جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

بودجه‌بندی کنکور انسانی 1403

بودجه‌بندی کنکور انسانی 1403
بودجه‌بندی کنکور انسانی 1403
فهرست مطالب

آگاهی از بودجه‌بندی کنکور انسانی 1403 برای برنامه ریزی مطالعاتی کنکور اهمیت دارد. با توجه به اینکه کنکور ۱۴۰۳ محدود به دروس اختصاصی برای همه رشته‌ها است،  آگاهی از بودجه‌بندی دروس تخصصی کنکور سبب می‌شود تا زمان مطالعه براساس تعداد سؤالات مطرح شده از هر مبحث مدیریت شود. در این نوشتار بودجه‌بندی کنکور انسانی 1403 ارائه شده است.

با گزینه دو همراه باشید.

بودجه‌بندی کنکور انسانی 1403

بودجه‌بندی دروس تخصصی در کنکور انسانی 1403

بودجه‌بندی دروس کنکور، به تعداد تست‌هایی اشاره دارد که در مباحث مختلف دروس کنکور، از آن‌ها سؤال طرح می‌شود. بنابر تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی، در شیوه جدید برگذاری کنکور دروس عمومی حذف شده‌اند و دانش‌آموزان تنها ملزم به پاسخ دادن به تست‌های تخصصی مربوط به رشته خود هستند. دروس اختصاصی رشتهٔ انسانی دارای ۹ درس تخصصی است که در این زمینه دارای بیشترین تعداد درس تخصصی در میان سه گروه آزمایشی تجربی، ریاضی و انسانی است. دروس اختصاصی کنکور انسانی ۱۴۰۳ شامل:

  • 1. ریاضی
  • 2. اقتصاد
  • 3. زبان و ادبیات فارسی
  • 4. زبان عربی
  • 5. تاریخ
  • 6. جغرافیا
  • 7. علوم اجتماعی
  • 8. منطق و فلسفه
  • 9. روان‌شناسی

بودجه‌بندی ریاضی دهم کنکور انسانی ۱۴۰۳

بودجه‌بندی ریاضی دهم کنکور انسانی ۱۴۰۳ در جدول زیر ارائه شده است:

بودجه‌بندی ریاضی دهم کنکور انسانی ۱۴۰۳
عنوان سرفصل تعداد تست‌های طرح شده در کنکور
عبارت‌های جبری (اتحاد جبری و کاربردها) ۱
عبارت‌های جبری (عبارت‌های گویا) ۱
معادله درجه دوم (معادله و مسائل توصیفی) ۲
معادله درجه دوم (معادلات شامل عبارات گویا) ۱
تابع (نمودار تابع درجه ۲) ۱
کار با داده‌های آماری (معیارهای پراکندگی) ۱
نمایش داده‌ها (نمودارهای یک‌متغیره) ۲

بودجه‌بندی ریاضی یازدهم کنکور انسانی ۱۴۰۳

بودجه‌بندی ریاضی یازدهم کنکور انسانی ۱۴۰۳ در جدول زیر ارائه شده است:

بودجه‌بندی ریاضی یازدهم کنکور انسانی ۱۴۰۳
عنوان سرفصل تعداد تست‌های طرح شده در کنکور
آشنایی با منطق و استدلال ریاضی (گزاره‌ها و ترکیب گزاره‌ها) ۱
تابع (اعمال بر روی تابع) ۱
تابع (توابع پلکانی و قدر مطلقی) ۱
آمار (شاخص‌های آماری) ۱
آمار (سری‌های زمانی) ۱

بودجه‌بندی ریاضی دوازدهم کنکور انسانی ۱۴۰۳

بودجه‌بندی ریاضی دوازدهم کنکور انسانی ۱۴۰۳ در جدول زیر ارائه شده است:

بودجه‌بندی ریاضی دوازدهم کنکور انسانی ۱۴۰۳
عنوان سرفصل تعداد تست‌های طرح شده در کنکور
آمار احتمال (شمارش) ۱
احتمال ۲
الگوهای خطی (دنباله حسابی) ۱
الگوهای خطی (مدل‌سازی و دنباله) ۱
الگوهای غیرخطی (دنباله هندسی) ۱

بودجه‌بندی اقتصاد کنکور انسانی ۱۴۰۳

بودجه‌بندی اقتصاد کنکور انسانی ۱۴۰۳ در جدول زیر ارائه شده است:

درس های مهم اقتصاد کنکور انسانی 1403
عنوان سرفصل تعداد تست‌های طرح شده در کنکور
تولید ۲
بازار ۲
آشنایی با شاخص اقتصادی ۵
پول و بانک ۲
فقر و توزیع درآمد ۱
اقتصاد بین‌الملل ۲
اقتصاد ایران ۱

بودجه‌بندی زبان و ادبیات فارسی کنکور انسانی ۱۴۰۳

بودجه‌بندی زبان و ادبیات فارسی کنکور انسانی ۱۴۰۳ در جدول زیر ارائه شده است:

بودجه‌بندی زبان و ادبیات فارسی کنکور انسانی ۱۴۰۳
عنوان سرفصل تعداد تست‌های طرح شده در کنکور
تاریخ‌ادبیات و سبک‌شناسی ۹
عروض ۶
قافیه ۲
ترکیبی عروض و قافیه ۱
آرایه ادبی ۷
قرابت معنایی ۵

بودجه‌بندی عربی کنکور انسانی ۱۴۰۳

بودجه‌بندی عربی کنکور انسانی ۱۴۰۳ در جدول زیر ارائه شده است:

بودجه‌بندی عربی کنکور انسانی ۱۴۰۳
عنوان سرفصل تعداد تست‌های طرح شده در کنکور
ترجمه ۸
تحلیل صرفی ۳
ضبط حرکات ۱
قواعد ۷
مفهوم ۱

بودجه‌بندی تاریخ دهم کنکور انسانی ۱۴۰۳

بودجه‌بندی تاریخ دهم کنکور انسانی ۱۴۰۳ در جدول زیر ارائه شده است:

بودجه‌بندی تاریخ دهم کنکور انسانی ۱۴۰۳
عنوان سرفصل تعداد تست‌های طرح شده در کنکور
درس دوم ۱
درس سوم ۱
درس هفتم ۱
درس چهاردهم ۱
درس پانزدهم ۱

بودجه‌بندی تاریخ یازدهم کنکور انسانی ۱۴۰۳

بودجه‌بندی تاریخ یازدهم کنکور انسانی ۱۴۰۳ در جدول زیر ارائه شده است:

بودجه‌بندی تاریخ یازدهم کنکور انسانی ۱۴۰۳
عنوان سرفصل تعداد تست‌های طرح شده در کنکور
درس دوم ۱
درس هفتم ۱
درس سیزدهم ۱

بودجه‌بندی تاریخ دوازدهم کنکور انسانی ۱۴۰۳

بودجه‌بندی تاریخ دوازدهم کنکور انسانی ۱۴۰۳ در جدول زیر ارائه شده است:

بودجه‌بندی تاریخ دوازدهم کنکور انسانی ۱۴۰۳
عنوان سرفصل تعداد تست‌های طرح شده در کنکور
درس اول ۱
درس دوم ۱
درس چهارم ۱
درس پنجم ۱
درس هشتم ۱

بودجه‌بندی جغرافیا کنکور انسانی ۱۴۰۳

بودجه‌بندی جغرافیا کنکور انسانی ۱۴۰۳ در جدول زیر ارائه شده است:

بودجه‌بندی جغرافیا کنکور انسانی ۱۴۰۳
عنوان سرفصل تعداد تست‌های طرح شده در کنکور
دهم ۳
یازدهم ۵
دوازدهم ۴

بودجه‌بندی علوم اجتماعی کنکور انسانی 1403

بودجه‌بندی علوم اجتماعی کنکور انسانی ۱۴۰۳ در جدول زیر ارائه شده است:

بودجه‌بندی علوم اجتماعی کنکور انسانی ۱۴۰۳
عنوان سرفصل تعداد تست‌های طرح شده در کنکور
پایه دهم ۵
پایه یازدهم ۵
پایه دوازدهم ۵

بودجه‌بندی فلسفه کنکور انسانی 1403

بودجه‌بندی فلسفه کنکور انسانی ۱۴۰۳ در جدول زیر ارائه شده است:

بودجه‌بندی فلسفه کنکور انسانی ۱۴۰۳
عنوان سرفصل تعداد تست‌های طرح شده در کنکور
دهم ۴
یازدهم ۳
دوازدهم ۳

بودجه‌بندی منطق کنکور انسانی 1403

در جدول زیر ضریب امتحان نهایی دوازدهم ریاضی نظام جدید ارائه شده است:

بودجه‌بندی منطق کنکور انسانی ۱۴۰۳
عنوان سرفصل تعداد تست‌های طرح شده در کنکور
منطق ترازوی اندیشه ۱
لفظ و معنا ۱
مفهوم و مصداق ۱
انواع و شرایط تعریف ۱
اقسام استدلال و کاربردهای آن ۱
قضیه حملی ۱
احکام قضایا ۱
نگاهی به تاریخچه معرفت ۱
قضیه شرطی و قیاس استثنایی ۲

بودجه‌بندی روان‌شناسی کنکور انسانی 1403

بودجه‌بندی روان‌شناسی کنکور انسانی ۱۴۰۳ در جدول زیر ارائه شده است:

بودجه‌بندی روان‌شناسی کنکور انسانی ۱۴۰۳
عنوان سرفصل تعداد تست‌های طرح شده در کنکور
روان‌شناسی، تعریف و روش مطالعه ۱
روان‌شناسی رشد ۴
احساس، توجه، ادراک ۳
حافظه و علل فراموشی ۲
تفکر (۱) حل مسئله ۲
تفکر (۲) تصمیم‌گیری ۲
انگیزه و نگرش ۱
روان‌شناسی سلامت ۱

تعداد سؤالات دفترچه کنکور انسانی 1403

در کنکور انسانی 1403 در مجموع 3 دفترچه تخصصی ارائه می‌شود. به صورت کلی 160 سؤال از دروس تخصصی ارائه می‌شود. این سؤالات در دو دفترچه مجزا قرار دارند. مدت زمان پاسخگویی به سؤالات 160 دقیقه ست. داوطلبین دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی باید به سؤالات دفترچه شماره 3 پاسخ دهند. سؤالات این دفترچه 80 سؤال است که مدت زمان پاسخگویی به این سؤالات 75 دقیقه است.

در جدول زیر می‌توانید دفترچه کنکور انسانی 1403 را مشاهده کنید.

دفترچه کنکور انسانی 1403
شماره دفترچه دروس تعداد سؤالات مدت‌زمان پاسخگویی مدت‌زمان پاسخگویی به هر سؤال
دفترچه شماره یک ریاضی 20 30 دقیقه هر سؤال 90 ثانیه
زبان و ادبیات فارسی 30 30 دقیقه هر سوال 60 ثانیه
علوم اجتماعی 15 25 دقیقه هر سوال 50 ثانیه
روان شناسی 15
دفترچه شماره دو عربی 20 20 دقیقه هر سؤال 80 ثانیه
تاریخ 13 20 دقیقه هر سؤال 80 ثانیه
جغرافیا 12
اقتصاد 15 15 دقیقه هر سؤال 60 ثانیه
فلسفه و منطق 20 20 دقیقه هر سؤال 60 ثانیه
دفترچه شماره سه ویژه داوطلبین رشته علوم و معارف اسلامی 80 75 دقیقه هر سؤال 94 ثانیه
مجموع 160 سوال 160 دقیقه

جزئیات دفترچه شماره یک کنکور انسانی

دفترچه شماره یک کنکور انسانی حاوی درس ریاضی، زبان و ادبیات فارسی، علوم اجتماعی و روانشناسی است. تعداد کل سوالات دفترچه 80 سوال تستی است. مدت زمان پاسخگویی به هر سول در دفترچه شماره یک مدت 75 دقیقه است. برای پاسخگویی به هر سوال کمتر از یک دقیقه زمان فرصت است.

بررسی درس ریاضی در کنکور انسانی 1403

اولین درس در دفترچه شماره یک کنکور انسانی مربوط به درس ریاضی است. در کنکور انسانی 1403 تعداد 20 سوال ریاضی مطرح می شود. در مجموع مدت زمان 35 دقیقه برای این درس در نظر گرفته شده است.  سوالات درس ریاضی از کتاب‌های ریاضی 1 پایه دهم، ریاضی 2 پایه یازدهم و ریاضی 3 پایه دوازدهم مطرح می شود. تعداد زیادی از سوالات به صورت مبحثی و ترکیبی ارائه می شود.

بررسی زبان و ادبیات فارسی کنکور انسانی 1403

دومین درس دفترچه شماره یک کنکور انسانی درس زبان و ادبیات فارسی است. منابع درس زبان و ادبیات فارسی از کتاب‌های علوم فنون ادبی 1 پایه دهم، علوم فنون ادبی 2 پایه یازدهم، علوم فنون ادبی 3 پایه دوازدهم است. از این درس تعداد 30 سوال تستی مطرح می شود. مدت زمان پاسخگویی 30 دقیقه است که به طور میانیگن برای هر سوال 1 دقیقه زمان نیاز است.

بررسی درس علوم اجتماعی کنکور انسانی 1403

سومین درس از دفترچه شماره یک کنکور انسانی مربوط به درس علوم اجتماعی است. از این درس در کنکور انسانی 15 سوال طرح می شود. زمان در نظر گرفته شده برای پاسخگویی به سوالات علوم اجتماعی و روان شناسی 25 دقیقه است.

بودجه‌بندی کنکور انسانی 1403

بررسی درس روان شناسی در کنکور انسانی 1403

چهارمین درس دفترچه شماره یک کنکور انسانی مربوط به درس روان شناسی است. از این درس تعداد 15 سوال طرح می شود. برای درس علوم اجتماعی و روان شناسی به طور کلی مدت زمان 25 دقیقه در نظر گرفته شده است. به طور میانگین برای پاسخگویی به سوالات به 50 ثانیه زمان نیاز است.

بررسی درس عربی کنکور انسانی 1403

اولین سوالات دفترچه شماره دو کنکور انسانی 1403 مربوط به درس عربی است. تعداد کل سوالات این درس 20 عدد است که برای پاسخگویی به این سوالات به 20 دقیقه زمان نیاز است. به صورت میاگین برای پاسخگویی به هر سوال به 60 ثانیه زمان نیاز است. سوالات عربی کنکور از کتاب‌های عربی یک پایه دهم، عربی دو پایه یازدهم و عربی سه پایه دوازدهم طرح می شود.

بررسی درس تاریخ کنکور انسانی 1403

دومین درس از دفترچه شماره دو کنکور انسانی 1403 مربوط به درس تاریخ است. از این درس 13 سوال طرح می شود. برای پاسخگویی به سوالات درس تاریخ و جغرافیا در مجموع 20 دقیقه زمان نیاز است.

بررسی درس جغرافیا در کنکور انسانی 1403

سومین درس از دفترچه شماره دو کنکور انسانی 1403 مربوط به درس جغرافیا است. از درس جغرافیا 12 سوال تستی طرح می شود. به طور کلی مدت زمان پاسخکویی به سوالات درس تاریخ و جغرافیا به 20 دقیقه زمان نیاز است.

بودجه‌بندی کنکور انسانی 1403

بررسی درس اقتصاد در کنکور 1403

چهارمین درس از دفترچه شماره دو کنکور انسانی مربوط به درس اقتصاد است. از این درس 15 سوال تستی طرح می شود. در مجموع 15 دقیقه زمان برای پاسخگویی به سوالات این درس در نظر گرفته شده است.

بررسی درس فلسفه ومنطق در کنکور 1403

پنجمین درس از دفترچه شماره دو کنکور انسانی 1403 مربوط به درس فلسفه و منطق است. از این در در کنکور انسانی 20 سوال تستی است. در مجموع 20 دقیقه زمان برای پاسخگویی به سوالات فلسفه و منطق نیاز است.

دفترچه شماره سه کنکور انسانی 1403 – ویژه داوطلبین دیپلم علوم و معارف اسلامی

در دفترچه شماره سه کنکور انسانی 1403 مختص داوطلبنی است که از رشته علوم و معارف اسلامی در کنکور انسانی شرکت می‌کنند.

دروس تخصصی کنکور انسانی 1403

دروس تخصصی کنکور انسانی 1403 در زیر ارائه شده است.

دروس تخصصی در کنکور انسانی 1403
دروس اختصاصی پایه دهم دروس اختصاصی پایه یازدهم دروس اختصاصی پایه دوازدهم
ریاضی و آمار 1 ریاضی و آمار 2 ریاضی و آمار 3
علوم و فنون ادبی 1 علوم و فنون ادبی 2 علوم و فنون ادبی 3
عربی، زبان قرآن 1 عربی، زبان قرآن 2 عربی، زبان قرآن 3
تاریخ 1 تاریخ 2 تاریخ 3
جغرافیا ایران جغرافیای 2 جغرافیای کاربردی 3
جامعه‌شناسی 1 جامعه‌شناسی 2 جامعه‌شناسی 3
منطق فلسفه 1 فلسفه 2
اقتصاد روان‌شناسی

برای کسب جزئیات بیشتر می‌توانید مقاله بهترین منابع کنکور انسانی را مطالعه کنید.

ضریب تأثیر دروس اختصاصی رشته انسانی کنکور 1403

هر یک از دروس رشته انسانی دارای ضریب مخصوص به خود است. داوطلبین با کمک ضرایب هر درس می‌توانند یک اولویت‌بندی صحیحی برای مطالعه داشته باشند.  در جدول زیر ضریب تأثیر دروس اختصاصی کنکور انسانی 1403 ارائه شده است:

ضرایب دروس کنکور انسانی 1403
نام درس ضریب
ریاضی 6
اقتصاد 2
زبان و ادبیات فارسی تخصصی 8
زبان عربی تخصصی 5
تاریخ و جغرافیا 5
علوم اجتماعی 5
فلسفه و منطق 5
روان‌شناسی 2

پرسش و پاسخ

داوطلبان کنکور انسانی، 2 دفترچه دریافت می‌کنند که هر کدام از آن‌ها، شامل تست‌های درس‌های مختلفی است. دفترچه سوم مختص داوطلبانی است که دیپلم علوم و معارف اسلامی دارند.

دفترچه شماره یک در مجموع 80 سؤال دارد. 20 سؤال ریاضی، 30 سؤال زبان و ادبیات فارسی، 15 سؤال علوم اجتماعی و 15 سؤال روان‌شناسی؛ مدت زمان پاسخ‌دهی به سؤالات 85 دقیقه است.

دفترچه شماره دو کنکور انسانی در مجموع 80 سؤال دارد.  30 سؤال عربی، 13 سؤال تاریخ، 12 سؤال جغرافیا، 20 سؤال فلسفه و منطق و 15 سؤال اقتصاد؛ مدت زمان پاسخ‌دهی به سؤالات  75 دقیقه است.

دفترچه شماره سه مخصوص داوطلبان رشته علوم و معارف اسلامی: در مجموع 80 سؤال؛ 20 سؤال عربی، 13 سؤال تاریخ، 12 سؤال جغرافیا، 20 سؤال فلسفه و منطق و 15 سؤال اقتصاد؛ مدت زمان پاسخ‌دهی: 75 دقیقه.

متن سربرگ خود را وارد کنید

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x