آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

واکنش پذیری آلکن ها

در این فیلم آموزشی، به مبحث واکنش پذیری آلکن ها و واکنش آن ها با آب پرداخته شده است. پخش ویدئو واکنش آلکن ها با هیدروژن واکنش پذیری آلکن ها:

ادامه مطلب »

رسم ایزومری آلکان ها

در این ویدئو آموزشی، با موضوع رسم ایزومری آلکان ها و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو رسم ایزومری آلکان ها برای آشنایی با رسم ایزومری در آلکان ها

ادامه مطلب »

نام گذاری آلکان ها

در این فیلم آموزشی، به موضوع نام گذاری آلکان ها و نکات آن  پرداخته شده است. پخش ویدئو نام گذاری آلکان ها وقتی که یک آلکان به ما داده می

ادامه مطلب »

ترکیبات آلی و طرز نمایش آن

در این فیلم آموزشی، به مباحث ترکیب های آلی، طرز نمایش ترکیبات آلی پرداخته شده است. پخش ویدئو استخوان بندی هیدروکربن ها کربن (استخوان بندی هیدروکربن ها): کربن، سیلیسیم، ژرمانیم

ادامه مطلب »

درصد خلوص و بازده درصدی

در این فیلم آموزشی، به مبحث دنیای واقعی واکنش ها شامل درصد خلوص و بازده درصدی خواهیم پرداخت. پخش ویدئو دنیای واقعی واکنش ها، درصد خلوص دنیای واقعی واکنش ها:

ادامه مطلب »

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید