جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

بارم‌بندی امتحانات دهم فنی حرفه‌ای و کارودانش

بارم‌بندی امتحانات دهم فنی حرفه‌ای و کارودانش
بارم‌بندی امتحانات دهم فنی حرفه‌ای و کارودانش
فهرست مطالب

بارم‌بندی امتحانات دهم شاخه فنی‌حرفه‌ای و کارودانش برای برنامه‌ریزی جهت موفقیت و کسب نمرات خوب بسیار حائز اهمیت است. دانش‌آموزان رشته‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش پایه دهم تحصیلی می‌توانند در این مقاله میزان نمره اختصاص یافته به هر درس و هر مبحث را برای نوبت اول و دوم سال تحصیلی 1403-1402 مشاهده کنند.

با گزینه دو همراه باشید.

بارم‌بندی امتحانات دهم فنی حرفه‌ای و کارودانش

بارم‌بندی فارسی و نگارش دهم 1402 – شاخه کارودانش و فنی حرفه‌ای

  • 1. فارسی 10 نمره شامل هشت درس 1-3-5-7-9-11-13-15
  • 2. نگارش 10 نمره شامل هشت درس 2-4-6-8-10-12-14-16
بارم‌بندی فارسی دهم 1402 – فنی حرفه ای و کارودانش
موضوع نمره
معنی واژه 1
املای واژه 1
دستور 1.5
آرایه‌های ادبی 1.5
تاریخ‌ادبیات 0.5
حفظ شعر 0.5
درک مطلب 2
معنی و مفهوم نثر 1
جمع 10
بارم‌بندی نگارش دهم 1402 - فنی حرفه ای و کارودانش
موضوع سنجه‌های ارزشیابی نمره
بازشناسی توانایی بازشناسی آموزه‌های درسی 1
تولید متن 1-خوش آغازی (جذابیت و گیرایی، نشان دادن نمایی کلی از محتوای نوشته) 1
2-پرورش موضوع با شیوه بیان نوشته (بیان ساده و صمیمی، بیان احساس متناسب با موضوع، سیر منطقی نوشته، فکر و نگاه نو) 3
3-خوش فرجامی (جمع بندی مطالب، تاثیرگذاری و تفکر برانگیز بودن) 1
4-املای واژگان (نداشتن غلط املایی) و رعایت نشانه‌های نگارشی 1
سازه‌های نوشتاری مثل نویسی، حکایت نگاری، شعر گردانی (درک و دریافت هسته‌معنایی مثل، حکایت و شعر و پروراندن موضوع) 2
رعایت املا و نشانه‌های نگارشی 1
جمع نمره 10

بارم‌بندی عربی دهم 1402 – (نوبت اول) فنی حرفه‌ای و کارودانش

بارم‌بندی عربی دهم فنی حرفه‌ای و کارودانش 1402 برای نوبت اول در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

بارم‌بندی عربی دهم 1402 – (نوبت اول) فنی حرفه‌ای و کارودانش
مهارت‌های زبانی موضوع نمره
الف) مهارت واژه‌شناسی نوشتن معنای پنج کلمه از عربی به فارسی در جمله 1 2
مترادف و متضاد (همانند تمرینات کتاب) 0.5
تشخیص کلمه ناهماهنگ از نظر معنا در میان چهار کلمه 0.25
نوشتن مفرد یا جمع اسم (در حد اسم‌های موجود در کتاب دهم) 0.25
ب) مهارت ترجمه به فارسی ترجمه جمله‌های عربی به فارسی 6.5 8
انتخاب گزینه درست در ترجمه جمله عربی به فارسی (دو جمله) 0.5
تکمیل ترجمه ناقص 1
ج) مهارت کاربرد قواعد ترجمه انواع فعل ماضی، مضارع، ماضی منفی، امر، نهی و مستقبل در جمله با توجه به قرائن 2 6
تشخیص فعل ماضی، مضارع، امر، نهی مناسب برای جالی خالی در جمله با توجه به قرائن 1
تشخیص نوع فعل در جمله با توجه به قرائن 0.5
تشخیص کلمه ناهماهنگ از نظر نوع میان چند کلمه 0.5
کاربرد عددهای اصلی و ترتیبی 2
د) مهارت درک و فهم سؤال جور کردنی از مفهوم واژگان (وصل کردن کلمات ستون اول به توضیحات ستون دوم) (چهار مورد) - یا ارائه پنج کلمه که یکی اضافه است و چهار جمله دارای جای خالی که باید جای خالی با کلمه مناسب کامل شود. - یا پر کردن جاهای خالی با گزینه‌های مناسب (سؤال دوگزینه‌ای) 2 3
درک مطلب (ارائه متن و طراحی چهار سؤال با چهار کلمه پرسشی خوانده شده) یا (ارائه چهار جمله و تعیین درست و نادرست آنها براساس مفهوم هر جمله یا براساس متن ارائه شده در برگه امتحانی) 1
ه) مهارت مکالمه پاسخ کوتاه به جمله‌های پرسشی 0.5 1
طرح سؤال از الحوارت (مانند جمله‌سازی با کلمات پراکنده حداکثر شش تکه از عبارت‌های کتاب) - پر کردن جای خالی با کلمات ارائه شده، دوگزینه‌ای و... 0.5

بارم‌بندی عربی دهم 1402 – (نوبت دوم، شهریور و دی ماه) فنی حرفه‌ای و کارودانش

بارم‌بندی عربی دهم فنی حرفه‌ای و کارودانش 1402 برای نوبت دوم، شهریور و دی‌ماه در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

بارم‌بندی عربی دهم 1402 – (نوبت دوم) فنی حرفه‌ای و کارودانش
مهارت‌های زبانی موضوع نمره
الف) مهارت واژه‌شناسی نوشتن معنای پنج کلمه از عربی به فارسی در جمله 1 2
مترادف و متضاد (همانند تمرینات کتاب) 0.5
تشخیص کلمه ناهماهنگ از نظر معنا در میان چهار کلمه – یک مورد 0.25
نوشتن مفرد یا جمع اسم از اسم‌های کتاب دهم 0.25
ب) مهارت ترجمه به فارسی ترجمه جمله‌های عربی به فارسی 6.5 8
انتخاب گزینه درست در ترجمه جمله عربی به فارسی (دو جمله) 0.5
تکمیل ترجمه ناقص 1
ج) مهارت کاربرد قواعد ترجمه انواع فعل ماضی، مضارع، ماضی منفی، امر، نهی و مستقبل در جمله با توجه به قرائن 1 6
تشخیص فعل ماضی، مضارع، امر، نهی مناسب برای جالی خالی در جمله با توجه به قرائن 1
تشخیص نوع فعل در جمله با توجه به قرائن 0.5
تشخیص کلمه ناهماهنگ از نظر نوع میان چند کلمه 0.5
کاربرد عددهای اصلی و ترتیبی 1
شناخت فعل‌های ماضی و مضارعی که ماضی سوم‌شخص مفرد آن‌ها علاوه بر سه حرف اصلی یا حروف زائدی دارند به همراه مصدرشان 2
د) مهارت درک و فهم سؤال جور کردنی از مفهوم واژگان (وصل کردن کلمات ستون اول به توضیحات ستون دوم) (چهار مورد) - یا ارائه پنج کلمه که یکی اضافه است و چهار جمله دارای جای خالی که باید جای خالی با کلمه مناسب کامل شود. - یا پر کردن جاهای خالی با گزینه‌های مناسب (سؤال دوگزینه‌ای) 2 3
درک مطلب (ارائه متن و طراحی چهار سؤال با چهار کلمه پرسشی خوانده شده) یا (ارائه چهار جمله و تعیین درست و نادرست آنها براساس مفهوم هر جمله یا براساس متن ارائه شده در برگه امتحانی) 1
ه) مهارت مکالمه پاسخ کوتاه به جمله‌های پرسشی 0.5 1
طرح سؤال از الحوارت (مانند جمله‌سازی با کلمات پراکنده حداکثر شش تکه از عبارت‌های کتاب) - پر کردن جای خالی با کلمات ارائه شده، دوگزینه‌ای و... 0.5

بارم‌بندی امتحان شفاهی عربی دهم – رشته فنی حرفه‌ای و کارودانش– میان‌ترم اول و دوم

بارم‌بندی امتحان شفاهی عربی دهم – رشته فنی حرفه‌ای و کارودانش – میان‌ترم اول و دوم در جدول زیر ارائه شده است.

بارم‌بندی امتحان شفاهی عربی دهم – رشته فنی حرفه‌ای و کارودانش– میان‌ترم اول و دوم
موضوع نمره
مهارت‌های خواندن، شنیدن و سخن‌گفتن روان‌خوانی (بدون درنگ و خطا و با تلفظ نسبتاً درست مخارج حروف) یا– اجرای نمایشی متن برخی درس‌ها 4
مکالمه ساده در حد کتاب‌درسی به صورت پاسخ کوتاه به جمله‌های پرسشی – یا حفظ مشابه مکالمات کتاب‌درسی و اجرای آن در گروه دو یا چندنفره – یا اجرای گروهی مکالماتی متفاوت با مکالمات کتاب‌درسی در کلاس 1
جمع نمره‌ها 5

بارم‌بندی دین و زندگی دهم فنی حرفه‌ای و کاردانش (غیر امتحان نهایی)

بارم‌بندی دین و زندگی دهم فنی حرفه‌ای و کاردانش (غیر امتحان نهایی) در جدول زیر ارائه شده است:

بارم‌بندی امتحان کتبی دین و زندگی – فنی حرفه ای و کارودانش
درس پایانی نوبت اول پایانی نوبت دوم، شهریور و دی‌ماه
اول و دوم 5 5
6
پنجم و ششم 5
هفتم و هشتم - 3
نهم و دهم 5
یازدهم و دوازدهم 3
قرائت 4 4
جمع 20 20

بارم‌بندی تعلیمات دینی اقلیت‌های دینی دهم (تمامی رشته‌ها) 1402

الف) کلیمی، زرتشتی و آشوری

ارزشیابی مستمر و پایانی هر کدام  20 نمره به صورت زیر می‌باشد. (نوبت اول، دوم و شهریور و دیماه:)

  • 1. کتاب مشترک تعلیمات ادیان و اخلاق (10 نمره)
  • 2. کتاب اختصاصی هر یک از ادیان توحیدی مذکور (10 نمره
  •  
  • ب) ارمنی

به علت نداشتن کتاب اختصاصی، تمام  20 نمره ارزشیابی مستمر و  20نمره ارزشیابی پایانی به کتاب مشترک تعلیمات ادیان و اخلاق اختصاص دارد.

بارم‌بندی جغرافیای ایران دهم 1402 – رشته‌های نظری، فنی حرفه‌ای و کارودانش

بارم‌بندی جغرافیای ایران دهم 1402 – رشته‌های نظری، فنی حرفه‌ای و کارودانش در جدول زیر ارائه شده است:

بارم‌بندی جغرافیای ایران و استان‌شناسی دهم 1402 – رشته‌های نظری، فنی حرفه‌ای و کارودانش
درس نوبت اول نمره نوبت اول استان‌شناسی نمره پایانی نوبت دوم (خرداد، شهریور و دی‌ماه) نمره
1 2 15 50 درصد کتاب استان شناسی 5 0.5 7 نمره
2 2 0.5
3 3 1
4 4 2.5
5 4 2.5
6 - - - - 4 13 نمره
7 - - - - 2.5
8 - - - - 1
9 - - - 2.5
10 - - - -- 3

بارم‌بندی درس تفکر و سواد رسانه‌ای دهم و یازدهم 1402 – تمامی رشته‌ها در زیر ارائه شده است.

بارم‌بندی درس تفکر و سواد رسانه‌ای دهم و یازدهم 1402 – تمامی رشته‌ها در زیر ارائه شده است.

بارم‌بندی درس تفکر و سواد رسانه‌ای دهم و یازدهم 1402 – تمامی رشته‌ها
دروس و بارم فصل درس نوبت اول نوبت دوم
محتوای رسانه‌ای را تحلیل و پیام‌های آشکار و پنهان تولیدات رسانه‌ای را درک می‌کند. 1 تا 5 1 تا 18 5 4
بازنمایی و کلیشه را در محتواهای رسانه‌ای تشخیص می‌دهد. 2 و 5 4-5-16 4 2
فنون اقناع را در محتواهای رسانه‌ای تشخیص می‌دهد. 2 6-7-8 5 2
کارکرد قالب‌های رسانه‌ای را می‌شناسد. 3 9 2 2
توانایی تحلیل و ارزیابی اهداف تولیدات رسانه‌ای را دارد. 3 10-11 4
ویژگی‌ها و نشانگرهای مخاطب/ کاربر فعال و منفعل را می‌شناسد. 4 13 - 1
از حقوق خود در برابر رسانه آگاه است. 4 14 - 1
مؤلفه‌های سبک زندگی در تولیدات رسانه‌ای را تشخیص داده آنها را با هنجارهای جامعه مقایسه می‌کند. 5 15-16-17 - 3
اخبار جعلی را تشخیص می‌دهد. 5 18 - 2
مصرف محتوای رسانه‌ای خود را بهینه‌سازی و مدیریت می‌کند. 6 20-21 - 2
بی‌اخلاقی‌های رسانه‌ای را در تولیدات و جریان‌های رسانه‌ای تشخیص می‌دهد. 6 22 - 1
جمع نمرات 20 20

بارم‌بندی تربیت‌بدنی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم 1402 – کلیه رشته‌ها

بارم‌بندی تربیت‌بدنی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم 1402 – کلیه رشته‌ها در جدول زیر ارائه شده است.

بارم‌بندی تربیت‌بدنی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم 1402 – کلیه رشته‌ها
محتوای آموزشی ملاک‌های ارزیابی روش سنجش و ارزیابی (ارزیاب) ابزار جمع‌آوری داده‌ها بارم‌بندی نمره
رفتارهای فردی و اجتماعی (2 نمره) رفتارهای فردی و اجتماعی (پوشش ورزشی، حضور به‌موقع، اجرای تکالیف و مسئولیت‌پذیری، کنترل هیجانات و احترام به دیگران، رعایت بهداشت فردی و عمومی و)... ارزیابی همسالان - خودارزیابی - ارزیابی معلم چک‌لیست مشاهده رفتار - دفتر گزارش‌ها سرگروه - چک‌لیست ارزیابی از خود یا دیگران 2
مهارت‌های ورزشی (8 نمره) سطح مهارت‌های ورزشی (مهارت‌های مدنظر هر نیمسال) ارزیابی همسالان - ارزیابی معلم چک‌لیست ثبت رکورد - چک‌لیست مشاهده رفتار 4
امتیازات کسب شده در انجام بازی‌ها و رقابت‌های کلاسی ارزیابی همسالان - ارزیابی معلم چک‌لیست ثبت امتیازات 4
به‌کارگیری قوانین و مقررات و استراتژی‌ها دربازی‌های ورزشی ارزیابی همسالان - ارزیابی معلم چک‌لیست مشاهده رفتار 4
مشارکت فعال در تمرینات و بازی‌های ورزشی ارزیابی همسالان - ارزیابی معلم چک‌لیست مشاهده رفتار 2
آمادگی جسمانی (8 نمره) شناخت مفاهیم و اصول آمادگی جسمانی ارزیابی معلم چک‌لیست ارزیابی پروژه آزمون‌های کتبی آنلاین 2
انجام تمرینات و تکالیف حرکتی آمادگی جسمانی در خانه و مدرسه ارزیابی معلم - ارزیابی والدین - ارزیابی همسالان کارنمای ثبت تکالیف حرکتی در منزل - پوشه کار - چک‌لیست مشاهده رفتار 2
سطح آمادگی جسمانی (فاکتورهای مدنظر در هر نیمسال) ارزیابی معلم - ارزیابی همسالان - ارزیابی والدین چک‌لیست مشاهده رفتار - آزمون‌های آمادگی جسمانی 4
موضوعات دانشی 2 نمره شناخت موضوعات مربوط به زندگی فعال ارزیابی معلم چک‌لیست ارزیابی پروژه - گزارش تکالیف منزل - آزمون‌های کتبی آنلاین 2

پرسش و پاسخ

بارم‌بندی امتحانات دهم فنی حرفه‌ای و کارودانش از سایت آموزش‌وپرورش قابل‌دانلود است. در گزینه دو بارم‌بندی درس‌های مختلف ارائه شده است.

بارم‌بندی امتحانات دهم از سایت آموزش‌وپرورش ارائه شده است.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x