جستجو
Close this search box.

دسته‌بندی: ویدئوی دروس دهم

آموزش دروس پایه دهم
آموزش دروس پایه یازدهم
آموزش دروس پایه دوازدهم

معادله و نمودار سهمی چگونه است؟

در این ویدئو آموزشی با موضوع معادله و نمودار سهمی، نمونه سوالات تستی و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو معادله و نمودار سهمی چگونه است؟ تابع درجه‌دوم به‌صورت y=ax2+bx+c=0

ادامه مطلب »

تابع خطی چیست؟

در این ویدئو آموزشی با موضوع تابع خطی و نمونه تست های آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو تابع خطی چیست؟ اگر ضابطۀ تابع به‌صورت معادلۀ خط باشد، یعنی f(x)=mx+n ،

ادامه مطلب »

نحوه رسم معادله خط

در این فیلم آموزشی با موضوع نحوه رسم معادله خط، نمونه سوالات تستی و تشریحی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو نحوه رسم معادله خط رسم معادلۀ یک خط: برای رسم نمودار

ادامه مطلب »

یافتن محل تلاقی دو خط

در این فیلم آموزشی با موضوع چگونگی یافتن محل تلاقی دو خط، نمونه سوالات تستی و تشریحی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو یافتن محل تلاقی دو خط برای یافتن محل

ادامه مطلب »

حالات خاص معادله خط

در این فیلم آموزشی با موضوع معادله خط در حالات خاص، نمونه سوالات تستی و نکات آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو معادله خط در حالات خاص حالت خاص معادله خط:

ادامه مطلب »

نوشتن معادله خط چگونه است؟

در این فیلم آموزشی با موضوع چگونگی نوشتن معادله خط، نمونه سوالات تستی و تشریحی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو نوشتن معادله خط نوشتن معادلۀ خط: حالت 1: نوشتن معادلۀ

ادامه مطلب »

طول از مبدا چیست؟

در این فیلم آموزشی با موضوع طول از مبدا، نحوه تعیین طول از مبدا، نمونه سوالات تستی و تشریحی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو طول از مبدا چیست؟ طول از

ادامه مطلب »

عرض از مبدا چیست؟

در این فیلم آموزشی با موضوع عرض از مبدا، نحوه تعیین عرض از مبدا، نمونه سوالات تستی و تشریحی آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو عرض از مبدا چیست؟ به فاصلۀ

ادامه مطلب »

شیب خط و نحوه تعیین شیب خط

در این فیلم آموزشی با موضوع شیب خط، نحوه تعیین شیب خط، نکات تستی و کنکوری آن آشنا خواهید شد. پخش ویدئو شیب خط چیست؟  شیب خط: در معادلۀ خط y=mx+n،

ادامه مطلب »

برای استفاده از نرم افزار انتخاب رشته گزینه دو کلیک کنید