جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

سابقه تحصیلی کنکور 1403

سابقه تحصیلی کنکور 1403
سابقه تحصیلی کنکور 1403
فهرست مطالب

سوابق تحصیلی کنکور 1403 به میزان 50 درصد در نمره کل نهایی تأثیر دارد. به صورت ساده بخواهیم بیان کنیم، نمره کنکور به میزان 50 درصد و نمره سابقه تحصیلی به میزان 50 درصد در نمره کل نهایی تأثیر دارد. داوطلبین برای اینکه بخواهند میزان تأثیر سوابق تحصیلی خود را در هر گروه آزمایشی محاسبه کنند، نیاز به نمرات خام آن دروس دارند. منظور از سوابق تحصیلی، نمرات امتحانات نهایی پایه دوازدهم است. در ادامه این مطلب نکات مهم در مورد سابقه تحصیلی کنکور 1403 ارائه شده است:

با گزینه دو همراه باشید.

سابقه تحصیلی کنکور 1403

معدل در کنکور 1403 چقدر تأثیر دارد؟

سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام  3-3-6 گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال  1403به میزان  50 درصد با تأثیر قطعی است.

میزان تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی – واحدی در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال،1403 به میزان 37.5 درصد با تأثیر قطعی و میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی نظام سالی – واحدی  12/5درصد با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی (در مجموع دیپلم و پیش‌دانشگاهی)  50درصد است. همچنین سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) 50درصد است.

سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام  3-3-6 در گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی آزمون سراسری سال،1403به میزان  28درصد با تأثیر قطعی و همچنین میزان تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی – واحدی در این گروه‌ها،  21درصد با تأثیر قطعی و میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی نظام سالی – واحدی  7درصد با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی (در مجموع دیپلم و پیش‌دانشگاهی  28درصد) است. شایان ذکر است سهم نمره کل سابقه تحصیلی در گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی فقط شامل دروس عمومی سابقه تحصیلی است و سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور)  72درصد است.

سابقه تحصیلی کنکور 1403

نمره خام کنکور 1403 چه زمانی اعلام می‌شود؟

در هر نوبت آزمون اختصاصی، نمرات خام متقاضیان برای هر گروه آزمایشی که متقاضی در آن شرکت کرده، اطلاع‌رسانی می‌شود.

نمره کل کنکور 1403 چگونه محاسبه می‌شود؟

نمره کل نهایی کنکور از ترکیب بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی در نوبت‌های اول و دوم کنکور و نمره کل سابقه تحصیلی گروه درخواستی محاسبه می‌شود. بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی مربوط به دو یا چند نوبت آزمون اختصاصی هر سال در کارنامه متقاضیان که در مردادماه برای انتخاب رشته همان سال در اختیار آنان قرار می‌گیرد، اطلاع‌رسانی می‌شود. در صورت یکسان بودن گروه آزمایشی نوبت‌های معتبر هر متقاضی نوبت‌های اول و دوم سال  1403 و نوبت‌های اول و دوم سال  1402در صورتی که متقاضی در جلسه آزمون آنها حاضر بوده است.

 بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی بین حداکثر  4 نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور)، با سهم  50درصد در گروه‌های علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی و سهم  72درصد در گروه‌های هنر و زبان در نمرهکل نهایی لحاظ و در کارنامه ملاک انتخاب رشته اطلاع رسانی می‌شود.

  • 1.نمره کل نهایی گروه‌های آزمایشی اصلی حاصل از 50درصد نمره کل سابقه تحصیلی مربوط به گروه آزمایشی اصلی
  • 2. درخواستی و 50درصد  اختصاصی گروه آزمایشی اصلی درخواستی است.
  • 3. نمره کل نهایی گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی حاصل از 28درصد نمره کل سابقه تحصیلی و  72درصد بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی این گروه‌های آزمایشی است.

نمره کل سابقه تحصیلی در کنکور 1403 چگونه محاسبه می‌شود؟

نمره کل سابقه تحصیلی از  میانگین وزنی نمرات تراز شده سابقه تحصیلی دروس عمومی و تخصصی ساخته می‌شود.

 ملاک علمی برای پذیرش متقاضیان برای ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، نمره کل نهایی مربوط به سال پذیرش دانشجو است (با توجه به تغییر ضرایب و میزان تأثیر سوابق تحصیلی در سال،1403 نمره کل نهایی متقاضیان حاضر در جلسه آزمون سراسری سال  1402 برای پذیرش در سال  1403 تغییر می‌کند).

نمرات هر یک از دروس سوابق تحصیلی توسط وزارت آموزش‌وپرورش اطلاع‌رسانی می‌شود و در کارنامه متقاضیان که سازمان سنجش آموزش کشور صادر می‌کند، نمره کل سابقه تحصیلی مربوط به گروه آزمایشی متقاضی درج می‌شود. این نمره پس از تبدیل به نمره تراز در نمره کل سابقه تحصیلی محاسبه خواهد شد.  تراز هریک از دروس سوابق تحصیلی، به‌صورت مجزا در هر درس، نوع دیپلم و سال محاسبه می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، تراز یک نمره معین، می‌تواند در دروس و سال‌های مختلف متفاوت باشد.

نمرات خام آزمون (نمرات در بازه صفر تا بیست) ابتدا به نمرات تراز تبدیل و سپس با درنظرگرفتن ضرایب تعیین شده توسط شورای سنجش به صورت نمرات کل محاسبه می‌شود.

ضرایب سوابق تحصیلی دروس نهایی دوازدهم در مقاله زیر ارائه شده است:

ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم نظام جدید و نظام قدیم

برای محاسبه نمرات تراز نیاز به دردست‌داشتن تمامی نمرات شرکت‌کننده در آزمون است؛ لذا، امکان انجام این محاسبات بدون در اختیار داشتن نمرات خام کل شرکت‌کنندگان امکان‌پذیر نمی‌باشد

نمرات سابقه تحصیلی افرادی که در شهریور امتحان می‌دهند، چگونه محاسبه می‌شود؟

برای متقاضیانی که در خردادماه موفق به اخذ مدرک دیپلم نمی‌شوند و در شهریورماه مدرک دیپلم خود را اخذ میکنند، نمرات سوابق تحصیلی و معدل براساس نمرات کسب شده متقاضی در امتحانات نهایی آموزش‌وپرورش در خرداد ماه همان سال محاسبه ميشود و ملاك اعمال در گزينش علمي است.

به عبارت دیگر، از این نوبت امتحانات به بعد، نمرات کسب شده در نوبت‌های شهریور و دی ماه به عنوان سابقه تحصیل لحاظ نخواهند شد.

نمره کل سابقه تحصیلی برای کدام افراد ضروری است؟

از آزمون سراسری سال  1403 و بعد از آن، همه متقاضیانی که سابقه تحصیلی کامل گروه آزمایشی مورد نظر خود را ندارند (اعم از دانش آموزان و فارغالتحصیلان شاخه‌های نظری، فنی و حرفهای و کار و دانش در تمام نظام‌های آموزش و پرورش، طلاب حوزه‌های علمیه، متقاضیانی که نمره خود را قبل از خرداد سال  1384اخذ کرده اند، فارغالتحصیلان مدارس بینالملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیشدانشگاهی) باید نسبت به ایجاد سابقه تحصیلی دروس عمومی و اختصاصی از طریق شرکت در امتحانات نهایی (نظام  3-3-)6 وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌کند اقدام کنند.

اگر داوطلب برای یک درس فاقد سابقه تحصیلی باشد، چه باید انجام دهد؟

داوطلب باید نسبت به ایجاد سابقه تحصیلی دروس عمومی و اختصاصی از طریق شرکت در امتحانات نهایی نظام  3-3-6  وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌کند اقدام کنند. در غیر این صورت، برای هر درس که سابقه تحصیلی وجود نداشته باشد و متقاضی اقدام به ایجاد سوابق تحصیلی در دروس عمومی و اختصاصی نکند، نمره خام آن درس که سابقه تحصیلی ندارد، صفر لحاظ می‌شود.

سابقه تحصیلی کنکور 1403

درصورتی‌که داوطلب در یک درس دارای سابقه تحصیلی ناقص باشد، باید چه اقدامی انجام دهد؟

برای متقاضیانی که سابقه تحصیلی ناقص دارند و یا کلاً سابقه تحصیلی ندارند، سهم نمره کل سابقه تحصیلی قابل‌جایگزینی با نمره کل آزمون اختصاصی نیست. داوطلب باید نسبت به ایجاد سابقه تحصیلی دروس عمومی و اختصاصی از طریق شرکت در امتحانات نهایی نظام  3-3-6 وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌کند اقدام کنند.

پرسش و پاسخ

رتبه در سهمیه و رتبه کشوری براساس نمره کل نهایی ساخته می‌شود.

در محاسبه نمره کل سابقه تحصیلی، نمره تراز ملاک عمل است.

نمره کل سابقه تحصیلی یک‌مرتبه در هر سال اعلام و صرفاً برای پذیرش در همان سال معتبر است و برای سال‌های بعد با توجه به ضرایب آن سال محاسبه خواهد شد.

برای داوطلبانی که در آزمون ترمیم نمره دروس سوابق تحصیلی شرکت می‌کنند در یک درس، دارای چند نمره هستند، بیشترین نمره تراز هر درس برای محاسبه نمره کل سابقه تحصیلی لحاظ می‌شود.

برای داوطلبانی که دارای بیش از یک دیپلم هستند، نمره کل سابقه تحصیلی بر اساس بیشترین نمره تراز دروس مؤثر و معتبر محاسبه می‌شود.

معدل مدرک دیپلم معدل کتبی و معدل کل داوطلبانی که در آزمون‌های ترمیم نمره یا ایجاد سابقه شرکت می‌کنند، تغییر نمی‌کند و این نمرات (ترمیم، ایجاد) صرفاً در نمره کل سابقه تحصیلی که برای پذیرش در رشته محل‌های با آزمون کاربرد دارد، لحاظ می‌شوند.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x