آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام قدیم منتشر شد

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام قدیم منتشر شد
ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم ریاضی فیزیک نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی
فهرست مطالب

با توجه به اینکه سوابق تحصیلی دیپلم نظام قدیم در کنکور از اهمیت زیادی برخوردار است و تاثیر قطعی 40 درصدی آن تصویب شده است، در نتیجه باید به نمرات سوابق تحصیلی توجه داشت. ضرایب دروس سوابق تحصیلی برای دیپلمه های نظام جدید و قدیم با هم متفاوت است. در این نوشتار سعی بر این داشتیم تا ضرایب سوابق تحصیلی برای نظام دیپلم و پیش دانشگاهی نظام سالی-واحدی/ترمی-واحدی را بیان کنیم. 

با گزینه دو همراه باشید.

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم ریاضی فیزیک نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام قدیم

افرادی که دیلپم خود را در بین سال های 1373 تا 1397 اخذ کرده اند، نظام تحصیلی آنها سالی-واحدی/ترمی -واحدی است و تاثیر ضرایب هر درس در سوابق تحصیلی در کنکور 1402 با نظام 3-3-6 متفاوت است. در ادامه ضرایب دروس سوابق تحصیلی هر رشته را برای نظام سالی-واحدی / ترمی-واحدی به تفکیک ارائه شده است.

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی ریاضی فیزیک نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی برای کنکور ۱۴۰۲

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی ریاضی فیزیک نظام سالی – واحدی / ترمی – واحدی برای سال ۱۴۰۲ در جدول زیر به صورت کامل ارائه شده است.

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی ریاضی فیزیک نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی برای کنکور ۱۴۰۲
سابقه تحصیلی نوع نام درس سوابق تحصیلی ضریب
دیپلم عمومی زبان فارسی 3 8.93
ادبیات فارسی 3 8.93
عربی 3 9.86
تعلیمات دینی و قرآن 3 13.62
زبان خارجی 3 12.62
تخصصی حسابان 5.88
هندسه 2 4.63
جبر و احتمال 3.92
فیزیک 3 و آزمایشگاه 8.34
شیمی 3 و آزمایشگاه 7.49
پیش دانشگاهی عمومی زبان فارسی 6.16
معارف اسلامی 4.88
تخصصی حساب دیفرانسیل و انتگرال 1.96
فیزیک (ریاضی) 2.78

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی علوم تجربی نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی کنکور سال ۱۴۰۲

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی علوم تجربی نظام سالی – واحدی / ترمی – واحدی برای سال ۱۴۰۲ در جدول زیر به صورت کامل ارائه شده است.

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی علوم تجربی نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی کنکور سال ۱۴۰۲
سابقه تحصیلی نوع نام درس سوابق تحصیلی ضریب
دیپلم عمومی زبان فارسی 3 8.58
ادبیات فارسی 3 8.58
عربی 3 9.52
تعلیمات دینی و قرآن 3 13.09
زبان خارجی 3 12.27
تخصصی زمین شناسی 2.56
ریاضی 3 6.88
زیست شناسی 2 و آزمایشگاه 9.02
فیزیک 3 و آزمایشگاه 4.46
شیمی 3 و آزمایشگاه 9.91
پیش دانشگاهی عمومی زبان فارسی 5.84
معارف اسلامی 4.56
تخصصی زیست شناسی 3.00
فیزیک (تجربی) 1.55

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی در گروه علوم انسانی نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی کنکور ۱۴۰۲

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی در گروه علوم انسانی نظام سالی – واحدی / ترمی – واحدی برای سال ۱۴۰۲ در جدول زیر به صورت کامل ارائه شده است.

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی در گروه علوم انسانی نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی کنکور ۱۴۰۲
سابقه تحصیلی نوع نام درس سوابق تحصیلی ضریب
دیپلم عمومی زبان فارسی تخصصی 16.96
اصول عقاید 3 15.45
زبان خارجی 3 12.54
تخصصی ریاضی 6.00
ادبیات فارسی تخصصی 2.92
آرایه های ادبی 2.92
عربی 3 ویژه علوم انسانی 3.83
تاریخ ایران و جهان 2 7.00
جغرافیا 2 6.00
جامعه شناسی 2 7.00
فلسفه و منطق 5.10
پیش دانشگاهی عمومی زبان فارسی 5.84
معارف اسلامی 5.21
تخصصی ادبیات فارسی 1.95
عربی 1.28

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی علوم و معارف اسلامی در گروه علوم انسانی نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی کنکور ۱۴۰۲

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی علوم و معارف اسلامی در گروه علوم انسانی نظام سالی – واحدی / ترمی – واحدی برای سال ۱۴۰۲ در جدول زیر به صورت کامل ارائه شده است.

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی علوم و معارف اسلامی در گروه علوم انسانی نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی کنکور ۱۴۰۲
سابقه تحصیلی نوع نام درس سوابق تحصیلی ضریب
دیپلم عمومی زبان فارسی تخصصی 16.96
اصول عقاید 3 15.45
زبان خارجی 3 12.54
تخصصی ریاضی 6.00
ادبیات فارسی تخصصی 7.02
عربی 3 ویژه علوم معارف 5.81
تاریخ اسلام 2 4.50
جامعه شناسی 2 3.43
فلسفه و منطق 4.59
اخلاق 2 3.50
تفسیر و علوم قرآنی 2 5.25
پیش دانشگاهی عمومی زبان فارسی 5.84
اصول عقاید 5.21
تخصصی ادبیات عرب 2.15
فقه و اصول 1.75

داوطلبان گرامی توجه داشته باشید که دو دیپلم علوم و معارف اسلامی و دیپلم ادبیات و علوم انسانی شباهت زیادی به یکدیگر داشته و باید در هنگام بررسی ضرایب سوابق تحصیلی هر دو گروه توجه کافی داشته باشید.

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی گروه های هنر و زبان نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی کنکور ۱۴۰۲

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی گروه های هنر و زبان در گروه علوم انسانی نظام سالی – واحدی / ترمی – واحدی برای سال ۱۴۰۲ در جدول زیر به صورت کامل ارائه شده است.

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی گروه های هنر و زبان نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی کنکور ۱۴۰۲
سابقه تحصیلی نوع نام درس سوابق تحصیلی ضریب
دیپلم عمومی زبان فارسی 3 (ریاضی و تجربی) 8.11
ادبیات فارسی 3 (ریاضی و تجربی) 8.11
عرب 3 / عربی 3 ویژه علوم انسانی / عربی 3 ویژه علوم معارف 9.05
تعلیمات دینی و قرآن 3/ اصول عقاید 3 12.39
زبان خارجی 3 11.80
پیش دانشگاهی عمومی زبان فارسی 5.41
معارف اسلامی / اصول و عقاید 4.13
ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم ریاضی فیزیک نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی

سهم دروس عمومی و تخصصی در کنکور سراسری 1402

در سال های گذشته دروس عمومی در کنکور سراسری تاثیر داشت. اما در سال 1402 دروس عمومی از کنکور حذف شده و تنها در معدل داوطلبان تاثیر دارد. در جدول زیر سهم دروس عمومی و تخصصی در نمره کل سابقه تحصیلی در کنکورهای تجربی، ریاضی و انسانی ارائه شده است.

سهم دروس عمومی و تخصصی در محاسبه نمره کل سابقه تحصیلی در کنکور
1402 1403 1404 و بعد از آن
عمومی 26 28 30
تخصصی 14 22 30
جمع 40 50 60

برای هر داوطلب یک نمره کل سابقه تحصیلی محاسبه می شود که این نمره از میانگین وزنی نمرات تراز شده سابقه تحصیلی دروس عمومی و تخصصی وی است.

سهم دروس عمومی و تخصصی در نمره کل سابقه تحصیلی کنکورهای هنر و زبان

داوطلبان کنکور سراسری که دارای دیپلم های نظام جدید و نظام ترمی واحدی/ سالی واحدی هستند، سهم نمره کل سابقه تحصیلی این دسته از داوطلبان در کنکور های هنر و زبان با 26 درصد تاثیر قطعی فقط شامل دروس عمومی شده و بقیه به سهم نمرۀ كل آزمون اختصاصی (کنکور) اضافه می شود. در جدول زیر می توانید سهم دروس را در کنکور 1402 مشاهده کنید.

سهم دروس عمومی و تخصصی در نمره کل سابقه تحصیلی کنکور هنر و زبان
سال عمومی تخصصی جمع درصد
1402 26 - 26

نمره کل آزمون و سوابق تحصیلی داوطلبان چگونه محاسبه می شود؟

در زیر نکاتی در مورد تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 1403-1402 ارائه شده است:

در یک مقاله جداگانه تاثیر ضرایب هر درس در سوابق تحصیلی برای نظام 3-3-6 ارائه شده است.

نکته مهم در مورد ترمیم معدل یا ایجاد سابقه تحصیلی برای کنکور

یکی از نگرانی های داوطلبان تاثیر معدل در کنکور است. برخی از داوطلبان که معدل بالایی ندارند، به دنبال راه حلی برای جبران معدل گذشته خود هستند. جهت ترمیم معدل اقداماتی صورت پذیرفته است و برخی از داوطلبان می توانند با امکان شرکت مجدد در آزمون های هماهنگ مدارس، به ترمیم نمرات خود بپردازند.

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم ریاضی فیزیک نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی

افراد مشمول برای شرکت در ترمیم معدل کنکور1402

از امکانات فراهم شده برای داوطلبان کنکور 1402، ترمیم معدل است. شرکت در امتحانات نهایی برای افزایش معدل از اقداماتی است که برای ترمیم معدل صورت پذیرفته است. لیست افراد مشمول برای شرکت در ترمیم معدل برای کنکور در زیر ارائه شده است:

افراد مشمول برای ایجاد سابقه تحصیلی در کنکور 1402

یکی دیگر از امکانات فراهم شده برای داوطلبان کنکور 1402، ایجاد سابقه تحصیلی می باشد. ایجاد سابقه به معنای مطالعه دروس پایه دوازدهم و شرکت در امتحانات نهایی این دروس می باشد. مشمولان طرح ایجاد سابقه عبارتند از:

ثبت نام برای ترمیم معدل به مدت یک ماه پیش از برگزاری امتحانات نهایی (خرداد، شهریور و دی) قابل انجام است. هر داوطلب فقط یک بار می تواند در امتحانات ترمیم معدل شرکت کند.

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم ریاضی فیزیک نظام سالی - واحدی / ترمی - واحدی

درصورتی که داوطلبی در امتحانات نهایی که وزارت آموزش و پرورش برای ایجاد سوابق تحصیلی تدارک دیده است، شرکت نکرده و اقدام به ایجاد سوابق تحصیلی در دروس عمومی و اختصاصی نکند، نمره خام آن درس که سابقه تحصیلی ندارد، صفر (۰) لحاظ می‌شود. همچنین داوطلبانی که سابقه تحصیلی ناقص دارند و یا کلاً سابقه تحصیلی ندارند، در صورت عدم شرکت در امتحانات نهایی، سهم نمره کل سابقه تحصیلی قابل جایگزینی با نمره کل آزمون اختصاصی نیست.

همه داوطلبان (اعم از دانش آموزان و فارغ التحصیلان شاخه های «نظری»، «فنی و حرفه ای» و «کار و دانش» تمامی نظام های آموزش و پرورش و طلاب حوزه علمیه) باید دارای دروس عمومی سابقه تحصیلی باشند و در صورت عدم وجود، با مراجعه به آموزش و پرورش برای ایجاد آن از طریق آموزش و پرورش اقدام کنند.

پرسش و پاسخ

ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام قدیم با نظام جدید متفاوت است. در این نوشتار به طور کامل ضرایب دروس نظام قدیم برای رشته به تفکیک ارائه شده است.

با توجه به اینکه ضرایب سوابق تحصیلی دروس دپیلم و پیش دانشگاهی در مجموع 40 درصد تاثیر قطعی دارد باید داوطبان به این نکته توجه داشته باشند و در صورت نیاز به ترمیم معدل بپردازند.

تاثیر سوابق تحصیلی دروس دیپلم نظام سالی-واحدی/ترمی-واحدی در کنکور 1402، 30 درصد است.

تاثیر سوابق تحصیلی دروس پیش دانشگاهی نظام سالی-واحدی/ترمی-واحدی در کنکور 1402، 10 درصد است.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x