جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

ضریب تغییرات چیست؟

در این فیلم آموزشی به موضوع معیارهای پراکندگی شامل ضریب تغییرات پرداخته شده است. پخش ویدئو ضریب تغییرات چیست؟ ضریب تغییرات: خارج قسمت تقسیم انحراف معیار بر میانگین را ضریب

ادامه مطلب »

واریانس و انحراف معیار چیست؟

در این فیلم آموزشی با موضوع معیارهای پراکندگی شامل واریانس، انحراف معیار و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو واریانس چیست؟ واریانس: میانگین مجذور انحرافات از میانگین داده ها را

ادامه مطلب »

انحراف از میانگین چیست؟

در این فیلم آموزشی با موضوع معیارهای پراکندگی شامل انحراف از میانگین و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو انحراف از میانگین چیست؟ معیارهای پراکندگی شامل موارد زیر می

ادامه مطلب »

داده دور افتاده چیست؟

در این فیلم آموزشی با موضوع داده دور افتاده و نکات تستی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو داده دور افتاده چیست؟ داده دور افتاده: مشاهده ای که تفاوت بسیار

ادامه مطلب »

مد ( نما) چیست؟

در این فیلم آموزشی با موضوع شاخص های مرکزی (معیارهای گرایش به مرکز) شامل مد (نما) آشنا خواهید شد. پخش ویدئو مد چیست؟ یکی دیگر از انواع شاخص های مرکزی

ادامه مطلب »

میانه چیست؟

در این فیلم آموزشی به موضوع شاخص های مرکزی (معیارهای گرایش به مرکز) شامل میانه پرداخته شده است. پخش ویدئو میانه چیست؟ میانه: برای محاسبه میانه، داده ها را به

ادامه مطلب »

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید