جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

واکنش پذیری آلکن ها

در این فیلم آموزشی، به مبحث واکنش پذیری آلکن ها و واکنش آن ها با آب پرداخته شده است. پخش ویدئو واکنش آلکن ها با هیدروژن واکنش پذیری آلکن ها:

ادامه مطلب »

رسم ایزومری آلکان ها

در این ویدئو آموزشی، با موضوع رسم ایزومری آلکان ها و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو رسم ایزومری آلکان ها برای آشنایی با رسم ایزومری در آلکان ها

ادامه مطلب »

نام گذاری آلکان ها

در این فیلم آموزشی، به موضوع نام گذاری آلکان ها و نکات آن  پرداخته شده است. پخش ویدئو نام گذاری آلکان ها وقتی که یک آلکان به ما داده می

ادامه مطلب »

ترکیبات آلی و طرز نمایش آن

در این فیلم آموزشی، به مباحث ترکیب های آلی، طرز نمایش ترکیبات آلی پرداخته شده است. پخش ویدئو استخوان بندی هیدروکربن ها کربن (استخوان بندی هیدروکربن ها): کربن، سیلیسیم، ژرمانیم

ادامه مطلب »

درصد خلوص و بازده درصدی

در این فیلم آموزشی، به مبحث دنیای واقعی واکنش ها شامل درصد خلوص و بازده درصدی خواهیم پرداخت. پخش ویدئو دنیای واقعی واکنش ها، درصد خلوص دنیای واقعی واکنش ها:

ادامه مطلب »

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید