جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

ضرایب امتحان نهایی دوازدهم انسانی 1403

ضرایب امتحان نهایی دوازدهم انسانی 1403
ضرایب امتحان نهایی دوازدهم انسانی 1403
فهرست مطالب

ضرایب امتحانات نهایی دوازدهم انسانی 1403 منتشر شد.  داوطلبین متقاضی کنکور علوم انسانی یا دارای دیپلم همین گروه هستند یا از داوطلبین سایر شاخه‌های نظری و غیرنظری هستند. داوطلبینی که دیپلم غیر از علوم انسانی دارند باید به ضرایب دروس مرتبط با دیپلم توجه کرده و براساس آن اقدام کنند. این دسته از داوطلبین باید در دروسی که سابقه تحصیلی ندارند، برای ایجاد سابقه تحصیلی در امتحانات تعیین شده از سوی آموزش‌وپرورش شرکت نمایند.

با گزینه دو همراه باشید.

ضرایب امتحان نهایی دوازدهم انسانی 1403

نمرات چه امتحانی در سوابق تحصیلی کنکور انسانی 1403 تأثیر می‌گذارد؟

برای پاسخ به این سؤال باید توجه کنید که نوع دیپلم و گروه آزمایشی موردنظر باید مشخص باشد. زیرا سوابق تحصیلی براساس دیپلم و دروسی که امتحان داده‌اید، محاسبه می‌شود. همچنین سوابق تحصیلی برای گروه آزمایشی هدف نیز ضریب مخصوص خود را دارد.

توجه کنید که ضرایب دروس عمومی و اختصاصی در سوابق تحصیلی بسته به اینکه دیپلم نظام جدید یا نظام قدیم داشته باشید، با هم متفاوت است. در ادامه ضریب امتحان نهایی دوازدهم دیپلم انسانی برای نظام جدید و نظام قدیم ارائه شده است.

با قطعی‌شدن تأثیر نمرات امتحان نهایی در کنکور 1403، اطلاع از ضریب نمره امتحان نهایی هر درس برای شرکت در کنکور بسیار مهم است.

ضریب دروس عمومی و تخصصی در سوابق تحصیلی کنکور 1403 با دیپلم انسانی

توجه کنید که ضرایب دروس عمومی و اختصاصی در سوابق تحصیلی بسته به اینکه دیپلم نظام جدید یا نظام قدیم داشته باشید، با هم متفاوت است. در ادامه ضریب امتحان نهایی دوازدهم دیپلم انسانی برای نظام جدید و نظام قدیم ارائه شده است.

ضریب امتحان نهایی دوازدهم انسانی نظام جدید

در جدول زیر ضریب امتحان نهایی دوازدهم انسانی نظام جدید ارائه شده است:

ضریب امتحان نهایی دوازدهم انسانی نظام جدید
نوع درس ادبیات و علوم انسانی ضریب
عمومی فارسی 3 18.64
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) 14.23
زبان خارجی 3 10.17
سلامت و بهداشت 2.96
تخصصی ریاضی و آمار 3 7.36
علوم و فنون ادبی 3 9.57
عربی 3 (زبان تخصصی رشته) 6.26
تاریخ 3 8.59
جغرافیا 3 7.36
جامعه‌شناسی 3 8.59
فلسفه 2 6.26

ضریب امتحان نهایی دوازدهم انسانی نظام قدیم

در جدول زیر ضریب امتحان نهایی دوازدهم انسانی نظام قدیم ارائه شده است:

ضریب امتحان نهایی دوازدهم انسانی نظام قدیم
سابقه تحصیلی نوع درس ادبیات و علوم انسانی ضریب
دیپلم عمومی زبان فارسی تخصصی 13.02
تعلیمات دینی و قرآن 3 11.86
زبان خارجی 3 9.62
تخصصی ریاضی 5.96
ادبیات فارسی تخصصی 2.90
آرایه‌های ادبی 2.90
عربی 3 ویژه علوم انسانی 3.80
تاریخ ایران و جهان 2 6.95
جغرافیا 2 5.96
جامعه‌شناسی 2 6.95
فلسفه و منطق 5.07
عمومی زبان فارسی 7.86
معارف اسلامی 6.14
تخصصی ایجاد سابقه تحصیلی 7.26
ایجاد سابقه تحصیلی 3.74

ضرایب امتحانات نهایی دیپلم‌های غیرمرتبط در سوابق تحصیلی کنکور انسانی 1403

ضرایب امتحانات نهایی دیپلم‌های غیرمرتبط در سوابق تحصیلی کنکور انسانی 1403 برای هر دیپلم به تقکیک ارائه شده است.

شرکت در کنکور انسانی 1403 با دیپلم رشته ریاضی

درصورتی‌که دیپلم ریاضی دارید و قصد شرکت در کنکور انسانی 1403 را دارید، به جداول زیر توجه کنید. ضرایب هر درس با توجه به شرایط شما مشخص شده است.

ضرایب امتحان نهایی دیپلم ریاضی نظام جدید برای شرکت در کنکور انسانی 1403

ضرایب امتحان نهایی دیپلم ریاضی نظام جدید برای شرکت در کنکور انسانی 1403
نوع درس ادبیات و علوم انسانی ریاضی و فیزیک ضریب
عمومی فارسی 3 فارسی 3 18.64
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) 14.23
زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 10.17
سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت 2.96
تخصصی ریاضی و آمار 3 حسابان 2 با ضریب: 5.89 و هندسه 3 با ضریب 1.47 یا ایجاد سابقه تحصیلی 7.36
علوم و فنون ادبی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 9.57
عربی 3 (زبان تخصصی رشته) عربی، زبان قرآن 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی 6.26
تاریخ 3 ایجاد سابقه تحصیلی 8.59
جغرافیا 3 ایجاد سابقه تحصیلی 7.36
جامعه‌شناسی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 8.59
فلسفه 2 ایجاد سابقه تحصیلی 6.26

ضرایب امتحان نهایی دیپلم ریاضی نظام قدیم برای شرکت در کنکور انسانی 1403

ضرایب امتحان نهایی دیپلم ریاضی نظام قدیم برای شرکت در کنکور انسانی 1403
سابقه تحصیلی نوع درس ادبیات و علوم انسانی ریاضی فیزیک ضریب امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی
دیپلم عمومی زبان فارسی تخصصی زبان فارسی 3 13.02 فارسی 3
تعلیمات دینی و قرآن 3 تعلیمات دینی و قرآن 3 11.86 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 9.62 زبان خارجی 3
تخصصی ریاضی حسابان با ضریب 4.77 و جبرو احتمال با ضریب 1.19 یا ایجاد سابقه تحصیلی 5.96 ریاضی و آمار 3
ادبیات فارسی تخصصی ادبیات فارسی 3 2.90 فارسی 3
آرایه‌های ادبی ایجاد سابقه تحصیلی 2.90 علوم و فنون ادبی 3
عربی 3 ویژه علوم انسانی عربی 3 3.80 عربی، 3 (زبان تخصصی رشته)
تاریخ ایران و جهان 2 ایجاد سابقه تحصیلی 6.95 تاریخ 3
جغرافیا 2 ایجاد سابقه تحصیلی 5.96 جغرافیا 3
جامعه‌شناسی 2 ایجاد سابقه تحصیلی 6.95 جامعه‌شناسی 3
فلسفه و منطق ایجاد سابقه تحصیلی 5.07 فلسفه 2
عمومی زبان فارسی زبان فارسی 7.86 فارسی 3
معارف اسلامی معارف اسلامی 6.14 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
تخصصی ایجاد سابقه تحصیلی ایجاد سابقه تحصیلی 7.26 علوم و فنون ادبی 3
ایجاد سابقه تحصیلی فیزیک (ریاضی) 3.74 عربی 3 (زبان تخصصی رشته)

شرکت در کنکور انسانی 1403 با دیپلم رشته تجربی

درصورتی‌که دیپلم تجربی دارید و قصد شرکت در کنکور انسانی 1403 را دارید، به جداول زیر توجه کنید. ضرایب هر درس با توجه به شرایط شما مشخص شده است.

ضرایب امتحان نهایی دیپلم تجربی نظام جدید برای شرکت در کنکور انسانی 1403

ضرایب امتحان نهایی دیپلم تجربی نظام جدید برای شرکت در کنکور انسانی 1403
نوع درس ادبیات و علوم انسانی علوم تجربی ضریب
عمومی فارسی 3 فارسی 3 18.64
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) 14.23
زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 10.17
سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت 2.96
تخصصی ریاضی و آمار 3 ایجاد سابقه تحصیلی 7.36
علوم و فنون ادبی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 9.57
عربی 3 (زبان تخصصی رشته) عربی، زبان قرآن 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی 6.26
تاریخ 3 ایجاد سابقه تحصیلی 8.59
جغرافیا 3 ایجاد سابقه تحصیلی 7.36
جامعه‌شناسی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 8.59
فلسفه 2 ایجاد سابقه تحصیلی 6.26

ضرایب امتحان نهایی دیپلم تجربی نظام قدیم برای شرکت در کنکور انسانی 1403

ضرایب امتحان نهایی دیپلم تجربی نظام قدیم برای شرکت در کنکور انسانی 1403
سابقه تحصیلی نوع درس ادبیات و علوم انسانی علوم تجربی ضریب امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی
دیپلم عمومی زبان فارسی تخصصی زبان فارسی 3 13.02 فارسی 3
تعلیمات دینی و قرآن 3 تعلیمات دینی و قرآن 3 11.86 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 9.62 زبان خارجی 3
تخصصی ریاضی ریاضی 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی 5.96 ریاضی و آمار 3
ادبیات فارسی تخصصی ادبیات فارسی 3 2.90 فارسی 3
آرایه‌های ادبی ایجاد سابقه تحصیلی 2.90 علوم و فنون ادبی 3
عربی 3 ویژه علوم انسانی عربی 3 3.80 عربی، 3 (زبان تخصصی رشته)
تاریخ ایران و جهان 2 ایجاد سابقه تحصیلی 6.95 تاریخ 3
جغرافیا 2 ایجاد سابقه تحصیلی 5.96 جغرافیا 3
جامعه‌شناسی 2 ایجاد سابقه تحصیلی 6.95 جامعه‌شناسی 3
فلسفه و منطق ایجاد سابقه تحصیلی 5.07 فلسفه 2
پیش‌دانشگاهی عمومی زبان فارسی زبان فارسی 7.86 فارسی 3
معارف اسلامی معارف اسلامی 6.14 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
تخصصی ایجاد سابقه تحصیلی زیست‌شناسی 7.26 علوم و فنون ادبی 3
ایجاد سابقه تحصیلی فیزیک (تجربی) 3.74 عربی 3 (زبان تخصصی رشته)

شرکت در کنکور انسانی 1403 با دیپلم علوم و معارف اسلامی

درصورتی‌که دیپلم علوم و معارف اسلامی دارید و قصد شرکت در کنکور انسانی 1403 را دارید، به جداول زیر توجه کنید. ضرایب هر درس با توجه به شرایط شما مشخص شده است.

ضرایب امتحان نهایی دیپلم علوم و معارف اسلامی نظام جدید برای شرکت در کنکور انسانی 1403

ضرایب امتحان نهایی دیپلم علوم و معارف اسلامی نظام جدید برای شرکت در کنکور انسانی 1403
نوع درس ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی ضریب
عمومی فارسی 3 فارسی 3 18/64
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) اصول عقاید 3 14/23
زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 10/17
سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت 2/96
تخصصی ریاضی و آمار 3 ریاضی و آمار 3 7/36
علوم و فنون ادبی 3 علوم و فنون ادبی 3 9/57
عربی 3 (زبان تخصصی رشته) عربی 3 10/55
تاریخ 3 تاریخ 3 7/36
جغرافیا 3 احکام 3 4/30
جامعه‌شناسی 3 علوم و معارف قرانی 3 8/59
فلسفه 2 فلسفه 2 6/26

ضرایب امتحان نهایی دیپلم علوم و معارف اسلامی نظام قدیم برای شرکت در کنکور انسانی 1403

ضرایب امتحان نهایی دیپلم علوم و معارف اسلامی نظام قدیم برای شرکت در کنکور انسانی 1403
سابقه تحصیلی نوع درس دروس رشته انسانی علوم و معارف اسلامی ضریب امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی
دیپلم عمومی زبان فارسی تخصصی زبان فارسی تخصصی 13/02 فارسی 3
تعلیمات دینی و قرآن 3 اصول عقاید 2 11/82 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 9/62 زبان خارجی 3
تخصصی ریاضی ریاضی 6/06 ریاضی و آمار 3
ادبیات فارسی تخصصی ادبیات فارسی تخصصی 7/09 فارسی 3
آرایه‌های ادبی عربی 3ویژه علوم معارف 5/87 علوم و فنون ادبی 3
عربی 3 ویژه علوم انسانی تاریخ اسلام 2 4/54 عربی، 3 (زبان تخصصی رشته)
تاریخ ایران و جهان 2 جامعه‌شناسی 2 3/47 تاریخ 3
جغرافیا 2 فلسفه و منطق 4/64 جغرافیا 3
جامعه‌شناسی 2 اخلاق 2 3/53 جامعه‌شناسی 3
فلسفه و منطق تفسیر و علوم قرانی 2 5/3 فلسفه 2
پیش‌دانشگاهی عمومی زبان فارسی بان فارسی 6/08 فارسی 3
معارف اسلامی اصول عقاید 5/42 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
تخصصی ایجاد سابقه تحصیلی ادبیات عرب 7/44 علوم و فنون ادبی 3
ایجاد سابقه تحصیلی فقه و اصول 6/06 عربی 3 (زبان تخصصی رشته)

شرکت در کنکور انسانی 1403 با دیپلم سایر رشته‌ها

درصورتی‌که دیپلم سایر رشته ها را دارید و قصد شرکت در کنکور انسانی 1403 را دارید، به جداول زیر توجه کنید. ضرایب هر درس با توجه به شرایط شما مشخص شده است.

ضرایب امتحان نهایی دیپلم سایر رشته‌ها نظام جدید برای شرکت در کنکور انسانی 1403

ضرایب امتحان نهایی دیپلم سایر رشته‌ها نظام جدید برای شرکت در کنکور انسانی 1403
نوع درس ادبیات و علوم انسانی سایر رشته‌ها ضریب
عمومی فارسی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 18.64
تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) ایجاد سابقه تحصیلی 14.23
زبان خارجی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 10.17
سلامت و بهداشت ایجاد سابقه تحصیلی 2.96
تخصصی ریاضی و آمار 3 ایجاد سابقه تحصیلی 7.36
علوم و فنون ادبی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 9.57
عربی 3 (زبان تخصصی رشته) ایجاد سابقه تحصیلی 6.26
تاریخ 3 ایجاد سابقه تحصیلی 8.59
جغرافیا 3 ایجاد سابقه تحصیلی 7.36
جامعه‌شناسی 3 ایجاد سابقه تحصیلی 8.59
فلسفه 2 ایجاد سابقه تحصیلی 6.26

ضرایب امتحان نهایی دیپلم سایر رشته‌ها نظام قدیم برای شرکت در کنکور انسانی 1403

ضرایب امتحان نهایی دیپلم علوم و معارف اسلامی نظام قدیم برای شرکت در کنکور انسانی 1403
سابقه تحصیلی نوع درس دروس رشته انسانی علوم و معارف اسلامی ضریب امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی
دیپلم عمومی زبان فارسی تخصصی زبان فارسی تخصصی 13/02 فارسی 3
تعلیمات دینی و قرآن 3 اصول عقاید 2 11/82 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
زبان خارجی 3 زبان خارجی 3 9/62 زبان خارجی 3
تخصصی ریاضی ریاضی 6/06 ریاضی و آمار 3
ادبیات فارسی تخصصی ادبیات فارسی تخصصی 7/09 فارسی 3
آرایه‌های ادبی عربی 3ویژه علوم معارف 5/87 علوم و فنون ادبی 3
عربی 3 ویژه علوم انسانی تاریخ اسلام 2 4/54 عربی، 3 (زبان تخصصی رشته)
تاریخ ایران و جهان 2 جامعه‌شناسی 2 3/47 تاریخ 3
جغرافیا 2 فلسفه و منطق 4/64 جغرافیا 3
جامعه‌شناسی 2 اخلاق 2 3/53 جامعه‌شناسی 3
فلسفه و منطق تفسیر و علوم قرانی 2 5/3 فلسفه 2
پیش‌دانشگاهی عمومی زبان فارسی بان فارسی 6/08 فارسی 3
معارف اسلامی اصول عقاید 5/42 تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)
تخصصی ایجاد سابقه تحصیلی ادبیات عرب 7/44 علوم و فنون ادبی 3
ایجاد سابقه تحصیلی فقه و اصول 6/06 عربی 3 (زبان تخصصی رشته)

منظور از سایر رشته‌ها در این جدول، دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های شاخه فنی حرفه‌ای، کاردانش، فارغ‌التحصیلان مدارس بین‌الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی، فارغ‌التحصیلان و دانش‌آموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی هستند.

امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی براساس دروس دیپلم علوم انسانی نظام آموزشی جدید 3-3-6 صورت می‌پذیرد.

میزان تاثیر سوابق تحصیلی امتحانات نهایی برای داوطلبین کنکور

در جدول زیر میزان تاثیر سوابق تحصیلی امتحانات نهایی برای داوطلبین کنکور ارائه شده است:

میزان تاثیر سوابق تحصیلی امتحانات نهایی برای داوطلبین کنکور
سال برگزاری آزمون دروس پایه درصد و میزان تاثیر نحوه تاثیر
کنکور 1402 دروس تخصصی و عمومی پایه دوازدهم 40 درصد تاثیر قطعی
کنکور 1403 دروس تخصصی و عمومی پایه دوازدهم 50 درصد تاثیر قطعی
کنکور 1404 دروس تخصصی و عمومی پایه یازدهم و دوازدهم 60 درصد تاثیر قطعی
کنکور 1405 دروس تخصصی و عمومی پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم 60 درصد تاثیر قطعی

پرسش و پاسخ

از کنکور 1404 به بعد قرار است که نمرات امتحان پایه یازدهم در کنکور به صورت مستقیم تاثیر گذار شود. همچنین از کنکور 1405 نیز قرار است که نمرات دروس نهایی پایه دهم در سوابق تحصیلی کنکور تاثیر گذار باشد.

دروس حسابان 2 و گسسته می‌توانند به جای درس ریاضی و آمار اعمال شوند. البته می‌توان با شرکت در امتحان نهایی ریاضی و آمار 3 برای این درس، سابقه تحصیلی ایجاد کرد. برای سایر دروس تخصصی باید برای شرکت در امتحان نهایی سوابق تحصیلی ایجاد کرد.

دروس عمومی عربی 3 و ریاضی 3 تجربی را می‌توان با دروس عربی 3 و ریاضی و امار 3 انسانی تطبیق دارد. البته می‌توان برای این دروس سابقه تحصیلی ایجاد کرد.  برای سایر دروس تخصصی باید برای شرکت در امتحان نهایی سوابق تحصیلی ایجاد کرد.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x