جستجو
Close this search box.
آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

امتحان نهایی جامعه شناسی 3 پایه دوازدهم رشته علوم انسانی خرداد 1402 با پاسخ تشریحی

امتحان نهایی جامعه شناسی 3 پایه دوازدهم رشته علوم انسانی خرداد 1402 با پاسخ تشریحی
امتحان نهایی جامعه شناسی 3 پایه دوازدهم رشته علوم انسانی خرداد 1402 با پاسخ تشریحی
فهرست مطالب

امتحان نهایی جامعه شناسی 3 رشته علوم انسانی به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب 20 نمره می باشد. کتاب جامعه شناسی شامل 10 درس است. در این درس دانش آموز با ظرفیت های علوم انسانی و اجتماعی آشنا می شود و از آن استفاده خواهد کرد. مباحث این کتاب در ادامه مباحث دو کتاب جامعه شناسی 1 و 2 تالیف شده است. در ادامه شما می توانید فایل پی دی اف سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی رشته علوم انسانی خرداد 1402 را با پاسخنامه آن مشاهده و دانلود کنید:

سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی 3 رشته انسانی خرداد 1402

1- جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. (1 نمره)

الف) مطالعه علمی اجتماعاتی مانند خانواده، كلاس، روستا، شهر به شکل گیری ………………… انجامید.

پاسخ : علوم اجتماعی (0.5)

 

ب) در زندگی ما انسان‌ها، مردمی كه معمولاً قواعد راهنمايی و رانندگی را رعايت مي‌كنند ، كمتر به چشم مي‌آيند، و پنهان‌اند كه با هنر …………… می‌توان آنها را كشف كرد.

پاسخ : آشنایی زدایی یا عادت زدایی (0.5)

2- به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید. (2 نمره)

الف)چرا دريک فرهنگ، علم‌آموزی بر ارزشمندی علم دلالت نمی‌كند يا در فرهنگی ديگر لباس و ظاهر زيبا نشانه جايگاه اجتماعی والا نیست؟

پاسخ : جهان‌های اجتماعی مختلف، معانی ذهنی و فرهنگی متفاوتی پدید مي آورند. (یا اشاره به خلّاق و فعال بودن انسان ها در تولید معانی موجب پیدایش فرهن گها و جهان های اجتماعی مختلف مي شود). (0.5)

 

ب) سیاست دو بُعد اصلی دارد، كدام یک از ابعاد آن امروزه به قانون كاهش يافته است؟

پاسخ : تدبیر و تنظیم امور (0.5)

 

ج) ديدگاه جريان ديگری كه از درون رويکرد تفسیری شکل می‌گیرد به علم چگونه است؟

پاسخ : معتقد است خود علم با درست و غلط دانستن و خوب و بد كردن امور، سلطه گری می كند.(یا علم صرفاً ابزارعده ای برای سركوب عده دیگری بود). (0.5)

 

د) در چه صورتی علم به جامعه و تاريخ (علوم اجتماعی) علم نافع محسوب می‌شوند؟

پاسخ : اگر به قصد شناخت قوانین اجتماعی برای استفاده از آن قوانین در حال و آینده و درس آموختن از رفتار گذشتگان یاد گرفته شوند علم نافع هستند. (0.5)

3- هر عبارت به كدام يک از رويکردهای جامعه شناسی و شاخه های علوم اجتماعی جهان اسلام اشاره دارد؟

الف) برای داوری درباره ارزش ها به معیار جهان شمولی كه فراتر از محصولات اجتماعی و تاريخی انسان ها باشد دسترسی ندارد. (………………)

پاسخ : انتقادی (0.25)

 

ب) در ايران همواره نقش مهمی در تعیین نوع رابطه مردم با قدرت های داخلی و خارجی داشته است. (……………….)

پاسخ : علم فقه (0.25)

4- در مطالعه پديده اجتماعی “بیکاری” به ترتیب جامعه شناسی تبیینی و تفسیری و انتقادی چه هدفی را دنبال می‌كنند؟ (1.5 نمره)

پاسخ : جامعه شناسی تبیینی پدیده اجتماعی بیکاری را با هدف پیش بینی و كنترل آن، همانند پدیده های مادی ،طبیعی و محسوس مطالعه می كند.(0.5) جامعه شناسی تفسیری با فهم معنای پدیده اجتماعی بیکاری، با هدف درک و فهم بیکاران و ارتباط با آنان ، برای معنا بخشی و انسجام بخشی به زندگی اجتماعی آن را مطالعه می كند. (0.5) هدف جامعه شناس انتقادی، انتقاد از پدیده اجتماعی بیکاری، با ارائه راهکارهایی مانند(ایجاد فرصت های شغلی) برای رسیدن به وضعیت مطلوب است. (0.5)

5- كنش های سیاسی با چه اهدافی انجام می‌شوند؟ (1 نمره)

پاسخ : هر كنش سیاسی، یا به قصد تغییر وضع موجود انجام می شود یا با هدف حفظ وضع موجود. (1)

6- چهره های متفاوت سیاست هویت را مقایسه کنید. (1 نمره)

پاسخ : رویکرد انتقادی برای دفاع از ارادۀ افراد، گروه ها و فرهنگ ها معتقد است، نباید اراده فرد یاگروهی بر فرد یا گروه دیگری
تحمیل شود(0.5) یا فرهنگی از گستره جغرافیایی و محدوده تاریخی خود فراتر رود و بر فرهنگ دیگری اعمال سلطه كند. (0.5) (اگر چنین اتفاقی رخ دهد و اراده فرد یا گروهی سركوب گردد مصداق سلطه است).

شما می توانید فایل pdf سوالات، را از لینک زیر دانلود کنید…

بخش بندی کتاب جامعه شناسی 3

کتاب جامعه شناسی پایه دوازدهم از 10 درس تشکیل شده است. در این کتاب دانش آموز با ظرفیت علوم انسانی و اجتماعی آشنا شده و از آن استفاده می کند. در کتاب حاضر دانش آموزان همانند کتاب های جامعه شناسی 1و 2 با برخی دیگر از پدیده های اجتماعی آشنا می‌شوند، و علاوه بر آن، کتاب دربارۀ علوم اجتماعی نیز سخن می گوید.

این کتاب سعی دارد رویکردهای مختلف جامعه شناسی مدرن را بررسی کند و نقاط قوت و ضعف هر کدام را مورد توجه قرار دهد؛ مثلاً نقطه قوت جامعه شناسی پوزیتیویستی را در مطالعه «نظم اجتماعی» و نقطه ضعف آن را در فهم «کنش اجتماعی» جستجو می کند. نقطه قوت جامعه شناسی تفهمی ـ تفسیری را در فهم «معنای زندگی» و نقطه ضعف آن را در مطالعه و بررسی «قدرت اجتماعی» نشان می دهد. نقطه قوت جامعه شناسی انتقادی را در مطالعه «نابرابری اجتماعی» و نقطه ضعف آن را در ارائه معیارهای جهان شمول برای رفع منازعات هویتی می بیند و در انتها به صورت مقایسه ای از علوم اجتماعی جهان اسلام و هویت متمایز آن سخن می گوید.

بارم بندی امتحان نهایی جامعه شناسی

کتاب جامعه شناسی 10 درس دارد و در امتحان نهایی از تمامی این دروس سوال مطرح می شود. بارم بندی در طراحی سوال به گونه ای است که مفاهیم نیم سال دوم اهمیت بیشتری دارد. در امتحان نهایی خرداد دروس 1 تا 5 که مربوط به نیم سال اول است در مجموع 5 نمره دارد. از هر کدام از دروس 6 تا 10 نیز 3 نمره سوال در امتحان نهایی طرح می گردد.

بارم بندی امتحان نهایی هویت اجتماعی نوبت شهریور و دی کمی تفاوت دارد. در این دو نوبت از هر کدام از دروس 1 تا 5 در امتحان 1.5 نمره و از هر کدام از دروس 6 تا 10 در امتحان 2.5 نمره سوال طرح می گردد.

با تمرین سوالات نهایی دوازدهم جامعه شناسی قبل از امتحان می توانید با نقاط ضعف خود آشنا شده و آنها را برطرف نمایید.

نکاتی درباره امتحان نهایی جامعه شناسی

توجه به دروس نیم سال دوم می تواند شانس کسب نمره بالا را در دانش آموزان افزایش دهد.

تمام بخش های بخوانیم و بدانیم کتاب در امتحان نهایی حذف خواهد شد.

در امتحان نهایی جامعه شناسی  حدود 15-20 سوال مطرح خواهد گردید و همین موضوع نشان دهنده تنوع بالای سوالات می باشد

وقت امتحان نهایی جامعه شناسی حدود 80 دقیقه می باشد.

مرور و تمرین سوال های امتحانی سال های گذشته به شما در فهم بهتر مطالب و کشف نقاط ضعفتان کمک می کند.

سوالات متداول

در امتحان نهایی جامعه شناسی نوبت خرداد از فصل یک، دو، سه، چهار، پنج در مجموع 5 نمره و از هر کدام از فصول 6 تا 10 هر کدام 3 نمره سوال طراحی می شود.

سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی قالب تقریبا ثابتی دارد. تعیین درستی یا نادرستی گزاره ها، پر کردن جای خالی، چند گزینه ای، پاسخ کوتاه و پاسخ تشریحی بخش های اصلی سوالات این امتحان می باشد.

مدت زمان امتحان نهایی حدود 80 دقیقه و حدود 15 تا 20 سوال مطرح می شود.

نظرات و پرسش های خود را با ما در میان بگذارید...
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x