جستجو
Close this search box.

جملات مشترک دو دنباله حسابی

در این فیلم آموزشی، مبحث جملات مشترک دو دنباله حسابی آموزش داده شده است. پخش ویدئو جملات مشترک دو دنباله حسابی دو دنباله حسابی اگر یک جمله مشترک داشته باشند، آنگاه بی شمار جمله مشترک خواهند داشت به طوری که قدر نسبت جملات مشترک ک . م .م قدر نسبت های دو دنباله حسابی خواهد […]

چگالی سطحی بار الکتریکی

در این فیلم آموزشی با چگالی سطحی بار الکتریکی یا توزیع بار الکتریکی در اجسام رسانا آشنا می شوید. همچنین مثال و تست هایی از این مبحث را آموزش خواهید دید برای شما بیان خواهد شد. پخش ویدئو چگالی سطحی بار الکتریکی برای اینکه بتوانیم تراکم بار الکتریکی را در بخشهای مختلف سطح یک جسم […]

دنباله های حسابی خاص

در این فیلم آموزشی با دنباله های حسابی خاص شامل مجموع n جمله نخست از اعداد طبیعی، جمع اعداد فرد متوالی و جمع اعداد زوج متوالی آشنا خواهید شد. پخش ویدئو دنباله های حسابی خاص برای آشنایی با اولین دنباله حسابی خاص به فرمول های زیر توجه کنید: در دنباله حسابی بالا، اولین جمله یعنی […]

مجموع جملات دنباله حسابی

در این فیلم آموزشی با بخش اول فصل یک حسابان یعنی جمع جملات دنباله های حسابی آشنا خواهیم شد. پخش ویدئو مجموع جملات دنباله حسابی برای به دست آوردن مجموع جملات دنباله حسابی، نیاز است دنباله حسابی n (محدود) تا جمله داشته باشد تا بتوان مجموع جملات آن را حساب کرد. در دنباله حسابی a1, […]

برون یابی و خطای برون یابی چیست؟

در این فیلم آموزشی در مورد تخمین داده ها به کمک روش برون یابی و خطای برون یابی توضیح داده شده است. پخش ویدئو برون یابی و خطای برون یابی چیست؟ برون یابی، تخمین داده های بعد یا قبل از داده های ثبت شده است. روش برون یابی خطی را در مثال زیر بررسی می […]