جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

برنامه امتحان هماهنگ استانی پایه نهم در سال 1402

برنامه امتحان هماهنگ استانی پایه نهم در سال 1402
برنامه امتحانات پایه نهم خرداد 1402
فهرست مطالب

با توجه به اینکه امتحانات مقطع نهم متوسطه به صورت هماهنگ استانی برگزار می‌شود و هر استان زمان بندی متفاوتی برای برگزاری امتحانات هماهنگ پایه نهم دارد؛ بنابراین در این نوشتار ما بر آن شدیم تا برنامه امتحانی برگزار شده به تفکیک هر استان را گردآوری کنیم.

امید است که با برنامه ریزی دقیق قادر به کسب بهترین نتایج باشید.

با گزینه 2 همراه باشید.

برنامه امتحانات پایه نهم خرداد 1402

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان آذربایجان شرقی خردادماه 1402

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1402 برای استان آذربایجان شرقی ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1402 – آذربایجان شرقی
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
شنبه 1402/02/30 قرآن
دوشنبه 1402/03/01 مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی
شنبه 1402/03/06 علوم‌تجربی
دوشنبه 1402/03/08 عربی
چهارشنبه 1402/03/10 فارسی
شنبه 1402/03/13 ریاضی
چهارشنبه 1402/03/17 املای فارسی
شنبه 1402/03/20 پیام‌های آسمانی
دوشنبه 1402/03/22 نگارش (انشای فارسی)
چهارشنبه 1402/03/24 آمادگی دفاعی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان آذربایجان غربی خردادماه 1402

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1402 برای استان آذربایجان غربی ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1402 – آذربایجان غربی
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
شنبه 1402/02/30 قرآن
دوشنبه 1402/03/01 مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی
شنبه 1402/03/06 علوم‌تجربی
دوشنبه 1402/03/08 عربی
چهارشنبه 1402/03/10 فارسی
شنبه 1402/03/13 ریاضی
چهارشنبه 1402/03/17 املای فارسی
شنبه 1402/03/20 پیام‌های آسمانی
دوشنبه 1402/03/22 نگارش (انشای فارسی)
چهارشنبه 1402/03/24 آمادگی دفاعی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان اردبیل خردادماه 1402

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1402 برای استان اردبیل ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1402 - اردبیل
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
شنبه 1402/02/30 قرآن
دوشنبه 1402/03/01 مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی
شنبه 1402/03/06 علوم‌تجربی
دوشنبه 1402/03/08 عربی
چهارشنبه 1402/03/10 فارسی
شنبه 1402/03/13 ریاضی
چهارشنبه 1402/03/17 املای فارسی
شنبه 1402/03/20 پیام‌های آسمانی
دوشنبه 1402/03/22 نگارش (انشای فارسی)
چهارشنبه 1402/03/24 آمادگی دفاعی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان اصفهان خردادماه 1402

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1402 برای استان اصفهان ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1402 - اصفهان
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
دوشنبه 1402/03/01 قرآن
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی
شنبه 1402/03/06 علوم‌تجربی
دوشنبه 1402/03/08 فارسی
چهارشنبه 1402/03/10 عربی
شنبه 1402/03/13 ریاضی
سه‌شنبه 1402/03/16 مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 1402/03/17 املا - نگارش
شنبه 1402/03/20 پیام‌های آسمانی
دوشنبه 1402/03/22 آمادگی دفاعی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان البرز خردادماه 1402

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1402 برای استان البرز ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1402 - البرز
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
شنبه 1402/02/30 قرآن
دوشنبه 1402/03/01 مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی
شنبه 1402/03/06 علوم‌تجربی
دوشنبه 1402/03/08 عربی
چهارشنبه 1402/03/10 فارسی
شنبه 1402/03/13 ریاضی
چهارشنبه 1402/03/17 املای فارسی
شنبه 1402/03/20 پیام‌های آسمانی
دوشنبه 1402/03/22 نگارش (انشای فارسی)
چهارشنبه 1402/03/24 آمادگی دفاعی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان ایلام خردادماه 1402

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1402 برای استان ایلام ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1402 - ایلام
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
شنبه 1402/02/30 پیام‌های آسمان
سه‌شنبه 1402/03/02 ریاضی
پنجشنبه 1402/03/04 عربی
یکشنبه 1402/03/07 مطالعات اجتماعی
سه‌شنبه 1402/03/09 املاء
پنج‌شنبه 1402/03/11 زبان انگلیسی
شنبه 1402/03/13 آمادگی دفاعی
چهارشنبه 1402/03/17 علوم‌تجربی
پنجشنبه 1402/03/18 قرآن
شنبه 1402/03/20 فارسی
یکشنبه 1402/03/21 نگارش

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان بوشهر خردادماه 1402

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1402 برای استان بوشهر ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1402 - بوشهر
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
چهارشنبه 1402/02/20 پیام‌های آسمان
شنبه 1402/02/23 مطالعات اجتماعی
دوشنبه 1402/02/25 املاء فارسی
چهارشنبه 1402/02/27 نگارش فارسی
شنبه 1402/02/30 ریاضی
دوشنبه 1402/03/01 قرآن
چهارشنبه 1402/03/03 ادبیات فارسی
شنبه 1402/03/06 علوم‌تجربی
دوشنبه 1402/03/08 زبان انگلیسی
چهارشنبه 1402/03/10 آمادگی دفاعی
شنبه 1402/03/13 عربی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان چهارمحال‌وبختیاری خردادماه 1402

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1402 برای استان چهارمحال‌وبختیاری ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1402 - چهارمحال‌وبختیاری
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
شنبه 1402/02/30 قرآن
دوشنبه 1402/03/01 مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی
شنبه 1402/03/06 علوم‌تجربی
دوشنبه 1402/03/08 عربی
چهارشنبه 1402/03/10 فارسی
شنبه 1402/03/13 ریاضی
چهارشنبه 1402/03/17 املای فارسی
شنبه 1402/03/20 پیام‌های آسمان
دوشنبه 1402/03/22 نگارش
چهارشنبه 1402/03/24 آمادگی دفاعی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان خراسان جنوبی خردادماه 1402

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1402 برای استان خراسان جنوبی ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1402 – خراسان جنوبی
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
شنبه 1402/02/30 قرآن
دوشنبه 1402/03/01 مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی
شنبه 1402/03/06 علوم‌تجربی
دوشنبه 1402/03/08 عربی
چهارشنبه 1402/03/10 فارسی
شنبه 1402/03/13 ریاضی
چهارشنبه 1402/03/17 املای فارسی
شنبه 1402/03/20 پیام‌های آسمان
دوشنبه 1402/03/22 نگارش
چهارشنبه 1402/03/24 آمادگی دفاعی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان خراسان شمالی خردادماه 1402

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1402 برای استان خراسان شمالی ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1402 – خراسان شمالی
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
شنبه 1402/02/30 قرآن
دوشنبه 1402/03/01 مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی
شنبه 1402/03/06 علوم‌تجربی
دوشنبه 1402/03/08 املاء فارسی
چهارشنبه 1402/03/10 فارسی
شنبه 1402/03/13 عربی
چهارشنبه 1402/03/17 ریاضی
شنبه 1402/03/20 پیام‌های آسمان
دوشنبه 1402/03/22 نگارش
چهارشنبه 1402/03/24 آمادگی دفاعی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان خراسان رضوی خردادماه 1402

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1402 برای استان خراسان رضوی ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1402 – خراسان رضوی
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
شنبه 1402/02/30 قرآن
دوشنبه 1402/03/01 مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی
شنبه 1402/03/06 علوم‌تجربی
دوشنبه 1402/03/08 عربی
چهارشنبه 1402/03/10 فارسی
شنبه 1402/03/13 ریاضی
چهارشنبه 1402/03/17 املای فارسی
شنبه 1402/03/20 پیام‌های آسمان
دوشنبه 1402/03/22 نگارش
چهارشنبه 1402/03/24 آمادگی دفاعی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان خوزستان خردادماه 1402

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1402 برای استان خوزستان ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1402 - خوزستان
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
شنبه 1402/02/23 قرآن
یکشنبه 1402/02/24 انشاء
دوشنبه 1402/02/25 املای فارسی
چهارشنبه 1402/02/27 مطالعات اجتماعی
شنبه 1402/02/30 ریاضی
دوشنبه 1402/03/01 آمادگی دفاعی
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی
شنبه 1402/03/06 علوم‌تجربی
دوشنبه 1402/03/08 فارسی
چهارشنبه 1402/03/10 عربی
شنبه 1402/03/13 پیام‌های آسمان

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان زنجان خردادماه 1402

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1402 برای استان زنجان ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1402 - زنجان
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
شنبه 1402/02/30 قرآن
دوشنبه 1402/03/01 مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی
شنبه 1402/03/06 علوم‌تجربی
دوشنبه 1402/03/08 عربی
چهارشنبه 1402/03/10 فارسی
شنبه 1402/03/13 ریاضی
چهارشنبه 1402/03/17 املای فارسی
شنبه 1402/03/20 پیام‌های آسمان
دوشنبه 1402/03/22 نگارش
چهارشنبه 1402/03/24 آمادگی دفاعی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان سمنان خردادماه 1402

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1402 برای استان سمنان ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1402 - سمنان
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
شنبه 1402/02/30 قرآن
دوشنبه 1402/03/01 مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی
شنبه 1402/03/06 علوم‌تجربی
دوشنبه 1402/03/08 عربی
چهارشنبه 1402/03/10 فارسی
شنبه 1402/03/13 ریاضی
چهارشنبه 1402/03/17 املای فارسی
شنبه 1402/03/20 پیام‌های آسمان
دوشنبه 1402/03/22 نگارش
چهارشنبه 1402/03/24 آمادگی دفاعی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان سیستان و بلوچستان خردادماه 1402

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1402 برای استان سیستان و بلوچستان ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1402 – سیستان و بلوچستان
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
دوشنبه 1402/02/18 قرآن
چهارشنبه 1402/02/20 ریاضی
شنبه 1402/02/23 مطالعات اجتماعی
یکشنبه 1402/02/24 املای فارسی
دوشنبه 1402/02/25 پیام‌های آسمان
چهارشنبه 1402/02/27 عربی
پنج‌شنبه 1402/02/28 نگارش
شنبه 1402/02/30 علوم‌تجربی
دوشنبه 1402/03/01 زبان انگلیسی
چهارشنبه 1402/03/03 ادبیات فارسی
شنبه 1402/03/04 آمادگی دفاعی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان تهران و شهرستان‌های استان خردادماه 1402

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1402 برای استان تهران و شهرستان‌های استان تهران ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1402 – تهران و شهرستان های تهران
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
شنبه 1402/02/30 قرآن
دوشنبه 1402/03/01 مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی
شنبه 1402/03/06 علوم‌تجربی
دوشنبه 1402/03/08 عربی
چهارشنبه 1402/03/10 فارسی
شنبه 1402/03/13 ریاضی
چهارشنبه 1402/03/17 املای فارسی
شنبه 1402/03/20 پیام‌های آسمان
دوشنبه 1402/03/22 نگارش
چهارشنبه 1402/03/24 آمادگی دفاعی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان فارس خردادماه 1402

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1402 برای استان فارس ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1402 - فارس
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
شنبه 1402/02/30 قرآن
سه‌شنبه 1402/03/02 ریاضی
پنجشنبه 1402/03/04 عربی
یکشنبه 1402/03/07 مطالعات اجتماعی
سه‌شنبه 1402/03/09 املاء
پنج‌شنبه 1402/03/11 علوم‌تجربی
سه‌شنبه 1402/03/16 زبان انگلیسی
پنج‌شنبه 1402/03/18 آمادگی دفاعی
یکشنبه 1402/03/21 فارسی
سه‌شنبه 1402/03/23 پیام‌های آسمانی
پنجشنبه 1402/03/25 نگارش

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان قزوین خردادماه 1402

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1402 برای استان قزوین ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1402 - قزوین
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
شنبه 1402/02/30 قرآن
دوشنبه 1402/03/01 مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی
شنبه 1402/03/06 علوم‌تجربی
دوشنبه 1402/03/08 عربی
چهارشنبه 1402/03/10 فارسی
شنبه 1402/03/13 ریاضی
چهارشنبه 1402/03/17 املای فارسی
شنبه 1402/03/20 پیام‌های آسمان
دوشنبه 1402/03/22 نگارش
چهارشنبه 1402/03/24 آمادگی دفاعی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان قم خردادماه 1402

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1402 برای استان قم ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1402 - قم
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
دوشنبه 1402/03/01 قرآن
چهارشنبه 1402/03/03 مطالعات اجتماعی
شنبه 1402/03/06 علوم‌تجربی
دوشنبه 1402/03/08 عربی
چهارشنبه 1402/03/10 ادبیات فارسی
شنبه 1402/03/13 زبان انگلیسی
سه‌شنبه 1402/03/16 ریاضی
چهارشنبه 1402/03/17 املای فارسی
شنبه 1402/03/20 پیام‌های آسمانی
یکشنبه 1402/03/21 نگارش
سه‌شنبه 1402/03/23 آمادگی دفاعی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان کردستان خردادماه 1402

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1402 برای استان کردستان ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1402 - کردستان
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
شنبه 1402/02/30 قرآن
دوشنبه 1402/03/01 مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی
شنبه 1402/03/06 علوم‌تجربی
دوشنبه 1402/03/08 عربی
چهارشنبه 1402/03/10 فارسی
شنبه 1402/03/13 ریاضی
سه‌شنبه 1402/03/16 نگارش
چهارشنبه 1402/03/17 املای فارسی
پنجشنبه 1402/03/18 آمادگی دفاعی
شنبه 1402/03/20 پیام‌های آسمان

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان کرمان خردادماه 1402

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1402 برای استان کرمان ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1402 - کرمان
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
شنبه 1402/02/30 قرآن
دوشنبه 1402/03/01 مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی
پنجشنبه 1402/03/04 املاء
شنبه 1402/03/06 علوم‌تجربی
دوشنبه 1402/03/08 عربی
چهارشنبه 1402/03/10 فارسی
شنبه 1402/03/13 ریاضی
سه‌شنبه 1402/03/16 نگارش
چهارشنبه 1402/03/17 پیام‌های آسمان
پنجشنبه 1402/03/18 آمادگی دفاعی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان کرمانشاه خردادماه 1402

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1402 برای استان کرمانشاه ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1402 - کرمانشاه
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
شنبه 1402/02/30 قرآن
دوشنبه 1402/03/01 مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی
شنبه 1402/03/06 علوم‌تجربی
دوشنبه 1402/03/08 عربی
چهارشنبه 1402/03/10 فارسی
شنبه 1402/03/13 ریاضی
چهارشنبه 1402/03/17 املای فارسی
شنبه 1402/03/20 پیام‌های آسمان
دوشنبه 1402/03/22 نگارش
چهارشنبه 1402/03/24 آمادگی دفاعی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان کهگیلویه و بویراحمد خردادماه 1402

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1402 برای استان کهگیلویه و بویراحمد ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1402 - کهگیلویه و بویراحمد
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
شنبه 1402/02/30 قرآن
دوشنبه 1402/03/01 مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی
شنبه 1402/03/06 علوم‌تجربی
دوشنبه 1402/03/08 عربی
چهارشنبه 1402/03/10 فارسی
شنبه 1402/03/13 ریاضی
چهارشنبه 1402/03/17 املای فارسی
شنبه 1402/03/20 پیام‌های آسمان
دوشنبه 1402/03/22 نگارش
چهارشنبه 1402/03/24 آمادگی دفاعی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان گلستان خردادماه 1402

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1402 برای استان گلستان ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1402 - گلستان
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
شنبه 1402/02/30 قرآن
دوشنبه 1402/03/01 مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی
شنبه 1402/03/06 علوم‌تجربی
دوشنبه 1402/03/08 عربی
چهارشنبه 1402/03/10 فارسی
شنبه 1402/03/13 ریاضی
سه‌شنبه 1402/03/16 آمادگی دفاعی
چهارشنبه 1402/03/17 املای فارسی
شنبه 1402/03/20 پیام‌های آسمان
یکشنبه 1402/03/21 نگارش

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان گیلان خردادماه 1402

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1402 برای استان گیلان ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1402 - گیلان
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
شنبه 1402/02/30 قرآن
دوشنبه 1402/03/01 مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی
شنبه 1402/03/06 علوم‌تجربی
دوشنبه 1402/03/08 عربی
چهارشنبه 1402/03/10 فارسی
شنبه 1402/03/13 ریاضی
چهارشنبه 1402/03/17 املای فارسی
شنبه 1402/03/20 پیام‌های آسمان
دوشنبه 1402/03/22 نگارش
چهارشنبه 1402/03/24 آمادگی دفاعی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان لرستان خردادماه 1402

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1402 برای استان لرستان ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1402 - لرستان
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
شنبه 1402/02/30 قرآن
دوشنبه 1402/03/01 مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی
شنبه 1402/03/06 علوم‌تجربی
دوشنبه 1402/03/08 عربی
چهارشنبه 1402/03/10 فارسی
شنبه 1402/03/13 ریاضی
چهارشنبه 1402/03/17 املای فارسی
شنبه 1402/03/20 پیام‌های آسمان
دوشنبه 1402/03/22 نگارش
چهارشنبه 1402/03/24 آمادگی دفاعی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان مازندران خردادماه 1402

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1402 برای استان مازندران ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1402 - مازندران
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
شنبه 1402/02/30 قرآن
دوشنبه 1402/03/01 مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی
شنبه 1402/03/06 علوم‌تجربی
دوشنبه 1402/03/08 عربی
چهارشنبه 1402/03/10 فارسی
شنبه 1402/03/13 ریاضی
چهارشنبه 1402/03/17 املای فارسی
شنبه 1402/03/20 پیام‌های آسمان
دوشنبه 1402/03/22 نگارش
چهارشنبه 1402/03/24 آمادگی دفاعی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان مرکزی خردادماه 1402

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1402 برای استان مرکزی ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1402 - مرکزی
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
شنبه 1402/02/30 قرآن
دوشنبه 1402/03/01 مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی
شنبه 1402/03/06 علوم‌تجربی
دوشنبه 1402/03/08 عربی
چهارشنبه 1402/03/10 فارسی
شنبه 1402/03/13 ریاضی
چهارشنبه 1402/03/17 املای فارسی
شنبه 1402/03/20 پیام‌های آسمان
دوشنبه 1402/03/22 نگارش
چهارشنبه 1402/03/24 آمادگی دفاعی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان هرمزگان خردادماه 1402

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1402 برای استان هرمزگان ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1402 - هرمزگان
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
چهارشنبه 1402/02/20 فارسی
شنبه 1402/02/23 ریاضی
دوشنبه 1402/02/25 پیام‌های آسمان
چهارشنبه 1402/02/27 عربی
شنبه 1402/02/30 علوم‌تجربی
دوشنبه 1402/03/01 نگارش
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی
شنبه 1402/03/06 مطالعات اجتماعی
دوشنبه 1402/03/08 قرآن
چهارشنبه 1402/03/10 آمادگی دفاعی
شنبه 1402/03/13 املا فارسی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان همدان خردادماه 1402

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1402 برای استان همدان ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1402 - همدان
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
شنبه 1402/02/30 قرآن
دوشنبه 1402/03/01 مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی
شنبه 1402/03/06 علوم‌تجربی
دوشنبه 1402/03/08 عربی
چهارشنبه 1402/03/10 فارسی
شنبه 1402/03/13 ریاضی
چهارشنبه 1402/03/17 املای فارسی
شنبه 1402/03/20 پیام‌های آسمان
دوشنبه 1402/03/22 نگارش
چهارشنبه 1402/03/24 آمادگی دفاعی

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان یزد خردادماه 1402

در جدول زیر برنامه امتحانات نهایی پایه نهم خرداد 1402 برای استان یزد ارائه شده است.

برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه نهم دوره دوم - خرداد 1402 - یزد
روز تاریخ برگزاری ماده درسی
شنبه 1402/02/30 پیام‌های آسمان
یکشنبه 1402/02/31 انشاء
سه‌شنبه 1402/03/02 ریاضی
پنجشنبه 1402/03/04 زبان انگلیسی
شنبه 1402/03/06 علوم‌تجربی
یکشنبه 1402/03/07 قرآن
سه‌شنبه 1402/03/09 مطالعات اجتماعی
پنجشنبه 1402/03/11 عربی
سه‌شنبه 1402/03/16 آمادگی دفاعی
چهارشنبه 1402/03/17 املاء فارسی
پنجشنبه 1402/03/18 فارسی

پرسش و پاسخ

این برنامه در سایت وزارت آموزش و پرورش به نشانی medu.gov.ir قرار داده می شود و همچنین شما می توانید با مراجعه به مقاله فوق، از تاریخ امتحانات مطلع شوید.

کارت ورود به جلسه این آزمون را می توانید از سایت پنجره خدمات الکترونیک آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir تهیه کنید.

خیر، آموزش و پرورش هر استان برنامه ای متفاوت برای این امتحان در نظر می گیرد.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
6 Comments
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
...
...
1 سال قبل

کهگیلویه اشتباه شده..

رضا محمدیان
مدیر
1 سال قبل
پاسخ به  ...

ممنون از تذکر شما

...
...
1 سال قبل

کهگیلویه و قم. تاریخاشون برعکس نوشته شده

اشکان
اشکان
1 سال قبل

ممنونم

رضا محمدیان
مدیر
1 سال قبل
پاسخ به  اشکان

سپاس از شما

ANI
ANI
1 ماه قبل

ممنون

6
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x