جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

امتحان نهایی فیزیک 3 پایه دوازدهم رشته علوم تجربی شهریور 1402 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی فیزیک 3 پایه دوازدهم رشته علوم تجربی شهریور 1402 با پاسخ تشریحی
امتحان نهایی فیزیک دوازدهم تجربی شهریور ۱۴۰2 با پاسخ
فهرست مطالب

امتحان نهایی فیزیک 3 ویژه رشته علوم تجربی به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. فیزیک 3 رشته تجربی شامل 4 فصل است. در این 4 فصل دانش آموز با سه بخش مهم و اساسی در علم فیزیک شامل مکانیک، موج و فیزیک جدید آشنا خواهد شد. در ادامه شما می توانید فایل پی دی اف سوالات امتحان نهایی فیزیک 3 ویژه رشته تجربی شهریور 1402 را با پاسخنامه آن مشاهده و دانلود کنید:

سوالات امتحان نهایی فیزیک 3 رشته تجربی شهریور 1402

1- واژۀ مناسب را از داخل پرانتز انتخاب كنيد و در پاسخ نامه بنويسيد. (1.75 نمره)

الف) تندی متوسط، كميتی (نرده ای – برداری) است.

پاسخ : نرده ای (0.25)


ب) مساحت سطح بین نمودار a-t و محور t در هر بازه زمانی، برابر اندازه تغییر (مکان – سرعت) در آن بازه است.

پاسخ : سرعت (0.25)


پ) بزرگی نيروی گرانشی كه دو جسم به يکديگر وارد می كنند با (مربع- جذر ) فاصلۀ آنها نسبت وارون دارد .

پاسخ : مربع (0.25)


ت) وقتی چشمۀ صوت به ناظر ساكن نزديک می شود، بسامدی كه ناظر دريافت می كند (كاهش – افزايش) می يابد.

پاسخ : افزایش (0.25)


ث) صوت يک موج (عرضی – طولی) است .

پاسخ : طولی (0.25)


ج) اثر فوتو الکتريک با استفاده از نظريۀ فيزيک )(كلاسيک – جديد) قابل توجيه است.

پاسخ : جدید (0.25)


چ) در پرتوزايی طبيعی، پرتو (گاما- آلفا) بيشترين نفوذ را در ورقۀ سربی دارد.

پاسخ : گاما (0.25)

2- درستی يا نادرستی هر يک از گزاره های زير را با و اژۀ ((درست)) يا ((نادرست)) در پاسخنامه مشخص كنيد. (1.5 نمره) 


الف) با افزايش جابه جايی از نقطۀ تعادل، انرژی جنبشی نوسانگر افزايش می يابد.

پاسخ : نادرست (0.25)


ب) در امواج الکترومغناطيسی، ميدان های الکتريکی و مغناطيسی بر راستای انتشار موج عمودند.

پاسخ : درست (0.25) 


پ) در نوسان واداشته، يک نيروی خارجی به صورت دوره ای به نوسانگر وارد می شود.

پاسخ : درست (0.25)


ت) دستگاه شنوايی انسان به بسامدهای متفاوت، حساسيت يکسان نشان می دهد.

پاسخ : نادرست (0.25)


ث) وقتی نور به سطح صيقلی و هموار برخورد كند، بازتاب پخشنده رخ می دهد.

پاسخ : نادرست (0.25)


ج) در پديدۀ شکست، همواره پرتوهای موج ، عمود بر جبهه های موج هستند.

پاسخ : درست (0.25)


چ) ضريب شکست شيشه برای طول موجهای كوتاهتر، كمتر است.

پاسخ : نادرست (0.25)

3- الف) چرا هسته ها در واكنشه ای شيميايی برانگيخته نمی شوند؟ (1.5 نمره)

پاسخ : اختلاف بین ترازهای انرژی نوكلئون ها در هسته از مرتبه KeV تا مرتبه MeV است. (0.25) در حاليكه اختلاف بین ترازهای انرژی الکترون ها در اتم از مرتب eV است. (0.25)


ب) دو مورد ناتوانی مدل اتم هسته ای رادرفورد را در تبيين پايداری اتم بنويسيد.

پاسخ : اگر الکترون نسبت به هسته ساكن فرض شود بر اثر نیروی ربایشی الکتریکی، روی هسته سقوط می كند. (0.25) اگر الکترون دور هسته بچرخد، طیف پیوسته گسیل می كند و سرانجام روی هسته سقوط می كند. (0.25)


پ) در يک هسته پرتوزا پس از هر واپاشی آلفا ، عدد جرمی و عدد اتمی هسته دختر چه تغييری می كنند؟

پاسخ : عدد جرمی 4 واحد و عدد اتمی 2 واحد كاهش می یابد. (0.5)

4- مفاهيم فيزيکی زير را تعريف كنيد. (1 نمره)
الف) مکانيابی پژواكی

پاسخ : روشی است كه بر اساس امواج صوتی بازتابیده از یک جسم، مکان آن جسم را تعیین می كند. (0.5)


ب) نيمه عمر
 

پاسخ : مدت زمانی است كه طول می كشد تا تعداد هسته های مادر موجود در یک نمونه به نصف برسند.

شما می توانید فایل pdf سوالات، را از لینک زیر دانلود کنید…

بخش بندی کتاب فیزیک 3

کتاب فیزیک پايە دوازدهم رشته تجربی در 4 فصل تنظیم شده است.

 این کتاب شامل سه بخش اساسی مکانیک، موج و فیزیک جدید است. بخش مکانیک، از مباحث حرکت، دینامیک و حرکت دایره ای یکنواخت تشکیل شده است که دانش آموزان با مقدمات برخی از این مباحث در علوم نهم و فیزیک 1 آشنا شده اند. ضمناً بخشی از مطالب ریاضی مرتبط در سال های قبل آموزش داده شده است و بخشی نیز در سال جاری آموزش داده خواهد شد. در این فصل ها از تجزیه نیروها و مشتق استفاده نمی شود و نیروها در یک راستا و عمود برهم مورد بررسی قرار می گیرند و در فصل حرکت نیز فقط حرکت در مسیر مستقیم بررسی می شود.
بخش موج، از مباحث حرکت نوسانی، امواج مکانیکی (شامل امواج فنر، صوتی و…)
و امواج الکترومغناطیسی و نیز برهم کنش های امواج (شامل بازتاب و شکست) تشکیل شده است. بخشی از دانش مورد نیاز اولیه این قسمت در علوم دوره اول متوسطه و بخشی نیز در شیمی سال دهم مطرح شده است.

بخش فیزیک جدید، از مباحث فیزیک اتمی (شامل اثر فوتوالکتریک و فوتون، طیف خطی، مدل های اتمی و لیزر) و فیزیک هسته ای (شامل ساختار هسته و پرتوزایی طبیعی) تشکیل شده است. بخشی از دانش مورد نیاز اولیه این قسمت در علوم دوره اول متوسطه و بخشی نیز در درس شیمی سال دهم، مطرح شده است. 

بارم بندی امتحان نهایی فیزیک

بارم بندی امتحان نهایی فیزیک با دو رویکرد تعیین می شود. رویکرد اول نحوه بارم بندی براساس فصل های کتاب است. بر این اساس از فصل یک 4، از فصل دو 4.25، از فصل سه 6.75 و از فصل چهار 5 نمره سوال طراحی می شود. همانطور که مشاهده می کنید بخش های نخست کتاب در امتحان نهایی بارم مناسبی دارند که اهمیت آنها را نشان می دهد.

نوع دیگر تعیین بارم بندی امتحان فیزیک براساس نوع طراحی سوال تعیین می شود. بر این اساس دانش آموز با 5 نوع سوال در امتحان روبه رو می شود.  “طراحی آزمایش” 1 تا 2 نمره، “تجزیه و تحلیل داده ها، رسم نمودار، نتیجه گیری از داده ها، پیش بینی و …” 2 تا 4 نمره، “پاسخ به پرسش های مفهومی (دانش ،کاربرد ، استدلال و قضاوت)” 4 تا 7 نمره، “توانایی حل پرسش های محاسباتی” 9 تا 11 نمره و “حل مسائل در شرایط جدید(کاربرد و استدلال)” 1 تا 3 نمره خواهد داشت.

مهم ترین بخش سوال های امتحان نهایی فیزیک رشته تجربی را حل مسئله تشکیل می دهد.

نکاتی درباره امتحان نهایی فیزیک 3

در کتاب فیزیک 3 برای آموزش بسیاری از مفاهیم از تصاویر استفاده می شود. چندین سوال امتحان فیزیک نیز تصویری می باشد و دانش آموز برای پاسخ به آنها باید مباحث مربوط به آن را به خوبی فرا بگیرد.

برای موفقیت در امتحان نهایی فیزیک لازم است دآنش آموز در پاسخ به پرسش های محاسباتی مهارت بالایی داشته باشد. چون بخش اصلی سوالات امتحان نهایی را در بر می گیرد.

 از بخش های “خوب است بدانيد”، “زندگينامه دانشمندان و تاريخ علم”، “نتايج فعاليت های تحقيقی”، “واژه نامه” و “مواردی كه در پاورقي برخی از صفحه های كتاب اشاره شده است” و از “پيوست ها”، پرسش يا مسئله ای در آزمون نهایی طراحی نمی شود.

لازم است دانش آموزان در انتهای پاسخ خود یکا مورد نظر را یادداشت کنند.

وقت امتحان نهایی فیزیک رشته تجربی حدود 120 دقیقه می باشد.

مرور و تمرین سوال های امتحانی سال های گذشته به شما در فهم بهتر مطالب و کشف نقاط ضعفتان کمک می کند.

سوالات متداول

از فصل یک 4، از فصل دو 4.25، از فصل سه 6.75 و از فصل چهار 5 نمره سوال طراحی می شود.

سوالات امتحان نهایی فیزیک تجربی متنوع می باشند و قدرت حل مسئله مهم ترین فاکتور برای کسب موفقیت در این امتحان است. برای آشنایی بهتر با سوالات بهتر است با نمونه سوال های سال قبل تمرین کنید.

مدت زمان آزمون حدود 120 دقیقه و تعداد سوالات حدود 20 سوال می باشد.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x