جستجو
Close this search box.

دسته‌بندی: ویدئوی دروس دهم

آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

دوران مستطیل

در این فیلم آموزشی با موضوع دوران مستطیل، نمونه سوالات تستی و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو دوران مستطیل از دوران مستطیل حول طول یا عرض، یک استوانه

ادامه مطلب »

دوران مثلث قائم الزاویه

در این فیلم آموزشی با موضوع دوران مثلث قائم الزاویه، نمونه تست و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو دوران مثلث قائم الزاویه از دوران مثلث قائم‏ الزاویه حول

ادامه مطلب »

دوران پاره خط

در این فیلم آموزشی با موضوع دوران پاره خط، نمونه سوالات تستی و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو دوران پاره خط از دوران یک پاره ‏خط حول محور

ادامه مطلب »

برش کره و تقاطع کره

در این فیلم آموزشی با موضوع برش کره و ایجاد دایره، تقاطع کره و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو برش کره اگر یک کره را با صفحاتی افقی،

ادامه مطلب »

برش استوانه قائم

در این فیلم آموزشی با موضوع برش استوانه قائم و ایجاد دایره، مستطیل و بیضی آشنا خواهید شد. پخش ویدئو برش استوانه قائم اگر یک استوانه قائم را با صفحاتی افقی،

ادامه مطلب »

برش منشور مثلثی قائم

در این فیلم آموزشی با موضوع برش منشور مثلثی قائم و ایجاد مثلث، مستطیل و ذوزنقه آشنا خواهید شد. پخش ویدئو برش منشور مثلثی قائم اگر یک منشور مثلثی قائم را

ادامه مطلب »

برش های مختلف از یک مکعب

در این فیلم آموزشی با موضوع برش های مختلفی از مکعب و مقاطع متفاوت ایجاد شده آشنا خواهید شد. پخش ویدئو برش مکعب اگر یک مکعب را با صفحاتی افقی،

ادامه مطلب »

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید