶ ۱۳۰۷ -۱.۶۶ ۵۳.۳۴ ۵۸.۸۹ ۴۳.۳۴ ۳۲ ۶۶.۶۷ ۱۵ ۸۴.۴۵ نظام جدید

درصد رتبه های زیر 500 سال 1402 رشته انسانی – منطقه سه

درصد رتبه های زیر 500 سال 1402 رشته انسانی – منطقه سه در جدول زیر ارائه شده است:

درصد رتبه های زیر 500 سال 1402 رشته انسانی – منطقه سه
# رتبه کل سهمیه رياضيات اقتصاد ادبيات فارسي تخصصي زبان عربي تخصصي تاریخ و جغرافیا (انسانی) جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی نظام آموزشی
۱ ۹۶ ۳۰ ۶۲.۲۳ ۴۸.۸۹ ۵۰ ۱۸.۶۷ ۶۶.۶۷ ۲۳.۳۴ ۸۶.۶۷ نظام جدید
۲ ۱۵۲ ۱۳.۳۴ ۶۴.۴۵ ۷۰ ۴۸.۳۴ ۵۷.۳۴ ۷۳.۳۴ ۶۱.۶۷ ۷۳.۳۴ نظام جدید
۳ ۱۶۹ ۸.۳۴ ۸.۸۹ ۵۸.۸۹ ۶۰ ۲۱.۳۴ ۷۱.۱۲ ۳۵ ۷۷.۷۸ نظام جدید
۴ ۲۶۵ ۱۰ ۸۰ ۴۳.۳۴ ۷۰ ۲۹.۳۴ ۷۵.۵۶ ۴۵ ۶۶.۶۷ نظام جدید
۵ ۳۸۴ ۵ ۸۰ ۵۴.۴۵ ۵۶.۶۷ ۱۶ ۷۷.۷۸ ۳۰ ۷۱.۱۲ نظام جدید
۶ ۶۷۲ ۱۰ ۳۱.۱۲ ۵۳.۳۴ ۶۱.۶۷ ۳۰.۶۷ ۵۳.۳۴ ۳۸.۳۴ ۴۴.۴۵ نظام جدید
۷ ۸۵۶ -۱.۶۶ ۰ ۶۷.۷۸ ۵۶.۶۷ ۴۱.۳۴ ۸۲.۲۳ ۳۵ ۶۰ نظام جدید
۸ ۸۵۶ -۱.۶۶ ۰ ۶۷.۷۸ ۵۶.۶۷ ۴۱.۳۴ ۸۲.۲۳ ۳۵ ۶۰ نظام جدید
۹ ۱۱۸۸ ۱.۶۷ ۵۵.۵۶ ۴۸.۸۹ ۴۳.۳۴ ۲۸ ۵۷.۷۸ ۳۵ ۸۰ نظام جدید
۱۰ ۱۴۵۲ ۱۰ ۸۰ ۵۵.۵۶ ۸۰ ۱۲ ۸۶.۶۷ ۱۶.۶۷ ۵۷.۷۸ نظام جدید

پرسش و پاسخ

درصد رتبه های زیر 500 سال 1402 رشته تجربی – منطقه یک باید بین 30 تا 70 باشد.

درصد رتبه های زیر 500 سال 1402 رشته تجربی – منطقه دو باید بین 30 تا 60 باشد.

درصد رتبه های زیر 500 سال 1402 رشته تجربی – منطقه سه باید بین 30 تا 50 باشد

درصد رتبه های زیر 500 سال 1402 رشته ریاضی – منطقه یک باید بین 30 تا 70 باشد.

درصد رتبه های زیر 500 سال 1402 رشته ریاضی – منطقه دو باید بین 30 تا 60 باشد.

درصد رتبه های زیر 500 سال 1402 رشته ریاضی – منطقه سه باید بین 30 تا 50 باشد.

درصد رتبه های زیر 500 سال 1402 رشته انسانی – منطقه یک باید بین 30 تا 70 باشد.

درصد رتبه های زیر 500 سال 1402 رشته انسانی – منطقه دو باید بین 30 تا 60 باشد.

درصد رتبه های زیر 500 سال 1402 رشته انسانی – منطقه یک باید بین 30 تا 50 باشد.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x