جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

بودجه‌بندی کنکور ریاضی 1403

بودجه‌بندی کنکور ریاضی 1403
بودجه‌بندی کنکور ریاضی 1403
فهرست مطالب

آگاهی از بودجه‌بندی کنکور ریاضی 1403 برای برنامه ریزی صحیح جهت مطالعه دروس تخصصی کنکور بسیار اهمیت دارد.  بودجه‌بندی کنکور بر اساس سوالاتی که در آزمون‌های گذشته طراحی شده است گردآوری می‌شوند و داوطلبان با اطلاع از آن می‌توانند از سوال خیزترین و مهم‌ترین فصل‌ها و مباحث آگاه شده و برنامه ریزی بهتری داشته باشند. در این نوشتار بودجه‌بندی کنکور ریاضی 1403 ارائه شده است.

با گزینه دو همراه باشید.

بودجه‌بندی کنکور ریاضی 1403

دروس مهم در کنکور ریاضی 1403

با توجه به دروس کنکور سراسری، منابع اصلی سؤالات درس ریاضی دفترچه عبارتند از هندسه، آمار و احتمال، ریاضیات گسسته، و مبنای سؤالات فیزیک نیز کتاب‌های فیزیک و آزمایشگاه هر سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم می‌باشد. منبع اصلی سؤالات شیمی نیز کتب شیمی 1، شیمی 2 و شیمی 3 خواهد بود.

تعداد سؤالات دفترچه کنکور ریاضی 1403

در کنکور ریاضی 1403 در مجموع دو دفترچه تخصصی در اختیار داوطلبین قرار می‌گیرد. 

105 سؤال از دروس اختصاصی طرح شده است که این سؤالات در 2 دفترچه مجزا قرار دارند.  در مجموع مدت‌زمان پاسخگویی به سؤالات 145 دقیقه است.  در جدول زیر می‌توانید دفترچه کنکور ریاضی 1403 را مشاهده کنید.

تعداد سؤالات دفترچه کنکور ریاضی 1403
شماره دفترچه دروس تعداد سؤالات مدت‌زمان پاسخگویی مدت‌زمان پاسخگویی به هر سؤال
دفترچه شماره یک ریاضیات 40 70 دقیقه هر سؤال 105 ثانیه
دفترچه شماره دو فیزیک 35 45 دقیقه هر سؤال 77 ثانیه
شیمی 30 30 دقیقه هر سؤال 60 ثانیه
مجموع 105 سؤال 145 دقیقه

جزئیات دفترچه شماره یک کنکور ریاضی 1403

دفترچه شماره یک کنکور ریاضی حاوی سؤالات درس ریاضی است. تعداد کل سؤالات این دفترچه 40 سؤال به صورت تستی است. مدت‌زمان پاسخگویی به کل سؤالات دفترچه شماره یک به مدت 70 دقیقه است. به صورت میانگین اگر بخواهید حساب کند، برای هر سؤال 105 ثانیه فرصت پاسخگویی است.

بررسی درس ریاضیات در کنکور ریاضی 1403

اولین دفترچه که در کنکور ریاضی 1403 در اختیار داوطلبین قرار می گیردف دفترچه حاوی سؤالات درس ریاضی است. سؤالات مطرح شده در این دفترچه از کتاب‌های هندسه 1، هندسه 2 و هندسه 3، حسابان 1و حسابان 2، آمار و احتمال، ریاضیات گسسته است. در ادامه مقاله، دروس تخصصی که بر اساس آن سؤالات کنکور طرح می‌شود، ارائه شده است.

با توجه به اینکه درس ریاضی در کنکور ضریب 12 دارد، داوطلبین باید برای این درس برنامه‌ریزی خوبی داشته باشند.

دفترچه شماره دو کنکور ریاضی 1403

دفترچه شماره 2 کنکور ریاضی شامل دروس فیزیک و شیمی است. در این دفترچه به صورت مجموع 65 سؤال تستی مطرح شده است. مدت‌زمان کل در نظر گرفته شده برای پاسخگویی به سؤالات این دفترچه به میزان 75 دقیقه است. به صورت میانگین برای هر سؤال به 70 ثانیه زمان نیاز است.

بررسی درس فیزیک در کنکور ریاضی 1403

در دفترچه شماره دو، درس فیزیک و شیمی ارائه شده است. بخش اول دفترچه مربوط به درس فیزیک است. تعداد کل سؤالات فیزیک در دفترچه کنکور ریاضی شامل 35 عدد سؤال تستی است. در  مجموع برای پاسخگویی به سؤالات فیزیک کنکور زمان 45 دقیقه ای در نظر گرفته شده است. به صورت میانگین برای هر سؤال به 77 ثانیه نیاز است. سؤالات مطرح شده از درس فیزیک از کتاب‌های فیزیک 1، فیزیک 2و فیزیک 3 است.

بررسی درس شیمی در کنکور ریاضی 1403

سومین درس در دفترچه دوم کنکور ریاضی 1403 مربوط به درس شیمی است. تعداد سؤالات  درس شیمی در کنکور ریاضی 30 سؤال است. در مجموع 30 دقیقه زمان برای پاسخگویی به سؤالات این درس نیاز است. سؤالات مطرح شده از درس شیمی از کتاب‌های شیمی 1، شیمی 2 و شیمی 3 است.

بودجه‌بندی کنکور ریاضی 1403

دروس تخصصی در کنکور ریاضی 1403

در جدول زیر دروس تخصصی در کنکور ریاضی 1403 ارائه شده است.

دروس تخصصی در کنکور ریاضی 1403
دروس اختصاصی پایه دهم دروس اختصاصی پایه یازدهم دروس اختصاصی پایه دوازدهم
- آمار و احتمال ریاضیات گسسته
هندسه 1 هندسه 2 هندسه 3
ریاضی 1 حسابان 1 حسابان 2
فیزیک 1 فیزیک 2 فیزیک 3
شیمی 1 شیمی 2 شیمی 3

ضریب تأثیر دروس اختصاصی رشته ریاضی کنکور 1403

هر درس در کنکور دارای یک ضریب مخصوص است. نمرات کسب شده برای هر درس براساس ضرایب آن سنجیده می‌شود. در جدول زیر ضریب تأثیر دروس اختصاصی رشته ریاضی کنکور 1403 ارائه شده است:

ضریب تأثیر دروس اختصاصی رشته ریاضی کنکور 1403
ریاضیات 12
فیزیک 9
شیمی 7

مهم‌ترین درس در کنکور 1403 درس ریاضیات است. این درس بیشترین تعداد سؤال در دفترچه کنکور و بیشترین ضریب را دارد. دانش آموزان رشته ریاضی باید این درس را به صورت جدی‌تر مورد مطالعه قرار دهند.

بودجه‌بندی سؤالات ریاضی، حسابان و دیفرانسیل برای کنکور ریاضی و فیزیک 1403

بودجه‌بندی سؤالات ریاضی، حسابان و دیفرانسیل برای کنکور ریاضی و فیزیک 1403 در جدول زیر ارائه شده است:

بودجه‌بندی سؤالات ریاضی، حسابان و دیفرانسیل برای کنکور ریاضی و فیزیک 1403
عنوان سرفصل تعداد تست‌های طرح شده در کنکور
مجموعه، الگو، دنباله 0
مثلثات 2
توان‌های گویا و عبارت‌های جبری 1
معادله و نامعادله 2
شمارش بدون شمردن 0
هندسه تحلیلی 0
تابع 2
بخش‌پذیری و تقسیم 0
تابع نمایی و لگاریتمی 1
حد و پیوستگی 2
حد نامتناهی و حد در بین‌هایت 1
مشتق 2
کاربرد مشتق 1

بودجه‌بندی درس فیزیک دهم برای کنکور ریاضی و فیزیک 1403

بودجه‌بندی درس فیزیک دهم برای کنکور ریاضی و فیزیک 1403 در جدول زیر ارائه شده است:

بودجه‌بندی درس فیزیک برای کنکور ریاضی و فیزیک 1403
عنوان سرفصل تعداد تست‌های طرح شده در کنکور
اندازه‌گیری و چگالی 0
کار، توان، انرژی 1
ویژگی فیزیکی مواد 3
دما و گرما، قانون گازها 3
ترمودینامیک 3

بودجه‌بندی درس فیزیک یازدهم برای کنکور ریاضی و فیزیک 1403

بودجه‌بندی درس فیزیک یازدهم برای کنکور ریاضی و فیزیک 1403 در جدول زیر ارائه شده است:

بودجه‌بندی درس فیزیک یازدهم برای کنکور ریاضی و فیزیک 1403
عنوان سرفصل تعداد تست‌های طرح شده در کنکور
الکتریسیته ساکن 3
جریان الکتریکی 3
مغناطیس 2
القا 2

بودجه‌بندی درس فیزیک دوازدهم برای کنکور ریاضی و فیزیک 1403

بودجه‌بندی درس فیزیک دوازدهم برای کنکور ریاضی و فیزیک 1403 در جدول زیر ارائه شده است:

بودجه‌بندی درس فیزیک دوازدهم برای کنکور ریاضی و فیزیک 1403
عنوان سرفصل تعداد تست‌های طرح شده در کنکور
حرکت بر خط راست 3
دینامیک و حرکت دایره‌ای 2
نوسان و امواج 4
برهم‌کنش‌های امواج 2
فیزیک اتمی 2
فیزیک هسته‌ای 2

بودجه‌بندی درس شیمی برای کنکور ریاضی و فیزیک 1403

بودجه‌بندی درس شیمی برای کنکور ریاضی و فیزیک 1403 در جدول زیر ارائه شده است:

بودجه‌بندی درس شیمی برای کنکور ریاضی و فیزیک 1403
عنوان سرفصل تعداد تست‌های طرح شده در کنکور
آرایش الکترونی و جدول تناوبی 3
شیمی آلی 3
سینتیک 2
نام‌گذاری، فرمول‌نویسی و ساختار لوویس 1
ترموشیمی 3
تعادل 2
جامدهای بلوری 2
استوکیومتری و واکنش‌ها 4
اسید و باز 4
الکتروشیمی 3
محلول‌ها 2
خواص فلزی و نافلزی 1

بودجه‌بندی ریاضیات رشته ریاضی در کنکور سال‌های اخیر

بودجه‌بندی ریاضی کنکور برای رشته ریاضی فیزیک به شرح زیر است:

بودجه‌بندی درس ریاضیات برای کنکور ریاضی و فیزیک 1403
سال سال 98 سال 99 سال 1400 سال 1401
مجموعه، الگو و دنباله 2 سوال 1 سوال 2 سوال 2 سوال
مثلثات 3 سوال 4 سوال 5 سوال 3 سوال
توان‌های گویا و عبارت‌های جبری 1 سوال 2 سوال 2 سوال 1 سوال
معادله‌ها و نامعادله‌ها 2 سوال 3 سوال 2 سوال 2 سوال
تابع 2 سوال 2 سوال 2 سوال 2 سوال
شمارش، بدون شمردن 0 سوال 0 سوال 1 سوال 0 سوال
آمار 2 سوال 2 سوال 2 سوال 2 سوال
توابع نمایی و لگاریتمی 1 سوال 2 سوال 3 سوال 1 سوال
حد و پیوستگی 3 سوال 4 سوال 4 سوال 3 سوال
مشتق 3 سوال 3 سوال 3 سوال 3 سوال
کاربردهای مشتق 2 سوال 4 سوال 2 سوال 2 سوال
آشنایی با مبانی ریاضیات 0 سوال 3 سوال 2 سوال 3 سوال
احتمال 2 سوال 2 سوال 3 سوال 2 سوال
آشنایی با نظریۀ اعداد 4 سوال 4 سوال 3 سوال 4 سوال
حد نامتناهی و بی‌نهایت 1 سوال 0 سوال 1 سوال 1 سوال
ماتریس 3 سوال 3 سوال 3 سوال 3 سوال
گراف و مدل سازی 2 سوال 2 سوال 1 سوال 2 سوال
ترکیبات (شمارش) 4 سوال 4 سوال 1 سوال 4 سوال
ترسیم‌های هندسی و استدلال 1 سوال 0 سوال 2 سوال 0 سوال
قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن 2 سوال 2 سوال 2 سوال 0 سوال
چند ضلعی‌ها 1 سوال 1 سوال 1 سوال 1 سوال
تجسم فضایی 3 سوال 2 سوال 3 سوال 2 سوال
دایره 3 سوال 3 سوال 1 سوال 3 سوال
تبدیل‌های هندسی و کاربردها 2 سوال 2 سوال 1 سوال 2 سوال
روابط طولی در مثلث 1 سوال 1 سوال 0 سوال 1 سوال
مجموع سؤالات 50 سوال 50 سوال 50 سوال 50 سوال

ضرایب امتحان نهایی دوازدهم ریاضی 1403

ضرایب امتحان نهایی دوازدهم ریاضی به دلیل تأثیر 50 درصدی که در کنکور 1403 دارند، بسیار مهم است. دروس نهایی سال دوازدهم در کنکور 1403 تأثیر قطعی دارند، به همین دلیل آگاهی از میزان ضریب هر درس برای برنامه ریزی بسیار مهم و ضروری است

ضریب امتحان نهایی دوازدهم ریاضی نظام جدید

در جدول زیر ضریب امتحان نهایی دوازدهم ریاضی نظام جدید ارائه شده است:

ضریب امتحان نهایی دوازدهم ریاضی نظام جدید
نوع درس نام درس ضریب
عمومی فارسی 3 18.64
عربی زبان قرآن 3 7.80
دینی 14.23
زبان خارجی 3 10.17
سلامت و بهداشت 2.96
علوم اجتماعی 2.20
اختصاصی حسابان 2 9.86
هندسه 5.82
ریاضی گسسته 4.93
فیزیک 3 13.9
شیمی 3 9.41

ضریب امتحان نهایی دوازدهم ریاضی نظام قدیم

در جدول زیر ضریب امتحان نهایی دوازدهم ریاضی نظام قدیم ارائه شده است:

ضریب امتحان نهایی دوازدهم ریاضی نظام جدید
پایه نوع درس نام درس ضریب
دیپلم عمومی زبان فارسی 3 18.64
ادبیات فارسی 3 7.80
عربی 3 14.23
تعلیمات دینی 3 10.17
زبان خارجی 3 2.96
اختصاصی حسابان 9.86
هندسه 2 5.82
جبر و احتمال 4.93
فیزیک 3 13.9
شیمی 3 9.41
پیش‌دانشگاهی عمومی زبان فارسی 3 7.81
معارف اسلامی 6.19
اختصاصی حساب دیفرانسیل و انتگرال 4.55
فیزیک ریاضی 6.45

برای مطالعه بیشتر در مورد ضرایب امتحانات نهایی دوازدهم ریاضی برای کنکور 1403 می‌توانید مقاله زیر را مطالعه کنید.

ضرایب امتحان نهایی دوازدهم ریاضی برای کنکور 1403

پرسش و پاسخ

براساس روال معمول، تعداد سؤالات کنکور ۱۴۰۳ نیز از طریق سازمان سنجش اعلام می‌شود.

ریاضیات در دفترچه شماره یک قرار دارد و داوطلبان باید به 40 سوال ریاضی در مدت زمان 70 دقیقه پاسخ دهند. البته به این نکته توجه داشته باشید که درس ریاضی در کنکور شامل کتاب‌های دیگری مانند هندسه، حسابان و گسسته است.

  • تعداد سؤالات ریاضی در کنکور: 40 سوال
  • مدت‌زمان پاسخگویی به سؤالات ریاضی در کنکور: 70 دقیقه
  • منابع: حسابان، گسسته و هندسه

داوطلبان باید در کنکور ریاضی به 35 سوال درس فیزیک در مدت زمان 45 دقیقه پاسخ دهند.

  • تعداد سؤالات فیزیک در کنکور ریاضی: 35 سوال
  • مدت زمان پاسخگویی به سؤالات فیزیک در کنکور: 45 دقیقه
  • منابع: فیزیک پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

درس شیمی آخرین درس کنکور ریاضی است. داوطلبان باید به 30 سوال درس شیمی در مدت زمان 30 دقیقه پاسخ دهند. درس شیمی در دفترچه شماره دو کنکور ریاضی قرار دارد.

  • تعداد سؤالات شیمی در کنکور ریاضی: 30 سوال
  • مدت‌زمان پاسخگویی به سؤالات شیمی در کنکور ریاضی: 30 دقیقه
  • مدت‌زمان پاسخگویی به هر سؤال شیمی: 1 دقیقه
  • منابع: شیمی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

داوطلبان در این مطلب می‌توانند بودجه‌بندی کنکور 1403 برای تمامی گروه‌های آموزشی ریاضی، تجربی، انسانی، هنر و زبان را مطالعه کنند.

ضریب امتحان نهایی ریاضی در کنکور 1403 به صورت 50 درصد قطعی است.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x