جستجو
Close this search box.

روابط و نکات معادله درجه دوم

در این فیلم آموزشی به نکاتی در خصوص معادله درجه دوم و روابط بین آن خواهیم پرداخت. پخش ویدئو نکات معادله درجه دوم همان طور که آموختیم، در صورتی که بدانیم معادله درجه دوم دارای دو ریشه است، حاصل جمع و ضرب ریشه ها را از طریق ضرایب معادله درجه دوم می توان به دست […]

رشته معماری داخلی

معرفی کامل رشته معماری داخلی| دانشگاه های برتر، نمونه کارنامه های قبولی، واحدهای درسی، ادامه تحصیل، بازارکار و درآمد رشته معماری داخلی

معرفی رشته معماری داخلی رشته معماری داخلی به بهینه سازی فضاهای داخلی ساختمان ها می پردازد. ماهیت رشته معماری داخلی، میان رشته ای بوده و به میزان بهره مندی از دانش معماری و علم محاسبات و دانش فنی تحلیل انسان محیط- محصول، از ظرفیت های هنری برای زیباسازی بستر زیست انسان استفاده می کند. یک […]

معادله درجه دوم چیست؟

در این فیلم آموزشی، به معادله درجه دوم و روابط بین ریشه های آن خواهیم پرداخت. پخش ویدئو معادله درجه دوم معادله درجه دوم : فرض کنید یک معادله درجه دوم با دو ریشه α و β داریم. می خواهیم روابط بین ریشه های معادله را بدون محاسبه کردن پیدا کنیم. اگر معادله درجه دوم […]

اتحاد چاق و لاغر چیست؟

در این فیلم آموزشی به موضوع اتحاد چاق و لاغر و نکات آن خواهیم پرداخت. پخش ویدئو اتحاد چاق و لاغر چیست؟ برای اتحاد چاق و لاغر رابطه زیر را خواهیم داشت. در رابطه زیر، n عدد طبیعی می باشد. در حالت خاصی از  اتحاد چاق و لاغر فرمول زیر را خواهیم داشت: برای محاسبه(an-1)، […]

روابط ریاضی دنباله هندسی

در این فیلم آموزشی، با نکات دنباله هندسی و روابط ریاضی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو روابط ریاضی دنباله هندسی در یک دنباله هندسی با قدر نسبت q ، فرمول زیر را برای محاسبه تقسیم، جمع 2n جمله ابتدایی دنباله هندسی بر جمع n جمله ابتدایی دنباله هندسی خواهیم داشت. برای جمع جملات با […]

دنباله هندسی چه دنباله ای است؟

در این فیلم آموزشی به موضوع دنباله هندسی و مجموع n جمله اول دنباله هندسی خواهیم پرداخت. پخش ویدئو دنباله هندسی چیست؟ دنباله هندسی، دنباله ای است که در آن هر جمله، به غیر از جمله اول از ضرب جمله قبل در عددی ثابت به نام قدر نسبت به دست می آید. اگر قدر نسبت […]

نکات و فرمول های مهم دنباله حسابی

در این فیلم آموزشی به نکات و فرمول های مهم دنباله حسابی اشاره خواهیم کرد. پخش ویدئو فرمول های مهم دنباله حسابی وقتی می گوییم sn ، مجموع n جمله نخست دنباله حسابی است، در دنباله حسابی با توجه به  sn خواهیم داشت: an = sn-sn-1 a1=s1 در واقع جمله n ام دنباله حسابی را […]