جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

واژگان درس اول زبان انگلیسی یازدهم

واژگان درس اول زبان انگلیسی یازدهم
فهرست مطالب

در این فیلم آموزشی، با واژگان مهم و کاربردی درس اول زبان انگلیسی یازدهم آشنا خواهید شد. همچنین نمونه تست های زیادی جهت به خاطر سپردن و تسبیط لغات ذکر شده، آورده شده است.

پخش ویدئو

لغات مهم درس اول

لغت “written form” به معنی “شکل کتبی” و واژه “spoken form” به معنی “شکل شفاهی ” می باشد.

نمونه ای از کاربرد، لغت “written form” را می توانید در جمله زیر مشاهده نمایید.

There is no written record of the meeting.

هیچ گزارش کتبی ای از جلسه وجود ندارد.

کلمه “available” به معنی “قابل دسترس” می باشد و با واژه “accessible” مترادف است. در جمله ی زیر نمونه ای از کاربرد این لغت را مشاهده می کنید:

we’ve used up all the available space.

تمام فضاهای قابل دسترس را استفاده نموده ایم.

کلمات “readily, freely, easy to get” با یکدیگر مترادف می باشند و به معنی “خیلی آسان در دسترس قرار گرفتن” هستند.

کلمه “deaf”  به معنی “کر ” است. با اضافه کردن پسوند “en” به لغت مذکور، فعل آن ساخته خواهد شد. واژه “deafen” به مفهوم “کر کردن” است. به عنوان صفت از “deafening” به معنای “کر کننده” استفاده خواهد شد. در جمله زیر، لغت بیان شده به عنوان نمونه به کار رفته است.

We were deafened by the explosion.

ما از این انفجار کر شدیم.

به منظور یادگیری بیشتر لغات به نمونه تست آن توجه کنید:

Test: The book you want is not …………… .

1. cultural

2. absolute

3. experienced

4. available

پاسخ: گزینه 4 پاسخ صحیح می باشد.

با توجه به معنی جمله “کتابی که شما می خواهید در دسترس نیست” لغت “available” درست است.

در زبان انگلیسی، برای پاسخ دهی به تست ها نیازمند یادگیری واژگان و مترادف ها هستید.

واژگان بخش Reading در زبان انگلیسی

واژگان “despite, in spite of” به معنی “علارغم” بوده، بعد از این کلمات،”ing”  یا اسم استفاده خواهد شد.

کلمه “system” به معنی “سیستم”، می باشد. نقش های متفاوت این کلمه در جدول زیر آورده شده است.    

لغت

نقش

معنی

system

اسم

سیستم

systematize

فعل

به شکل سیستماتیک درآوردن

systematic

صفت

سیستماتیک، نظام مند

systematically

قید

به طور سیستماتیک

کلمه “use”  به معنی “استفاده کردن” است. نقش های متفاوت این واژه در جدول زیر نشان داده شده است:

 کلمه “useless” به معنی ” بی فایده” و “user” به مفهوم “کاربر” است.           

لغت

نقش

معنی

usage, usefulness

اسم

فایده، کاربرد، استفاده

use

فعل

استفاده کردن

useful

صفت

مفید

usefully

قید

به طور مفید

کلمه “exchange”  به معنی “تبادل کردن”، لغت “exchangeable” به مفهوم “قابل تبادل” می باشد. برای این واژه، عبارات زیر کاربرد دارند.

“international currency exchange” به مفهوم “ارز رایج بین المللی”، “exchange facilities” به معنی ” امکانات ارزی” به کار خواهند رفت.

واژگان “truly, sincerely, honesty”  به معنی “به طور صادقانه، به طور درست” می باشند. این لغات، با کلمه “believe”  می توانند به کار روند.  

کلمه “differ” به معنی “تفاوت قائل شدن” است. برای ساخت عبارت فعلیه، عبارت “make a difference” کاربرد دارد. به عنوان صفت از “different” به مفهوم “متفاوت”، اسم از “difference” به معنی “تفاوت”، قید از “differently” به مفهوم “به طور متفاوت”  استفاده خواهد شد. به نمونه تست زیر توجه کنید:                 

Under the new …………… you can access your account directly.

1. various

2. system

3. notice

4. grade

پاسخ: گزینه 2 پاسخ صحیح می باشد.

با توجه به معنی جمله “در سیستم جدید، شما می توانید به حسب کاربری خود به طور مستقیم دسترسی داشته باشید“، واژه “system” به مفهوم “سیستم” درست است.

در زبان انگلیسی، به منظور بیان علائم راهنمایی و رانندگی لغات خاصی وجود دارد.

ساخت واژه در زبان انگلیسی

کلمه “understand” به معنی “فهمیدن، درک کردن” است و با کلمات “realize, figure out, find out, comprehend” مترادف می باشد.

لغت “so” به مفهوم “بنابراین، در نتیجه” است. به عنوان مترادف برای این کلمه، می توان از واژگان”therefore, thus, as a result, consequently”  استفاده نمود.

بعد از واژه “it” از “ing” استفاده خواهد شد. در حقیقت باید بعد از این کلمه، صفت فاعلی به کار رود. مانند “It isn’t interesting” به مفهوم “جالب نیست”.

کلمه “few” به معنی “تعداد کم”، “fewer” به مفهوم “کمتر”،  “fewest” به معنی “کمترین” می باشد. بعد از این واژه، اسم جمع به کار خواهد رفت.

لغت “popular” به معنی “محبوب” می باشد. برای یادگیری نقش های متفاوت این کلمه به جدول زیر توجه کنید:

لغت

نقش

معنی

popularity

اسم

محبوبیت

popularize

فعل

عمومیت دادن، محبوب کردن

popular

صفت

محبوب

popularly

قید

به طور عمومی یا کلی

 به منظور یادگیری بیشتر نقش کلمات به نمونه تست زیر توجه کنید:

I got hungry, …………… I made a sandwich.

1. than

2. so

3. greatly

4. despite

پاسخ: گزینه 2 پاسخ صحیح می باشد.

با توجه به معنی جمله “من گرسنه شدم، بنابراین یک ساندویچ درست کردم.“، واژه “so” به مفهوم “بنابراین” درست است.

در زبان انگلیسی، بعد از واژه few در جمله، اسم جمع به کار خواهد رفت.

لغات کاربردی در زبان انگلیسی

لغت “around” به معنی “تقریبا” بوده و با واژگان “approximately, about, roughly, nearly, almost”، مترادف می باشد.

عبارت “get around” به مفهوم “اجتناب کردن یا حل کردن یک موضوع خاص” است.

عبارت “play around” به معنی “بازی در آوردن، شلوغ کردن” می باشد. به عنوان مترادف برای این کلمه، می توان از واژگان “mess around, fool around” استفاده نمود.

کلمه ی “international” به معنی “بین المللی” است. به عنوان “meaning” برای این کلمه، می توان از جمله زیر بهره گرفت.

concerning more than one country

 به منظور تسبیط بیشتر لغات ذکر شده به نمونه تست زیر دقت کنید:

How do we …………… the new tax law?

1. get away

2. get around

3. get up

4. get on

پاسخ: گزینه 2 پاسخ صحیح می باشد.

با توجه به معنی جمله “چگونه ما می توانیم از قانون مالیات جدید اجتناب کنیم؟ “، واژه “get around” به مفهوم “اجتناب کردن” درست است.

در زبان انگلیسی، واژگان و مترادف آن ها از اهمیت زیادی برخوردار است.

Reading Strategy در زبان انگلیسی

عبارت “no matter”، به معنی “اهمیت نداشتن” است. بعد از این کلمه، می توان از واژگان “how, what, where” استفاده نمود. بعد از کلمات ذکر شده، به ترتیب، صفت، فاعل و فعل قرار می گیرد. به عنوان نمونه، مثالی از این عبارت در زیر آورده شده است:

No matter how different they are.

اهمیتی ندارد که آن ها تا چه اندازه با هم متفاوت هستند.

تمامی واژگان “look for, seek, search for, go through sth” به معنی ” دنبال کردن، گشتن، پی بردن، وارد موضوعی شدن” می باشند و با یکدیگر در یک رابطه معنایی قرار دارند.

کلمه “phrase” به معنی “عبارت، اصطلاح، ضرب المثل” است. این لغت، با واژگان “idiom, proverb, expression”، مترادف می باشد.

کلمه “follow” به معنی “به دنبال چیزی رفتن، دنبال کردن، تعقیب کردن” می باشد. به عنوان مترادف این کلمه، می توان از واژگان  “chase, pursue, run after” استفاده نمود.

بعداز “follow” می توان کلمات “rules” به معنی “قوانین”، “instructions” به مفهوم “دستورالعمل ها”، “guidelines” به معنی “اهداف ، موضوع”، “signs” به مفهوم “علائم”، “directions” به معنی “مسیرها”  را به کار برد.

کلمه “action” به معنی “عمل” بوده و با واژگان “step” به معنی “عمل”، “activity” به مفهوم “فعالیت”، “behavior” به معنی “رفتار”، “deed” به مفهوم “شعار، کردار”، “move” به معنی “حرکت”، “measure” به مفهوم “تدبیر” در یک حیطه معنایی قرار گرفته است.

لغت “clear” به معنی “مشهور، واضح، شفاف، رک” می باشد. این کلمه با واژگان زیر مترادف است:

plain, noticeable, obvious, evident

کلمه “across” هم به عنوان حرف اضافه و هم قید در جمله استفاده می شود.

کلمه “particular” به معنی “خاص، ویژه، مخصوص” بوده و با واژه “specific” مترادف می باشد. 

لغت

نقش

معنی

specification

اسم

خاص

special

صفت

مخصوص

particular, specific

صفت

خاص، ویژه، مخصوص

specially

قید

به طور خاص

به منظور آشنایی بیشتر با مباحث ذکر شده، به نمونه تست زیر توجه کنید:

I want to do know …………… big those projects are.

1. where

2. how

3. which

4. when

پاسخ: گزینه 2 پاسخ صحیح می باشد.

با توجه به معنی جمله “من می خواهم بدانم پروژه ها تا چه اندازه بزرگ هستند.“، واژه “how” به مفهوم “چه اندازه” درست است.

در زبان انگلیسی، از واژه across هم به عنوان قید هم حرف اضافه استفاده نمود .

واژگان مترادف در زبان انگلیسی

لغت “orally” به معنی “به طور شفاهی” می باشد. و دارای معنی   “in a spoken way,    not written”  است.

واژه “foreign” به معنی “خارجی” به همراه لغات جدول زیر کاربرد دارد:

عبارت

معنی

foreign country

کشور خارجی

foreign language

زبان خارجی

foreign aid

کمک خارجی

foreign minister

وزیر امور خارجه

foreign debt

قرض خارجی

foreign policy

سیاست خارجی

foreign affairs

امرو مربوط به خارجی

برای تسبیط لغات بیان شده به نمونه تست زیر توجه کنید:

Toyota is the leading …………… car company.

1. foreign

2. unit

3. use

4. medium

پاسخ: گزینه 1 پاسخ صحیح می باشد.

با توجه به معنی جمله “تیوتا شرکت ماشین خارجی پیش رو است”، واژه “foreign” به مفهوم “خارجی” درست است.

در زبان انگلیسی، لغات و مترادف آن ها از مباحث اصلی و بسیار مهم می باشد.

نکات واژگان در زبان انگلیسی

قبل از لغت “practice” به معنی “تمرین” واژگان زیر به کار خواهد رفت:

“football, hockey, basketball, standard, common, general, medical, legal”

بعد از واژه“practice”  به عنوان نمونه، لغات “practice law” به معنی “وکالت کردن”، “practice medicine” به مفهوم “طبابت کردن”، “practice psychiatry” به معنای “روانکاوری کردن” کاربرد خواهند داشت.

واژگان “region, zone, area, territory, district, suburb” همگی، به معنی “حومه، منطقه، بخش، قسمت” می باشند و با هم مترادف هستند.

به عنوان مثال، عبارت “polar region” به معنی “منطقه قطبی”، “border region” به مفهوم “منطقه مرزی”، “desert region” به معنی “منطقه بیابانی” خواهند بود.

کلمه “exist” به معنی “وجود داشتن” می باشد. اسم این واژه، “existence, existing” به معنی “حیات”، “existent” به معنی “موجود زنده”، است.

عبارت “range in size” به معنی “تنوع در سایز” و عبارت “range in age” به مفهوم “تنوع در سن” کاربرد خواهند داشت.

واژه “popular” به معنی “محبوب، مورد پسند” است. قبل از “popular” اگر لغات

“hugely, immensely, wildly, extremely” به کار رود، معنی “به شدت محبوب” می باشد.

کلمه “popular” به معنی “کلی” نیز می باشد. این لغت به صورت ترکیبات جدول زیر کاربرد دارد:

Bears live in polar …………… .

1. regions

2. slices

3. hosts

4. packs

پاسخ: گزینه 1 پاسخ صحیح می باشد.

با توجه به معنی جمله “خرس ها در مناطق قطبی زندگی می کنند”، واژه “regions” به مفهوم “مناطق” درست است.

به منظور آشنایی با واژگان بیشتر و مترادف آن ها می توانید ویدئو آموزشی را مشاهده کنید.

سوالات متداول

واژگان “zone, area, territory, district, suburb” با کلمه ی مورد نظر مترادف بوده و به معنی ” حومه، منطقه، بخش، قسمت” هستند.

کلمه “region” به معنی “منطقه” بوده و عبارت “desert region”  برای بیان “منطقه بیابانی” می تواند به کار رود.

کلمه “practice” به معنی ” تمرین” و همراه با “medicine” به مفهوم “طبابت کردن” می باشد.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x