جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

برنامه امتحان هماهنگ استانی پایه نهم در سال 1403

برنامه امتحان هماهنگ استانی پایه نهم در سال 1403
برنامه امتحان هماهنگ استانی پایه نهم در سال 1403
فهرست مطالب

امتحانات مقطع نهم متوسطه به صورت هماهنگ استانی برگزار می‌شود. در این مطلب برنامه امتحانی برگزار شده به تفکیک هر استان را مشاهده خواهید کرد.  همچنین امسال سه امتحان فارسی ، ریاضی و علوم به صورت هماهنگ کشوری برگزار خواهد شد. تاریخ امتحان فارسی 1 خرداد ماه، تاریخ امتحان علوم 6 خرداد ماه و تاریخ امتحان ریاضی 13 خرداد ماه است.

امید است که با برنامه ریزی دقیق قادر به کسب بهترین نتایج باشید.

با گزینه 2 همراه باشید.

برنامه امتحان هماهنگ استانی پایه نهم در سال 1403

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان آذربایجان شرقی خردادماه 1403

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1403 برای استان آذربایجان شرقی ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1403 – آذربایجان شرقی
تاریخ برگزاری ماده درسی
یکشنبه 1403/02/30 قرآن
سه‌شنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/01 فارسی
پنجشنبه 1403/03/03 نگارش
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/06 علوم‌تجربی
سه‌شنبه 1403/03/08 املای فارسی
پنجشنبه 1403/03/10 زبان انگلیسی
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/13 ریاضی
پنجشنبه 1403/03/17 عربی
یکشنبه 1403/03/20 مطالعات اجتماعی
سه‌شنبه 1403/03/22 پیام‌های آسمانی
پنجشنبه 1403/03/24 آمادگی دفاعی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان آذربایجان غربی خردادماه 1403

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1403 برای استان آذربایجان غربی ارائه شده است.

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان اردبیل خردادماه 1403

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1403 برای استان اردبیل ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1403 - اردبیل
تاریخ برگزاری ماده درسی
یکشنبه 1403/02/30 قرآن
سه‌شنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/01 فارسی
پنجشنبه 1403/03/03 نگارش (انشای فارسی)
یک‌شنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/06 علوم‌تجربی
سه شنبه 1403/03/08 املای فارسی
پنجشنبه 1403/03/10 پیام‌های آسمانی
یکشنبه(هماهنگ کشوری) 1403/03/13 ریاضی
پنجشنبه 1403/03/17 مطالعات اجتماعی
یکشنبه 1403/03/20 زبان انگلیسی
سه‌شنبه 1403/03/22 عربی
پنجشنبه 1403/03/24 آمادگی دفاعی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان اصفهان خردادماه 1403

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1403 برای استان اصفهان ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1403 - اصفهان
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
سه شنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/01 فارسی
چهارشنبه 1403/03/02 قرآن
یکشنبه(هماهنگ کشوری) 1403/03/06 علوم‌تجربی
دوشنبه 1403/03/07 نگارش
چهارشنبه 1403/03/09 زبان انگلیسی
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/13 ریاضی
چهارشنبه 1403/03/16 عربی
شنبه 1403/03/19 مطالعات اجتماعی
دوشنبه 1403/03/21 پیام‌های آسمانی
سه‌شنبه 1403/03/22 آمادگی دفاعی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان البرز خردادماه 1403

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1403برای استان البرز ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1403 - البرز
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
یکشنبه 1403/02/30 قرآن
سه‌شنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/01 فارسی
چهارشنبه 1403/03/02 نگارش
یک‌شنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/06 علوم‌تجربی
سه شنبه 1403/03/07 املای فارسی
پنجشنبه 1403/03/09 زبان انگلیسی
یکشنبه(هماهنگ کشوری) 1403/03/13 ریاضی
پنجشنبه 1403/03/16 عربی
یکشنبه 1403/03/19 مطالعات اجتماعی
سه‌شنبه 1403/03/21 پیام‌های آسمانی
پنجشنبه 1403/03/22 آمادگی دفاعی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان ایلام خردادماه 1403

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1403برای استان ایلام ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1403 - ایلام
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
شنبه (ویژه مناطق گرمسیر) 1403/02/22 قرآن
دوشنبه (ویژه مناطق گرمسیر) 1403/02/24 عربی
سه‌شنبه (ویژه مناطق گرمسیر) 1403/02/25 نگارش
چهارشنبه (ویژه مناطق گرمسیر) 1403/02/26 آمادگی دفاعی
یکشنبه 1403/02/30 مطالعات اجتماعی
سه‌شنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/01 فارسی
پنج شنبه 1403/03/03 املای فارسی
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/06 علوم‌تجربی
سه‌شنبه 1403/03/08 زبان انگلیسی
پنج‌شنبه 1403/03/10 پیام های آسمان
یکشنبه (هماهنگ استانی) 1403/03/13 ریاضی
پنج شنبه 1403/03/17 نگارش
یک‌شنبه 1403/03/20 عربی
سه‌شنبه 1403/03/22 قرآن
پنج‌شنبه 1403/03/24 آمادگی دفاعی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان بوشهر خردادماه 1403

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1403برای استان بوشهر ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1403 - بوشهر
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
چهارشنبه 1403/02/19 قرآن
شنبه 1403/02/23 عربی
دوشنبه 1403/02/25 زبان انگلیسی
چهارشنبه 1403/02/27 پیام‌های آسمان
یک‌شنبه 1403/02/30 مطالعات اجتماعی
سه شنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/01 فارسی
چهارشنبه 1403/03/02 آمادگی دفاعی
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/06 علوم‌تجربی
دوشنبه 1403/03/08 املای فارسی
چهارشنبه 1403/03/09 نگارش فارسی
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/13 ریاضی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان چهارمحال‌وبختیاری خردادماه 1403

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1403برای استان چهارمحال‌وبختیاری ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1403 - چهارمحال‌وبختیاری
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
یکشنبه 1403/02/30 قرآن
سه‌شنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/01 مطالعات اجتماعی
پنج شنبه 1403/03/03 زبان انگلیسی
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/06 علوم‌تجربی
سه‌شنبه 1403/03/08 عربی
پنج‌شنبه 1403/03/10 فارسی
یکشنبه (هماهنگ استانی) 1403/03/13 ریاضی
پنج شنبه 1403/03/17 املای فارسی
یک‌شنبه 1403/03/20 پیام‌های آسمان
سه‌شنبه 1403/03/22 نگارش
پنج‌شنبه 1403/03/24 آمادگی دفاعی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان خراسان جنوبی خردادماه 1403

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1403برای استان خراسان جنوبی ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1403 – خراسان جنوبی
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
یک‌شنبه 1403/02/30 قرآن
سه‌شنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/01 فارسی
چهارشنبه 1403/03/03 املای فارسی
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/06 علوم‌تجربی
دوشنبه 1403/03/08 نگارش
چهارشنبه 1403/03/10 زبان انگلیسی
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/13 ریاضی
چهارشنبه 1403/03/17 عربی
شنبه 1403/03/20 مطالعات اجتماعی
دوشنبه 1403/03/22 پیام های آسمان
سه‌شنبه 1403/03/24 آمادگی دفاعی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان خراسان شمالی خردادماه 1403

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1403برای استان خراسان شمالی ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1403 – خراسان شمالی
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
یکشنبه 1403/02/30 قرآن
سه‌شنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/01 فارسی
پنج شنبه 1403/03/03 پیام‌های آسمان
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/06 علوم‌تجربی
سه‌شنبه 1403/03/08 املاء فارسی
پنج‌شنبه 1403/03/10 زبان انگلیسی
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/13 ریاضی
پنج‌شنبه 1403/03/17 مطالعات اجتماعی
یکشنبه 1403/03/20 عربی
سه‌شنبه 1403/03/22 نگارش
پنج‌شنبه 1403/03/24 آمادگی دفاعی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان خراسان رضوی خردادماه 1403

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1403برای استان خراسان رضوی ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1403 – خراسان رضوی
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
یک‌شنبه 1403/02/30 قرآن
سه‌شنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/01 فارسی
چهارشنبه 1403/03/02 نگارش
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/06 علوم‌تجربی
دوشنبه 1403/03/07 املای فارسی
چهارشنبه 1403/03/09 زبان انگلیسی
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/13 ریاضی
چهارشنبه 1403/03/16 عربی
شنبه 1403/03/19 مطالعات اجتماعی
دوشنبه 1403/03/21 پیام های آسمان
سه‌شنبه 1403/03/22 آمادگی دفاعی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان خوزستان خردادماه 1403

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1403برای استان خوزستان ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1403 - خوزستان
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
چهارشنبه 1403/02/19 قرآن
یکشنبه 1403/02/23 مطالعات اجتماعی
سه‌شنبه 1403/02/25 زبان انگلیسی
چهارشنبه 1403/02/26 املای فارسی
شنبه 1403/02/29 پیام های آسمان
یکشنبه 1403/02/30 نگارش
سه‌شنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/01 فارسی
پنج‌شنبه 1403/03/03 آمادگی دفاعی
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/06 علوم‌تجربی
سه‌شنبه 1403/03/08 عربی
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/13 ریاضی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان زنجان خردادماه 1403

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1403برای استان زنجان ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1403 - زنجان
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
یک‌شنبه 1403/02/30 قرآن
سه‌شنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/01 فارسی
چهارشنبه 1403/03/02 نگارش
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/06 علوم‌تجربی
دوشنبه 1403/03/07 املای فارسی
چهارشنبه 1403/03/09 زبان انگلیسی
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/13 ریاضی
چهارشنبه 1403/03/16 عربی
شنبه 1403/03/19 مطالعات اجتماعی
دوشنبه 1403/03/21 پیام های آسمان
سه‌شنبه 1403/03/22 آمادگی دفاعی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان سمنان خردادماه 1403

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1403برای استان سمنان ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1403 - سمنان
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
یک‌شنبه 1403/02/30 قرآن
سه‌شنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/01 فارسی
چهارشنبه 1403/03/02 نگارش
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/06 علوم‌تجربی
دوشنبه 1403/03/07 عربی
چهارشنبه 1403/03/09 فارسی
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/13 ریاضی
چهارشنبه 1403/03/17 املای فارسی
شنبه 1403/03/20 پیام های آسمان
دوشنبه 1403/03/22 نگارش
چهار‌شنبه 1403/03/24 آمادگی دفاعی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان سیستان و بلوچستان خردادماه 1403

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1403برای استان سیستان و بلوچستان ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1403 – سیستان و بلوچستان
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
شنبه 1403/02/22 قرآن
دوشنبه 1403/02/24 عربی
سه‌شنبه 1403/02/25 نگارش
چهارشنبه 1403/02/26 پیام‌های آسمان
شنبه 1403/02/29 زبان انگلیسی
سه‌شنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/01 فارسی
پنج‌شنبه 1403/03/03 املای فارسی
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/06 علوم‌تجربی
سه‌شنبه 1403/03/08 آمادگی دفاعی
پنجشنبه 1403/03/10 مطالعات اجتماعی
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/13 ریاضی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم شرق تهران 1403

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1403 برای شرق تهران شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1403 – شرق تهران
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
یکشنبه 1403/02/30 قرآن
سه شنبه (هماهنگ کشوری) 1403/02/01 فارسی
چهارشنبه 1403/03/02 نگارش
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/06 علوم‌تجربی
دو‌شنبه 1403/03/07 املای فارسی
چهارشنبه 1403/03/09 زبان انگلیسی
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/13 ریاضی
چهارشنبه 1403/03/16 عربی
شنبه 1403/03/19 مطالعات اجتماعی
دو‌شنبه 1403/03/21 پیام های آسمان
سه‌شنبه 1403/03/22 آمادگی دفاعی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان تهران و شهرستان‌های استان خردادماه 1403

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1403برای استان تهران و شهرستان‌های استان تهران ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1403 – تهران و شهرستان های تهران
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
شنبه 1403/02/29 قرآن
یکشنبه 1403/02/30 آمادگی دفاعی
سه شنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/01 فارسی
پنج شنبه 1403/03/03 زبان انگلیسی
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/06 علوم‌تجربی
سه‌شنبه 1403/03/08 عربی
پنجشنبه 1403/03/10 مطالعات اجتماعی
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/13 ریاضی
پنجشنبه 1403/03/17 پیام‌های آسمان
یکشنبه 1403/03/20 املای فارسی
سه‌شنبه 1403/03/22 نگارش

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان فارس خردادماه 1403

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1403برای استان فارس ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1403 - فارس
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
شنبه 1403/02/29 قرآن
یکشنبه 1403/02/30 املای فارسی
سه‌شنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/01 فارسی
پنج‌شنبه 1403/03/03 پیام‌های آسمانی
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/06 علوم‌تجربی
سه‌شنبه 1403/03/08 عربی
پنج‌شنبه 1403/03/10 آمادگی دفاعی
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/13 ریاضی
پنجشنبه 1403/03/17 مطالعات اجتماعی
یکشنبه 1403/03/20 زبان انگلیسی
سه‌شنبه 1403/03/22 نگارش

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان قزوین خردادماه 1403

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1403برای استان قزوین ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1403 - قزوین
تاریخ برگزاری ماده درسی
یکشنبه 1403/02/30 قرآن
سه‌شنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/01 فارسی
چهارشنبه 1403/03/02 نگارش
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/06 علوم‌تجربی
دوشنبه 1403/03/07 املای فارسی
چهارشنبه 1403/03/09 زبان انگلیسی
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/13 ریاضی
چهارشنبه 1403/03/16 عربی
شنبه 1403/03/19 مطالعات اجتماعی
دوشنبه 1403/03/21 پیام های آسمان
چهارشنبه 1403/03/22 آمادگی دفاعی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان قم خردادماه 1403

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1403برای استان قم ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1403 - قم
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
یکشنبه 1403/02/30 قرآن
سه‌شنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/01 فارسی
چهارشنبه 1403/03/02 نگارش
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/06 علوم‌تجربی
دوشنبه 1403/03/07 املای فارسی
چهارشنبه 1403/03/09 زبان انگلیسی
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/13 ریاضی
چهارشنبه 1403/03/16 عربی
شنبه 1403/03/19 مطالعات اجتماعی
دوشنبه 1403/03/21 پیام‌های آسمانی
سه‌شنبه 1403/03/22 آمادگی دفاعی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان کردستان خردادماه 1403

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1403برای استان کردستان ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1403 - کردستان
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
شنبه 1403/02/29 قرآن
یکشنبه 1403/02/30 املای فارسی
سه‌شنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/01 فارسی
پنجشنبه 1403/03/03 پیام‌های آسمان
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/06 علوم‌تجربی
سه‌شنبه 1403/03/08 نگارش
پنجشنبه 1403/03/10 عربی
یک‌شنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/13 ریاضی
پنج‌شنبه 1403/03/17 مطالعات اجتماعی
یک‌شنبه 1403/03/20 زبان انگلیسی
سه‌شنبه 1403/03/22 آمادی دفاعی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان کرمان خردادماه 1403

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1403برای استان کرمان ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1403 - کرمان
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
سه‌شنبه 1403/02/25 قرآن
چهارشنبه 1403/02/26 نگارش
پنج شنبه 1403/02/27 عربی
شنبه 1403/02/29 مطالعات اجتماعی
یکشنبه 1403/02/30 املای فارسی
سه‌شنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/01 فارسی
پنج‌شنبه 1403/03/03 زبان انگلیسی
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/06 علوم تجربی
سه‌شنبه 1403/03/08 پیام های آسمان
پنج‌شنبه 1403/03/10 آمادگی دفاعی
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/13 ریاضی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان کرمانشاه خردادماه 1403

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1403برای استان کرمانشاه ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1403 - کرمانشاه
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
یکشنبه 1403/02/30 قرآن
سه‌شنبه(هماهنگ کشوری) 1403/03/01 فارسی
چهارشنبه 1403/03/02 نگارش
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/06 علوم‌تجربی
دوشنبه 1403/03/07 املای فارسی
چهارشنبه 1403/03/09 زبان انگلیسی
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/13 ریاضی
چهارشنبه 1403/03/16 عربی
شنبه 1403/03/19 مطالعات اجتماعی
دوشنبه 1403/03/21 پیام‌های آسمان
سه‌شنبه 1403/03/22 آمادگی دفاعی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان کهگیلویه و بویراحمد خردادماه 1403

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1403برای استان کهگیلویه و بویراحمد ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1403 - کهگیلویه و بویراحمد
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
یکشنبه 1403/02/30 قرآن
سه‌شنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/01 فارسی
چهارشنبه 1403/03/02 آمادگی دفاعی
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/06 علوم‌تجربی
دوشنبه 1403/03/07 املای فارسی
چهارشنبه 1403/03/09 زبان انگلیسی
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/13 ریاضی
چهارشنبه 1403/03/16 عربی
شنبه 1403/03/19 مطالعات اجتماعی
دوشنبه 1403/03/21 پیام های آسمان
سه شنبه 1403/03/22 نگارش

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان گلستان خردادماه 1403

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1403برای استان گلستان ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1403 - گلستان
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
شنبه 1403/02/29 قرآن
یکشنبه 1403/02/30 املای فارسی
سه‌شنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/01 فارسی
پنج‌شنبه 1403/03/03 زبان انگلیسی
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/06 علوم‌تجربی
سه‌شنبه 1403/03/08 نگارش
پنجشنبه 1403/03/10 عربی
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/13 ریاضی
پنج‌شنبه 1403/03/17 مطالعات اجتماعی
یکشنبه 1403/03/20 پیام‌های آسمان
سه‌شنبه 1403/03/22 آمادگی دفاعی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان گیلان خردادماه 1403

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1403برای استان گیلان ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1403 - گیلان
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
یکشنبه 1403/02/30 قرآن
سه‌شنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/01 فارسی
پنجشنبه 1403/03/03 نگارش
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/06 علوم‌تجربی
سه‌شنبه 1403/03/08 عربی
پنج‌شنبه 1403/03/10 املای فارسی
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/13 ریاضی
پنج‌شنبه 1403/03/17 زبان انگلیسی
یکشنبه 1403/03/20 مطالعات اجتماعی
سه شنبه 1403/03/22 پیام های آسمان
پنج‌شنبه 1403/03/24 آمادگی دفاعی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان لرستان خردادماه 1403

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1403برای استان لرستان ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1403 - گیلان
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
یکشنبه 1403/02/29 قرآن
سه‌شنبه (هماهنگ کشوری) 1403/02/30 فارسی
پنجشنبه 1403/03/01 نگارش
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/03 علوم‌تجربی
سه‌شنبه 1403/03/06 عربی
پنج‌شنبه 1403/03/08 املای فارسی
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/10 ریاضی
پنج‌شنبه 1403/03/13 زبان انگلیسی
یکشنبه 1403/03/17 مطالعات اجتماعی
سه شنبه 1403/03/20 پیام های آسمان
پنج‌شنبه 1403/03/22 آمادگی دفاعی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان مازندران خردادماه 1403

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1403برای استان مازندران ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1403 - مازندران
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
شنبه 1403/02/29 قرآن
یک شنبه 1403/02/30 املای فارسی
سه‌شنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/01 فارسی
پنجشنبه 1403/03/03 پیام های آسمان
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/06 علوم‌تجربی
سه‌شنبه 1403/03/08 عربی
پنجشنبه 1403/03/10 نگارش
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/13 ریاضی
پنجشنبه 1403/03/17 مطالعات اجتماعی
یکشنبه 1403/03/20 زبان انگلیسی
سه‌شنبه 1403/03/22 آمادگی دفاعی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان مرکزی خردادماه 1403

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1403برای استان مرکزی ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1403 - مرکزی
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
یکشنبه 1403/02/30 قرآن
سه‌شنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/01 فارسی
چهارشنبه 1403/03/02 نگارش
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/06 علوم‌تجربی
دوشنبه 1403/03/07 املای فارسی
چهارشنبه 1403/03/09 زبان انگلیسی
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/13 ریاضی
چهارشنبه 1403/03/16 عربی
شنبه 1403/03/19 مطالعات اجتماعی
دوشنبه 1403/03/21 پیام‌های آسمان
چهارشنبه 1403/03/22 آمادگی دفاعی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان هرمزگان خردادماه 1403

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1403 برای استان هرمزگان ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1403 - هرمزگان
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
پنجشنبه 1403/02/20 پیام‌های آسمان
شنبه 1403/02/22 نگارش
سه‌شنبه 1403/02/25 مطالعات اجتماعی
پنج‌شنبه 1403/02/27 املا فارسی
یکشنبه 1403/02/30 زبان انگلیسی
سه‌شنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/01 فارسی
پنج شنبه 1403/03/03 قرآن
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/06 علوم تجربی
سه‌شنبه 1403/03/08 عربی
پنجشنبه 1403/03/10 آمادگی دفاعی
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/13 ریاضی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان همدان خردادماه 403

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1403 برای استان همدان ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1403 - هرمزگان
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
پنجشنبه 1403/02/30 پیام‌های آسمان
شنبه 1403/03/01 نگارش
سه‌شنبه 1403/03/03 مطالعات اجتماعی
پنج‌شنبه 1403/03/06 املا فارسی
یکشنبه 1403/03/08 زبان انگلیسی
سه‌شنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/10 فارسی
پنج شنبه 1403/03/13 قرآن
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/17 علوم تجربی
سه‌شنبه 1403/03/20 عربی
پنجشنبه 1403/03/22 آمادگی دفاعی
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/24 ریاضی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان یزد خردادماه 1403

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1403 برای استان یزد ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1403 - یزد
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
سه‌شنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/01 فارسی
چهار شنبه 1403/03/02 قرآن
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/06 علوم‌تجربی
دو‌شنبه 1403/03/07 نگارش
چهارشنبه 1403/03/09 زبان انگلیسی
یکشنبه (هماهنگ کشوری) 1403/03/13 ریاضی
چهارشنبه 1403/03/16 عربی
شنبه 1403/03/19 مطالعات اجتماعی
دو‌شنبه 1403/03/21 پیام‌های آسمان
سه‌شنبه 1403/03/22 آمادگی دفاعی

پرسش و پاسخ

این برنامه در سایت وزارت آموزش و پرورش به نشانی medu.gov.ir قرار داده می شود و همچنین شما می توانید با مراجعه به مقاله فوق، از تاریخ امتحانات مطلع شوید.

کارت ورود به جلسه این آزمون را می توانید از سایت پنجره خدمات الکترونیک آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir تهیه کنید.

خیر، آموزش و پرورش هر استان برنامه ای متفاوت برای این امتحان در نظر می گیرد.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
1 دیدگاه
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
mohanna
mohanna
28 روز قبل

ببخشید، برنامه امتحانات پس از تغییرات رو ارائه نمی‌دید؟

1
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x