آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

امتحان نهایی فیزیک 3 پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک خرداد 1400 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی فیزیک 3 پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک خرداد 1400 با پاسخ تشریحی
امتحان نهایی فیزیک 3 پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک خرداد 1400 با پاسخ تشریحی
فهرست مطالب

امتحان نهایی فیزیک 3 ویژه رشته ریاضی فیزیک صرفا به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. فیزیک 3 رشته ریاضی شامل 6 فصل است. در این 6 فصل دانش آموز با سه بخش مهم و اساسی در علم فیزیک شامل مکانیک، موج و فیزیک جدید آشنا خواهد شد. در ادامه شما می توانید فایل پی دی اف سوالات امتحان نهایی فیزیک 3 ویژه رشته ریاضی خرداد 1400 را با پاسخنامه آن مشاهده و دانلود کنید:

1- در هر یک از جمله های زیر، عبارت مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید و در پاسخ نامه بنویسید. (1 نمره)   

الف) در حرکت بر خط راست( با تغییر – بدون تغییر) جهت، اندازۀ بردار جا به جایی برابر مسافت پیموده شده است.

پاسخ : بدون تغییر (0.25)

 

ب) در حرکت با (سرعت – شتاب) ثابت روی خط راست، تغییرات سرعت نسبت به زمان به صورت یک تابع خطی است.

پاسخ : شتاب (0.25)

 

پ) سرعت (لحظه ای – متوسط) در هر لحظۀ دلخواه، برابر شیب خط مماس بر نمودار مکان – زمان در آن لحظه است.

پاسخ : لحظه ای (0.25)

 

ت) در حرکت بر خط راست، بردار شتاب متوسط با بردار تغییر ( مکان – سرعت) هم جهت است.

پاسخ : سرعت (0.25)

2- جاهای خالی را در جمله های زیر را با کلمه های مناسب پر کنید و در پاسخ نامه بنویسید.   (1 نمره)

الف) نیروهای کنش و واکنش هم نوع هستند و همواره به ……………. جسم وارد می شوند.

پاسخ : دو (0.25)

 

ب) هرچه تندی حرکت یک جسم درون شاره ……….باشد، اندازۀ نیروی مقاومت شاره بیشتر خواهد شد.

پاسخ : بیشتر (0.25)

 

پ) نیروي اصطکاك جنبشی به مساحت سطح تماس بین دو جسم، بستگی ………….. .

پاسخ : ندارد (0.25)

 

ت) معمولاً ضریب اصطکاك جنبشی میان دو سطح، از ضریب اصطکاك ایستایی میان آن دو سطح ……………. است.

پاسخ : کمتر (0.25)

3- به سوال های زیر پاسخ کوتاه دهید. (0.75 نمره)

الف) در حرکت هماهنگ سادۀ سامانۀ جرم – فنر، کدام انرژی در نقاط بازگشتی به بیشینۀ مقدار خود می رسد؟

پاسخ : انرژی پتانسیل (0.25)

 

ب) کدام امواج در طیف امواج الکترومغناطیسی، بیشترین طول موج را دارند؟

پاسخ : امواج رادیویی (0.25)

 

پ) برای امواج مکانیکی، در یک محیط جامد تندی انتشار امواج عرضی بیشتر است یا تندی انتشار امواج طولی؟

پاسخ : امواج طولی (0.25)

4- مفاهیم فیزیکی رو به رو را تعریف کنید. (1 نمره)

الف) پژواک

پاسخ : اگر صوت پس از بازتاب، با یک تأخیر زمانی به گوش شنونده اي برسد که صوت اولیه را مستقیماً می شنود، به چنین بازتابی پژواک می گویند. (0.5)

 

ب) پراش

پاسخ : به پدیدهاي که موج در عبور از شکاف با پهنایی از مرتبۀ طول موج به اطراف گسترده می شود، پراش می گویند. (0.5)

5-

الف) طیف تشکیل شده توسط جسم جامد، نظیر رشتۀ داغ لامپ چه نام دارد؟ منشأ فیزیکی تشکیل آن چیست؟ (0.5)

پاسخ : طیف پیوسته (0.25)

تشکیل طیف پیوسته توسط جسم جامد ناشی از برهم کنش قوي بین اتم هاي سازندۀ آن است. (0.25)

 

ب) چرا مدل اتمی بور برای حالتی که بیش از یک الکترون به دور هسته می گردد، به کار نمی رود؟ (0.5)

پاسخ : در این مدل، نیروي الکتریکی که یک الکترون بر الکترون دیگر وارد می کند به حساب نیامده است. (0.5)

شما می توانید فایل pdf سوالات، را از لینک زیر دانلود کنید…

بخش بندی کتاب فیزیک 3

کتاب فیزیک پايە دوازدهم رشته ریاضی فیزیک در 6 فصل تنظیم شده است.

این کتاب شامل سه بخش اساسی مکانیک، موج و فیزیک جدید است. بخش مکانیک، از مباحث حرکت، دینامیک و حرکت دایره‌ای یکنواخت تشکیل شده است که دانش آموزان با مقدمات برخی از این مباحث در علوم نهم و فیزیک دهم آشنا شده‌اند. در این فصل‌ها از تجزیه نیروها و مشتق استفاده نمی‌شود و نیروها در یک راستا و عمود برهم مورد بررسی قرار می‌گیرند و در فصل حرکت نیز فقط حرکت در مسیر مستقیم بررسی می‌شود.

بخش موج، از مباحث حرکت نوسانی، امواج مکانیکی (شامل امواج فنر، صوتی و…) و امواج الکترومغناطیسی و نیز برهمکنش های امواج شامل (بازتاب، شکست، پراش و تداخل) تشکیل شده است. بخشی از دانش مورد نیاز اولیه این مباحث در علوم دوره اول متوسطه و شیمی دهم بیان شده است.

بخش فیزیک جدید، از مباحث فیزیک اتمی (شامل اثر فوتوالکتریک، طیف خطی، مدلهای اتمی و لیزر) و فیزیک هسته ای (شامل ساختار هسته، پرتوزایی طبیعی ونیمه عمر، شکافت و همجوشی هسته ای) تشکیل شده است.

بارم بندی امتحان نهایی فیزیک

بارم بندی امتحان نهایی فیزیک با دو رویکرد تعیین می شود. رویکرد اول نحوه بارم بندی براساس فصل های کتاب است. بر این اساس از فصل یک 3.75، از فصل دو 4، از فصل سه 3.75، از فصل چهار 3.25، از فصل پنج 2.75 و از فصل ششم 2.5 نمره سوال طراحی می شود. همانطور که مشاهده می کنید بخش های نخست کتاب در امتحان نهایی بارم بیشتری را به خود اختصاص داده اند که نشان از اهمیت آنها دارد.

نوع دیگر تعیین بارم بندی امتحان فیزیک براساس نوع طراحی سوال تعیین می شود. بر این اساس دانش آموز با 5 نوع سوال در امتحان روبه رو می شود.  “طراحی آزمایش” 1 تا 2 نمره، “تجزیه و تحلیل داده ها، رسم نمودار، نتیجه گیری از داده ها، پیش بینی و …” 2 تا 4 نمره، “پاسخ به پرسش های مفهومی (دانش ،کاربرد ، استدلال و قضاوت)” 4 تا 7 نمره، “توانایی حل پرسش های محاسباتی” 9 تا 11 نمره و “حل مسائل در شرایط جدید(کاربرد و استدلال)” 1 تا 3 نمره خواهد داشت

مهم ترین بخش سوال های امتحان نهایی فیزیک رشته ریاضی را حل مسئله تشکیل می دهد.

نکاتی درباره امتحان نهایی فیزیک 3

در کتاب فیزیک 3 برای آموزش بسیاری از مفاهیم از تصاویر استفاده می شود. چندین سوال امتحان فیزیک نیز تصویری می باشد و دانش آموز برای پاسخ به آنها باید مباحث مربوط به آن را به خوبی فرا بگیرد.

برای موفقیت در امتحان نهایی فیزیک لازم است دانش آموز در پاسخ به پرسش های محاسباتی مهارت بالایی داشته باشد. چون بخش اصلی سوالات امتحان نهایی را در بر می گیرد.

مباحث مهم کتاب فیزیک دوازدهم را سه فصل نخست تشکیل می دهد که مربوط به نیم سال نخست می باشد. از این سه فصل 11.5 نمره در امتحان نهایی سوال مطرح می شود.

در طراحی سوالات امتحان نهایی فیزیک تنوع زیادی وجود دارد و در مجموع حدود 20 سوال طراحی می گردد.

وقت امتحان نهایی فیزیک رشته ریاضی حدود 120 دقیقه می باشد.

مرور و تمرین سوال های امتحانی سال های گذشته به شما در فهم بهتر مطالب و کشف نقاط ضعفتان کمک می کند.

سوالات متداول

از فصل یک 3.75، از فصل دو 4، از فصل سه 3.75، از فصل چهار 3.25، از فصل پنج 2.75 و از فصل ششم 2.5 نمره سوال طراحی می شود.

سوالات تنوع بالایی دارد. برای موفقیت در امتحان نهایی فیزیک لازم است دانش آموزان در حل مسئله توانمند باشند. زیرا بخش اصلی سوالات را این موضوع در بر گرفته است.

مدت زمان آزمون حدود 120 دقیقه و تعداد سوالات حدود 20 سوال می باشد.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x