آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

فراوانی مطلق و نسبی چیست؟

در این فیلم آموزشی به موضوع انواع فراوانی داده ها شامل فراونی مطلق، فراوانی نسبی و جدول فراوانی خواهیم پرداخت. پخش ویدئو انواع فراوانی داده ها (فراوانی مطلق، فراوانی نسبی)

ادامه مطلب »

قانون برنولی چیست؟

در این فیلم آموزشی با قانون برنولی، احتمال شکست و پیروزی و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو قانون برنولی چیست؟ احتمال شکست و پیروزی: فرض کنید احتمال موفقیت

ادامه مطلب »

پیشامدهای مستقل و وابسته

در این فیلم آموزشی با پیشامدهای مستقل، وابسته و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو پیشامدهای مستقل و وابسته پیشامدهای مستقل: دو پیشامد A و B را مستقل گوییم

ادامه مطلب »

نمونه تست قانون بیز

با حل سه نمونه تست مهم و کاربردی با قانون بیز بیشتر آشنا شوید. پخش ویدئو نمونه تست قانون بیز به نمونه تست اول در مورد قانون بیز دقت فرمایید:

ادامه مطلب »

قانون بیز در احتمال چیست؟

در این فیلم آموزشی به موضوع قانون بیز و نکات تستی آن پرداخته شده است. پخش ویدئو نمونه تست قانون احتمال کل در ابتدا برای آشنایی بیشتر با موضوع قانون

ادامه مطلب »

قانون احتمال کل چیست؟

در این فیلم آموزشی با قانون احتمال کل و نمونه سوالات تستی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو قانون احتمال کل چیست؟ قانون احتمال کل: می خواهیم احتمال پیشامد A

ادامه مطلب »

قانون ضرب احتمال

در این فیلم آموزشی به موضوع قانون ضرب احتمال و نکات آن پرداخته شده است. پخش ویدئو قانون ضرب احتمال قانون ضرب احتمال: مطابق با فرمول احتمال شرطی داریم: یعنی

ادامه مطلب »

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید