جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

بارم‌بندی امتحان فارسی و عربی دهم 1402

بارم‌بندی امتحان فارسی و عربی دهم 1402
بارم‌بندی پایه دهم تجربی 1402 – دروس تخصصی
فهرست مطالب

بارم‌بندی امتحانات فارسی و عربی پایه دهم تجربی، ریاضی توسط آموزش‌وپرورش منتشر شد. دانش‌آموزان می‌توانند با مطالعه مقاله زیر از بارم‌بندی فصل‌های مختلف کتاب فارسی و عربی برای نوبت اول و دوم آگاه شوند و با برنامه‌ریزی دقیق به نمرات خوبی دست پیدا کنند. بارم‌بندی دروس فارسی و عربی پایه دهم 1402 برای شاخه‌های نظری در زیر ارائه شده است.

با گزینه دو همراه باشید.

بارم‌بندی امتحانات فارسی و عربی پایه دهم 1402 – شاخه نظری

بارم‌بندی فارسی دهم 1402 – شاخه نظری

بارم‌بندی فارسی دهم 1402 – شاخه نظری  در جدول زیر قابل مشاهده است.

بارم‌بندی فارسی دهم 1402
زبانی 7 نمره معنی واژه 1
املای واژه 2
دستور 4
ادبی 5 نمره آرایه‌های ادبی 3
تاریخ‌ادبیات 1
حفظ شعر 1
فکری 8 نمره درک مطلب 4
معنی و مفهوم نثر 2
معنی و مفهوم نظم 2
جمع نمره 20

بارم‌بندی نگارش دهم 1402 – شاخه نظری

بارم‌بندی نگارش دهم 1402 – شاخه نظری در جدول زیر قابل مشاهده است.

بارم‌بندی نگارش دهم 1402
موضوع سنجه‌های ارزشیابی نمره
بازشناسی توانایی بازشناسی آموزه‌های درسی 2
تولید متن 1-خوش آغازی (جذابیت و گیرایی، نشان دادن نمایی کلی از محتوای نوشته) 1.5
2-پرورش موضوع با شیوه بیان نوشته (بیان ساده و صمیمی، بیان احساس متناسب با موضوع، سیر منطقی نوشته، فکر و نگاه نو) 9
3-خوش فرجامی (جمع بندی مطالب، تاثیرگذاری و تفکر برانگیز بودن) 1.5
4-املای واژگان (نداشتن غلط املایی) و رعایت نشانه‌های نگارشی 2
سازه‌های نوشتاری مثل نویسی، حکایت نگاری، شعر گردانی (درک و دریافت هسته‌معنایی مثل، حکایت و شعر و پروراندن موضوع) 3
رعایت املا و نشانه‌های نگارشی 1
جمع نمرات 20

بارم‌بندی عربی دهم 1402 – از درس اول تا پایان درس چهارم (نوبت اول) ریاضی و تجربی

امتحان کتبی عربی زبان قرآن 1 ریاضی و فیزیک و علوم تجربی از درس اول تا پایان درس چهارم برای نوبت اول و نوبت دوم به تفکیک ارائه شده است. بارم‌بندی عربی دهم تجربی 1402 و بارم‌بندی عربی دهم ریاضی 1402 برای نوبت اول در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

بارم‌بندی عربی دهم 1402 - نوبت اول - ریاضی و تجربی
مهارت‌های زبانی موضوع نمره
الف) مهارت واژه‌شناسی نوشتن معنای پنج کلمه از عربی به فارسی در جمله 1.25 2.5
مترادف و متضاد (همانند تمرینات کتاب) 0.5
تشخیص کلمه ناهماهنگ از نظر معنا در میان چهار کلمه 0.25
نوشتن مفرد یا جمع اسم (در حد اسم‌های موجود در کتاب دهم) 0.5
ب) مهارت ترجمه به فارسی ترجمه جمله‌های عربی به فارسی از متن، تمرین و بخش اعلموا 5 6.5
انتخاب گزینه درست در ترجمه جمله عربی به فارسی (دو جمله) 0.5
تکمیل ترجمه ناقص از متن، تمرین و اعلمو (چهار جمله خالی) 1
ج) مهارت شناخت و کاربرد قواعد ترجمه فعل‌های ماضی ساده، مضارع اخباری، ماضی منفی، مضارع منفی، امر، نهی و مستقبل در جمله 1.5 7.5
تشخیص فعل‌های ماضی، مضارع، امرونهی برای جای خالی در جمله از قواعد درس سوم و چهارم (2)، تشخیص نوع فعل (0.75)، تشخیص کلمه ناهماهنگ از نظر قواعد میان چند کلمه (0.25) 3
کاربرد عددهای اصلی و ترتیبی 2
ساعت خوانی 0.25
تشخیص ضمیر و اسم اشاره مناسب برای جای خالی در جمله با توجه به قرائن و در قالب سؤال چندگزینه‌ای یا شناخت آنها 0.75
سؤال جور کردنی از مفهوم واژگان (وصل کردن کلمات ستون اول به توضیحات ستون دوم) (چهار مورد) - یا ارائه پنج کلمه که یکی اضافه است و چهار جمله دارای جای خالی که باید جای خالی با کلمه مناسب کامل شود. - یا پر کردن جاهای خالی با گزینه‌های مناسب (سؤال دوگزینه‌ای) 1 2
درک مطلب (ارائه متن و طراحی چهار سؤال با چهار کلمه پرسشی خوانده شده) یا (ارائه چهار جمله و تعیین درست و نادرست آنها براساس مفهوم هر جمله یا براساس متن ارائه شده در برگه امتحانی) 1
ه) مهارت مکالمه پاسخ کوتاه به جمله‌های پرسشی و پاسخ کوتاه با توجه به تصویر 0.5 1.5
طرح سؤال از الحوارت (مانند جمله‌سازی با کلمات پراکنده حداکثر شش تکه از عبارت‌های کتاب) - پر کردن جای خالی با کلمات ارائه شده، دوگزینه‌ای و ترجمه 1

بارم‌بندی عربی دهم 1402 - نوبت دوم - ریاضی و تجربی

بارم‌بندی عربی دهم 1402  – نوبت دوم (خرداد، شهریور و دی ماه) برای رشته‌های ریاضی و تجربی با نوبت اول متفاوت است. بارم‌بندی عربی دهم تجربی 1402 نوبت دوم و بارم‌بندی عربی دهم ریاضی 1402 نوبت دوم در جدول زیر قابل مشاهده است.

بارم‌بندی عربی دهم 1402 - نوبت دوم - ریاضی و تجربی
مهارت‌های زبانی موضوع نمره
الف) مهارت واژه‌شناسی نوشتن معنای پنج کلمه از عربی به فارسی در جمله 1.25 2.5
تعیین کلمات مترادف و متضاد (همانند تمرینات کتاب) 0.5
تشخیص کلمه ناهماهنگ از نظر معنا در میان چهار کلمه (دو مورد) 0.25
نوشتن مفرد یا جمع اسم (در حد اسم‌های موجود در کتاب دهم) 0.5
ب) مهارت ترجمه به فارسی ترجمه جملات کتاب از عربی به فارسی از متن، تمرین و بخش اعلموا 5 6.5
انتخاب گزینه درست در ترجمه جمله عربی به فارسی (دو جمله) 0.5
تکمیل ترجمه ناقص از متن، تمرین و اعلمو 1
ج) مهارت شناخت و کاربرد قواعد ترجمه فعل‌های ماضی ساده، مضارع اخباری، ماضی منفی، مضارع منفی، امر، نهی و مستقبل در جمله (یکی از فعل‌ها دارای نون وقایه باشد.) 1 7.5
تشخیص فعل‌های ماضی، مضارع، امرونهی و نیز مصدر مناسب برای جای خالی در جمله (1.5)، تشخیص نوع فعل (0.75)، تشخیص کلمه ناهماهنگ از نظر قواعد میان چند کلمه (0.25) 2.5
کاربرد عددهای اصلی و ترتیبی 0.75
ساعت خوانی 0.25
تشخیص «فاعل و مفعول»، «مبتدا و خبر»، «جار ٌ و مجرور»، مضاف الیه و صفت در جمله 1
ترجمه فعل ماضی و مضارع مجهول و تشخیص آن‌ها از فعل معلوم، یا کاربرد فعل مجهول در قالب پرسش چندگزینه‌ای 0.5
معانی و کاربرد حروف جر در قالب پرسش چندگزینه‌ای 0.5
تشخیص ضمیر و اسم‌فاعل، اسم‌مفعول و اسم مبالغه 1
سؤال جور کردنی از مفهوم واژگان (وصل کردن کلمات ستون اول به توضیحات ستون دوم) (چهار مورد) - یا ارائه پنج کلمه که یکی اضافه است و چهار جمله دارای جای خالی که باید جای خالی با کلمه مناسب کامل شود. - یا پر کردن جاهای خالی با گزینه‌های مناسب (سؤال دوگزینه‌ای) 1
درک مطلب (ارائه متن و طراحی چهار سؤال با چهار کلمه پرسشی خوانده شده) یا (ارائه چهار جمله و تعیین درست و نادرست آنها براساس مفهوم هر جمله یا براساس متن ارائه شده در برگه امتحانی) 1
ه) مهارت مکالمه پاسخ کوتاه یک یا دوکلمه‌ای به جمله‌های پرسشی 0.5 1.5
طرح سؤال از الحوارت (مانند جمله‌سازی با کلمات پراکنده حداکثر شش تکه از عبارت‌های کتاب، پر کردن جای خالی با کلمات ارائه شده، دوگزینه‌ای و ترجمه) 1

بارم‌بندی امتحان شفاهی عربی دهم – ریاضی و تجربی – میان‌ترم اول و دوم

بارم‌بندی امتحان شفاهی عربی دهم – ریاضی و تجربی – میان‌ترم اول و دوم در جدول زیر ارائه شده است.

بارم‌بندی امتحان شفاهی عربی دهم – ریاضی و تجربی – میان‌ترم اول و دوم
مهارت موضوع نمره
مهارت‌های خواندن، شنیدن و سخن‌گفتن روان‌خوانی (بدون درنگ و خطا و با تلفظ نسبتاً درست مخارج حروف) یا حفظ سرود درس اول و اجرای گروهی آن – اجرای نمایشی متن برخی درس‌ها 4
مکالمه ساده در حد کتاب‌درسی به صورت پاسخ کوتاه به جمله‌های پرسشی – یا حفظ مشابه مکالمات کتاب‌درسی و اجرای آن در گروه دو یا چندنفره – یا اجرای گروهی مکالماتی متفاوت با مکالمات کتاب‌درسی در کلاس 1
جمع نمره‌ها 5

بیشتر بخوانید

  1. 2. جهت آگاهی از بارم‌بندی امتحانات دروس پایه یازدهم تجربی 1403-1402 روی لینک کلیک کنید.

3. جهت مطالعه مقاله بارم‌بندی کامل امتحانات دی و نهایی دوازدهم تجربی 1403-1402 روی لینک کلیک کنید.

درصورتی‌که تمایل دارید به صورت مستقیم به سایت آموزش و پرورش مراجعه کرده و بارم‌بندی را مشاهده کنید، روی لینک زیر کلیک کنید.

بارم‌بندی دهم آموزش‌وپرورش

پرسش و پاسخ

بارم‌بندی امتحانات دهم تجربی، ریاضی، انسانی از سایت آموزش‌وپرورش قابل‌دانلود است. در گزینه دو بارم‌بندی درس‌های مختلف رشته‌های نظری و کار و دانش ارائه شده است.

بارم‌بندی امتحانات دهم شاخه‌های نظری از سایت آموزش‌وپرورش ارائه شده است.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x