دسته‌بندی: ویدئوی دروس دهم

آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

روش های گردآوری داده ها چیست؟

در این فیلم آموزشی با موضوع روش های گردآوری داده ها شامل مصاحبه، مشاهده، پرسش نامه و دادگان آشنا خواهید شد. پخش ویدئو روش های گردآوری داده ها  روش‌های گردآوری

ادامه مطلب »

بیشترین و کمترین مقدار سهمی

در این فیلم آموزشی با موضوع چگونگی یافتن بیشترین و کمترین مقدار سهمی، نمونه سوالات تستی و تشریحی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو بیشترین و کمترین مقدار سهمی هر

ادامه مطلب »

محور تقارن سهمی چیست؟

در این فیلم آموزشی با موضوع محور تقارن سهمی، نمونه سوالات تستی و تشریحی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو محور تقارن سهمی چیست؟ محور تقارن سهمی: هر سهمی دارای یک

ادامه مطلب »

نقطه مینیمم و ماکزیمم سهمی

در این ویدئو آموزشی با موضوع نقطه مینیمم و ماکزیمم سهمی، نمونه سوالات تستی و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو انواع نمایش معادله سهمی معادله سهمی به دو صورت

ادامه مطلب »

معادله و نمودار سهمی چگونه است؟

در این ویدئو آموزشی با موضوع معادله و نمودار سهمی، نمونه سوالات تستی و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو معادله و نمودار سهمی چگونه است؟ تابع درجه‌دوم به‌صورت y=ax2+bx+c=0

ادامه مطلب »

تابع خطی چیست؟

در این ویدئو آموزشی با موضوع تابع خطی و نمونه تست های آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو تابع خطی چیست؟ اگر ضابطۀ تابع به‌صورت معادلۀ خط باشد، یعنی f(x)=mx+n ،

ادامه مطلب »

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید